Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71736

Hankkeen nimi: Utställning på Europeiska mässor

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY HILLTIP AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1909048-0

Jakeluosoite: Bockholmsvägen 6

Puhelinnumero: +358 50 365 9415

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: PIETARSAARI

WWW-osoite: www.hilltip.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäenpää Tom

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: VD/Styrelseordf.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tom.maenpaa(at)hilltip.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503659415

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Deltagande i Europeiska mässor för att säkerställa fortsatt tillväxt för Oy Hilltip Ab på den internationella marknaden för vägunderhållsredskap.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Pietarsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Bockholmsvägen 6

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: PIETARSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Branschen är mycket mansdominerad. 99% av våra kunder är män.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vår kvinnliga marknadsföringsansvariga mycket involverad i våra mässprojekt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kan inta vara huvudmålet för ett enskilt projekt, men det är en självklarhet för oss att jämställdhet mellan könen och människor i allmänhet respekteras och befrämjas is alla projekt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oy Hilltip Ab ställde ut sina produkter på Europeiska mässor 10.2016-11.2017. Oy Hilltip Ab:s aktiva deltagande i mässor i kombination med stark produktutveckling har gett stor synlighet och förtroende, vilket resulterat i en kraftig tillväxt.