Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71742

Hankkeen nimi: Arktisen muotoilun osaamiskeskus kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016341341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Timo Jokela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.jokela(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407396034

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktisen muotoilun osaamiskeskus on osa laajempaa arktisen ja pohjoisen tutkimuksen monitieteistä huippuosaamiskeskittymää. Kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä mutta toisiinsa nivoutuvasta hankkeesta. AMOK-infrahanke ja AMOK-kehittämishanke. Hankkeet edistävät laajasti alueen elinkeinoelämää tasa-arvoisesti ilman sukupuolirajoja ja tukevat välillisesti kestävän kehityksen periaatteita sekä huomioivat ekologisen kestävyyden näkökulmat.

TAVOITTEET
Kehittämishankkeen tavoitteena on perustaa monialainen Arktisen muotoilun osaamiskeskus. Infrahankkeen kanssa yhteisesti kehitetään yritysyhteistyömalleja ja kansainvälistä verkostoitumista sekä seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näkökulmasta tavoitteena on uudistaa ja kohdentaa tutkimustoimintaa ja siihen liittyviä toimintaympäristöjä sekä toimintamalleja siten, että ne entistä paremmin palvelevat aluetta ja sen elinkeinoelämää.
Hankkeen alueellisena tavoitteena on vahvistaa arktisilla aloilla ja alueella toimivien yrityksien kilpailukykyä, edistää uusien yritysten syntymistä alueella ja edistää elinkeinoelämän tarpeista kumpuavaa arktisen muotoilun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi tavoitteena on vastata alueen yritysten ja muiden toimijoiden tarpeeseen hyödyntää yliopiston tutkimus- ja kehittämisosaamista. Samalla haetaan uusia tapoja vastata yritysten ajankohtaisiin kehitystarpeisiin ja yliopiston tutkimuksellisiin intresseihin. Tavoitteisiin vastataan pilotoimalla yritysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyömalleja.
Tärkeimmät tavoitteet ovat:

- Perustaa monialainen Arktisen muotoilun osaamiskeskus.
- Tukea arktisen muotoilun TKI-toimintaa ja tukea yliopiston tutkimuksen intressejä.
- Pyrkiä profiloitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti arktisen muotoilun huippututkimusyksiköksi.
- Tukea arktisista innovaatioista syntyvää uutta liiketoimintaa.
- Mahdollistaa uudenlaisten nopean tuotekehityksen keinojen hyödyntäminen alueella.- Pilotoida uudenlaisia yhteistyömalleja alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
- Tuottaa arktisen muotoilun tutkimustietoa pohjoisessa alueen elinkeinoelämän hyödynnettäväksi.

TOIMENPITEET
Hankkeen toteutus on jaettu neljään toimenpidekokonaisuuteen jotka ovat:
Hankkeen käynnistäminen, Osaamiskeskuksen perustaminen, Toiminnan seuranta ja vakiinnuttaminen sekä Viestintä ja kansainvälistyminen.

TULOKSET
Hankkeen tuloksina syntyy:
Arktisen muotoilun osaamiskeskus, jonka toiminnassa alueen yritykset voivat olla mukana.
Toimintamalli, jossa AMOKin ja yritysten välinen toiminta linkittyy Arktisen muotoilun klusterin kautta.
Uusia toimintatapoja ja -malleja elinkeinoelämän tarpeista ja yliopiston tutkimuksen intresseistä lähtevään arktisen muotoilun TKI-toimintaan. Toimintatapoja ja -malleja suunnitellaan seuraaviin AMOKin ympäristöihin: Sinco, Fablab, Mobilab ja Arch-galleria.
Raportti pilotoiduista yhteistyömuodoista alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
Viestintäsuunnitelma.
Julkaisuja arktisen muotoilun keinoista ja niiden vaikuttavuudesta pohjoisen elinkeinoelämään.
Tieteellisiä julkaisuja, jotka vankistavat arktisen muotoilun osaamiskeskuksen asemaa kansallisena ja kansainvälisenä arktisen muotoilun huippututkimusyksikkönä.
Seminaari hankkeen teemoista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Alueen yritykset, yrittäjät ja työntekijät
- Alueen julkinen sektori
- Aluekehityksestä vastaavat organisaatiot
- Lapin tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot
- Elinkeinoelämää kehittävät organisaatiot
- Arktisella alueella toimivat kansalliset ja kansainväliset yritykset
- Paikalliset elinkeinot (matkailuala, luovat alat, muotoilualat ja muotoiluintensiiviset alat)
- Taiteiden tiedekunta, sen tutkijat, opettajat ja opiskelijat
- Kansainväliset verkostot

