Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71727

Hankkeen nimi: Provida Kids

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY PROVIDA AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2036747-5

Jakeluosoite: Kalliokatu 22

Puhelinnumero: +358 50 5054422

Postinumero: 65320

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.provida.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rajala Katja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.rajala(at)provida.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5054422

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kartoitetaan varhaiskasvatuksen markkinoita ja samanaikaisesti aloitetaan Provida-konseptin tuotekehitys vientituotteeksi. Markkinatutkimus ja tuotekehitys kulkevat limittäin. Hankkeen aikana teetetään markkina-ja asiakastutkimuksia, sekä käydään paikan päällä tutustumassa markkinoihin ja etsitään oikeita kontakteja/mahdollisia kumppaneita. Hankkeen päätyttyä markkinatuntemus on lisääntynyt, uusia kontakteja on saatu ja Provida-konseptia on hiottu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 168

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 168

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 867

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalliokatu 22

Postinumero: 65320

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ala on tyypillisesti naisvaltainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
sukupuolineutraali "tuote"
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on löytää oikeaa osaamista sukupuolesta riippumatta, mutta huomioiden vientimaiden vaatimukset kouluttajan sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 3 8
Varhaiskasvatuksen mallimme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ProvidaKids hankeen kautta lähdettiin kartoittamaan neitseellisiä varhaiskasvatuksen vientimarkkinoita. Meillä Suomessa on korkealle arvostettu ja maailmallakin laajasti tunnettu laadukas varhaiskasvatus. Julkisuudessa on pitkään puhuttu, miten Suomesta tulisi saada uudenlaisia opetus-, kasvatus- ja koulutusvientituotteita, mutta toistaiseksi näiden tuotteistaminen ja myynti maailmalla on ollut lähes olematonta. Tässä hankkeessa lähdettiin kartoittamaan markkinoita ja tuotteistamaan palveluja muissa maissa ilmenneisiin asiakastarpeisiin. Tuotteet olivat alkujaan kehitelty ja testattu omissa varhaiskasvatuksen yksiköissä Vaasassa. Tämän kokemustiedon pohjalta lähdettiin muuntamaan ajatusta eri kulttuureja ajatellen. Selvityksen ja hankkeen aikana saadun kokemuksen myötä vahvistui käsitys potentiaalisesta markkinaraosta. Tietämystä kertyi lähinnä Dubain, Kiinan, Espanjan ja Intian alueelta. Pian tuli vastaan myös se, että tämä on toimialana maasta riippumatta se, jossa ilmenee isoja tarpeita, mutta varoja toimialan kehittämiseen on niukasti, eikä siihen olla valmiit panostamaan yhtä isosti, kuin esim. teollisuuden puolella. Tämä vaikutti osaltaan tuotekehitykseen alkuperäisestä ajatuksesta päätuotteesta. Markkinoilla pärjätäkseen on ehdottomasti kyettävä paketoimaan kustannustehokkaasti muodostettuja kokonaisuuksia teknologiaa hyödyntäen, jotta voidaan päästä kannattavaan liiketoimintaan. On myös pysyttävä selvästi omassa fokuksessa kärsivällisyyttä unohtamatta. Tämän hankkeen myötä markkinatuntemus lisääntyi ja syntyi kolme selkeää tuotekokonaisuutta, joita voidaan seuraavassa vaiheessa lähteä jatkokehittämään teknologisia ratkaisuja hyödyntäen.