Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71733

Hankkeen nimi: Linnunmaa Lex Oy: Lakiseurantasovelluksen jatkokehitys- ja kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LINNUNMAA LEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2734590-6

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358 40 351 8983

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.linnunmaalex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ryynänen Elli-Inkeri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elli-inkeri.ryynanen(at)linnunmaalex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 351 8983

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen lopputuloksena syntyy uudistettu Linnunmaa Lex -lakiseurantasovellus, joka on nykyaikainen ja joustava. Sovelluksella voimme palvella kotimaisia yritysasiakkaitamme entistä paremmin ja monipuolisemmin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös kansainvälistyminen. Hankkeen toisena lopputuloksena syntyy sellainen sovelluspohja, että se on luovutettavissa kolmansien osapuolten käyttöön. Tällä tarkoitetaan sitä, että sovelluksesta kehitetään monistettavissa oleva ¿tyhjä pohja¿, johon Linnunmaa Lex Oy:n kumppani voi koota oman kohdemaansa tai toimialansa lainsäädännön ja palvella omia asiakkaitaan samoin kuin Linnunmaa Lex Oy palvelee omiaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 88 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 352

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 352

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Tavoitteena on lisätä nykyisestä ainakin 1 naistyöpaikka (miesvaltainen ala).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Tavoitteena on lisätä nykyisestä ainakin 1 naistyöpaikka (miesvaltainen ala).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 2
Lisäämme ympäristöosaamista erityisesti asiakasyrityksissämme. Tätä kautta hankkeella on välillistä vaikutusta myös muihin luonto- ja ekologianäkökohtiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Linnunmaa Lex -lakiseurantasovellus uudistettiin kokonaisvaltaisesti tässä kehityshankkeessa. Hankkeen tuloksena syntyi laadukas ja nykyaikainen sovellus, jonka avulla voimme palvella suurta määrää nykyisiä ja uusia kotimaisia sekä ulkomaisia asiakkaita. Sovellus on toteutettu siten, että myös sen jatkokehitys on mahdollista - lainsäädännön ja standardien asettamat vaatimukset sekä asiakkaidemme tarpeet muuttuvat alati.