Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71737

Hankkeen nimi: Yrityksen toimintajärjestelmän kehittäminen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn ja laadun parantaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SPECIM, SPECTRAL IMAGING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1007923-4

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 13

Puhelinnumero: +358104244406

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.specim.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Okkonen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CPO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.okkonen(at)specim.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358104244406

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys on julkaisemassa uusia tuotteita vuoden 2016 aikana. Näiden tuotteiden tuotannolliset vaatimukset sekä ennustetut volyymit vaativat merkittäviä muutoksia yrityksen toimintatavoissa. Jotta yritys pystyy täyttämään sille asetetut kasvuvaatimukset, toimintaa täytyy kehittää sekä systemaattisesti että rakenteellisesti. Konkreettisena toimenpiteenä on laatujärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvät investoinnit uusien tuotteiden vaatimusten mukaiseen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), johon voidaan sisällyttää laadunhallintaominaisuudet. Hankkeen tuloksena syntyy laatujärjestelmä sekä tavoiteltu valmius järjestelmän sertifiointiin. Tämän avulla yritykselle avautuu uusia mahdollisuuksia tarjota tuotteita myös asiakkaille, jotka vaativat toimittajalta sertifioidun laatujärjestelmän.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 158

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 13

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
n.a.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
n.a.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
n.a.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Specim Oy kehitti hankkeessa laatujärjestelmän, joka mahdollistaa yritykselle entistä tehokkaamman toiminnan sekä tuotteiden hallinnan systemaattisella ja mitattavissa olevalla tavalla. Laatujärjestelmä tullaan sertifioimaan lähitulevaisuudessa, jolloin se myös parantaa yrityksen imagoa asiakkaiden keskuudessa sekä mahdollistaa tuotteiden tarjoamisen asiakkaille, jotka vaativat toimittajalta sertifioitua laatujärjestelmää. Yritys on myös kehittämässä uusia tuotteita, joiden tuotannolliset vaatimukset sekä ennustetut volyymit ovat vaatineet merkittäviä muutoksia yrityksen toimintatavoissa. Jotta yritys pystyy täyttämään sille asetetut kasvuvaatimukset, toimintaa on täytynyt kehittää systemaattisesti ja rakenteellisesti. Kehitetty laatujärjestelmä edesauttaa myös tässä.