Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71741

Hankkeen nimi: Arktisen muotoilun osaamiskeskus infrahanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: pl 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Jokela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.jokela(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 739 6034

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktisen muotoilun osaamiskeskus (AMOK) kokonaisuus sisältää kaksi erillistä hanketta; Arktisen muotoilun osaamiskeskus kehittämishankkeen ja Arktisen muotoilun osaamiskeskus infrahankkeen. Arktisen muotoilun osaamiskeskus on osa laajempaa arktisen ja pohjoisen tutkimuksen monitieteistä huippuosaamiskeskittymää. AMOK -hankkeet tukevat Arktisen erikoistumisen ohjelman (2013) teemaa “arktisista innovaatioista uutta liiketoimintaa” sekä “poikkileikkaavaa arktista koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa”.

Tässä AMOK infrahankkeessa tavoitteena on varustaa alueellista innovaatiojärjestelmää tukevan Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen seuraavat tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurit; taiteiden tiedekunnassa jo toimintansa vakiinnuttaneen palvelumuotoilun tutkimuslaboratorion (Sinco), nopeaa prototypointia, avointa innovointia ja tuotekehitystä tukeva kehittämisympäristö (Fablab), osaamisen jalkauttamista ja kenttätyötä tukeva liikkuva yksikkö (Mobilab), ja luovien alojen kansallinen ja kansainvälinen osaamisen esittämisympäristö (Arch).

Hankkeen tavoite aluekehityksen näkökulmasta on kehittää alueen osaamiskeskittymiä ja – keskuksia, jotka vahvistavat Lapin alueen elinkeinoelämää ja luovat uusia palveluita, niin yritysten kuin julkisenkin sektorin käyttöön. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näkökulmasta tavoitteena on uudistaa ja kohdentaa tutkimustoimintaa ja siihen liittyviä toimintaympäristöjä sekä toimintamalleja siten, että ne entistä paremmin palvelevat aluetta ja sen elinkeinoelämää.

Hankkeen toimenpiteet ovat hankkeen hallinnointiin sekä neljän tutkimusympäristön infrastruktuurin varusteluun liittyviä. Hankkeessa tehtyihin hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä ja rahoituksen saajan hallinnon antamia ohjeita.

Hankkeen tulokset ovat toiminnoiltaan päivitetty Service Innovation Corner (SINCO) laboratorio, FabLab – kehittämisympäristö, kenttätyötä tukeva MobiLab sekä osaamisen esittämisympäristö ARCH.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Alueen yritykset, yrittäjät ja työntekijät
- Alueen julkinen sektori
- Aluekehityksestä vastaavat organisaatiot
- Lapin tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
- Elinkeinoelämää kehittävät organisaatiot
- Arktisella alueella toimivat kansalliset ja kansainväliset yritykset
- Paikalliset elinkeinot (matkailuala, luovat alat, muotoilualat ja muotoiluintensiiviset alat)
- Taiteiden tiedekunta, sen tutkijat, opettajat ja opiskelijat
- Kansainväliset verkostot

4.2 Välilliset kohderyhmät

● Kunnat
● Paikalliset asukkaat
● matkailijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 493 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 491 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 705 644

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 702 365

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Pelkosenniemi, Pello, Rovaniemi, Muonio, Posio, Keminmaa, Simo, Savukoski, Enontekiö, Kittilä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Tornio, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tasa-arvo analyysi on tehty Suvaus kyselylomakkeen pohjalta hankelle ja tulos kyselyn perusteella oli että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa tullaan huomioimaan valtavirtaistaminen hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä mutta hankeen päätavoite tukee enemmän kestävän kehityksen vaikutuksia kuin sukupuolista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen teknologiaympäristöjen suunnittelussa ja varustelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. ArktiHanke tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen teknologiaympäristöjen suunnittelussa ja varustelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmatsen muotoilun osaamiskeskuksen toimintojen suunnittelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Välillinen vaikutus. Lapin yliopisto on sitoutunut toiminnassaan ja strategiassaan 2020 edistämään kestävää kehitystä myös materiaalinen ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Välitön vaikutus. mm. teknologisten ympäristöjen suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvien energialäteiden käytön mahdollisuudet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Välillinen vaikutus. hanke tuottaa välillisesti vaikutuksia elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen liittyen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Välillinen vaikutus. Hankkeessa tuotettavat Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen teknologiaympäristöt ovat keskeisessä asemassa kun tuotetaan AMOK:n toiminnamallit ja käytännöt tiedekunnan toiminnan suuntaamiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Välillinen vaikutus. Taiteiden tiedekunnan teknologiaympäristöillä ovat ne ympäristöt joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä ovat luovuus, kulttuuri ja taide jotka edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistamalla uudenlaisten tutkimusympäristöjen innovaatioympäristöjä, sillä välillisesti vaikutetaan myös alueen hyvinvointia edistävästi.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Välillinen vaikutus hanke tukee yhdenvertaisesti niin naisten kuin miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämistä työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Välillinen vaikutus liittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminseen ja kulttuuriidentiteetin vahvistamiseen aluueelisesti. Kehitäämällä paikallisia osamasrakenteita ja keskittymiä haja-asutusalueiden yhdenvertaisuus vahvistuu.
Kulttuuriympäristö 0 2
Välillinen vaikutus. toiminnan vaikutukset kulttuuriympäristöä vahvistavia. Välillisesti vaikutusta myös pohjoisen kulttuuri-identiteetin ja kulttuuriperinnön arvostukseen alueen asukkaiden näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Amok -infrahankkeessa toteutettiin Arktisen muotoilun osaamiskeskus ARCTAn (Arctic Art & Design Labs) vaativa ja laaja IT-, AV- ja muu taidetta ja tutkimusta tukeva varustelu. ARCTAssa toimii neljä tutkimusympäristöä. Ne ovat Sinco, Fablab, Mobilab ja ARCTA-galleriat.
Infrahanke paransi taiteiden tiedekunnan tutkimusympäristöjen toimintavalmiuksia siten, että ne entistä paremmin ja ajanmukaisina palvelevat aluetta ja sen elinkeinoelämää.
Amok-infrahanke oli luonteeltaan investointihanke. Hankkeen sisarhankkeena toteutettiin Amok-kehihanke, jossa kehitettiin kaikki uusiin ympäristöihin liittyvä yhteistyö ja palvelutoiminta elinkeinoelämän kanssa. Amok-infrahankkeen investoinnit tukivat voimakkaasti Amok-kehihankkeen kehitystyötä. Uusien tutkimusympäristöjen toiminnasta raportoidaan tarkemmin Amok-kehihankkeen loppuraportissa.