4.2 Välilliset kohderyhmät

● Kunnat
● Paikalliset asukkaat
● matkailijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 130 616

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 248

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 596

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 178 927

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Ylitornio, Pello, Ranua, Simo, Pelkosenniemi, Enontekiö, Inari, Savukoski, Tornio, Rovaniemi, Salla, Kittilä, Posio, Sodankylä, Muonio, Keminmaa, Kolari, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tasa-arvo analyysi on tehty Suvaus kyselylomakkeen pohjalta hankelle ja tulos kyselyn perusteella oli että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa tullaan huomioimaan valtavirtaistaminen hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä mutta hankeen päätavoite tukee enemmän kestävän kehityksen vaikutuksia kuin sukupuolista tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeella tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen toimintojen suunnittelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke tukee välillisesti kestävän kehityksen periaatteita. Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen toimintojen suunnittelussa noudatetaan Lapin yliopiston strategiaa ja pyritään ottamaan huomioon ekologisen kestävyyden näkökulmat
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Välillinen vaikutus. Lapin yliopisto on sitoutunut toiminnassaan ja strategiassaan 2020 edistämään kestävää kehitystä myös materiaalinen ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Välillinen vaikutus. hanke tuottaa välillisesti vaikutuksia elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen liittyen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Välitön vaikutus. Hankkeessa tuotettava Arktisen muotoilun osaamiskeskuksen tutkimus- ja kehittmistoiminnassa tuotetaan taiteiden tiedekunnan toiminnamallit ja käytännöt tiedekunnan toiminnan suuntaamiseksi myös aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Välillinen vaikutus. Taiteiden tiedekunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnan keskiössä ovat luovuus, kulttuuri ja taide jotka edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistamalla uudenlaisten tutkimusympäristöjen innovaatioympäristöjä, sillä välillisesti vaikutetaan myös alueen hyvinvointia edistävästi.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Välillinen vaikutus hanke tukee yhdenvertaisesti niin naisten kuin miesten taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämistä työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Välillinen vaikutus liittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminseen ja kulttuuriidentiteetin vahvistamiseen aluueelisesti. Kehitäämällä paikallisia osamasrakenteita ja keskittymiä haja-asutusalueiden yhdenvertaisuus vahvistuu.
Kulttuuriympäristö 0 2
Välillinen vaikutus. toiminnan vaikutukset kulttuuriympäristöä vahvistavia. Välillisesti vaikutusta myös pohjoisen kulttuuri-identiteetin ja kulttuuriperinnön arvostukseen alueen asukkaiden näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Arktisen muotoilun osaamiskeskus (AMOK) -kehittämishankkeessa pilotoitiin ja otettiin käyttöön Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ympärille rakentuva arktisen muotoilun osaamiseskus: ARCTA – Arctic Art and Design Labs. Hankkeen tuloksena on kehitetty mm. tilat ja toimintamalli startup-yritysten toiminnan vauhdittamiseen osana Arcta-yhteisöä, toimintamallit taiteiden tiedekunnan muotoilun laboratorioiden – erityisesti infrahankkeessa eteenpäin kehitettyjen SINCO:n, pikamallilaboratorion, ARCTA-gallerian ja Mobilabin ympärille. Hankkeen keskeisenä tuloksena on myös alueen muotoilutoimeksiannot keskittävä palveluvalikko, joka yhdistää muotoiluopintojen, muotoilun tutkimuksen, muotoilua hyödyntävien yritysten sekä muotoilua tuottavien yritysten tarpeet ja intressit, sekä tuo näkyväksi verkostossa yhdessä kehitettyä sisältöä ja osaamista.