Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71748

Hankkeen nimi: Tuoteominaisuuksien parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.2.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEKPIN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2678895-9

Jakeluosoite: Aropellontie 8

Puhelinnumero: +358 400545354

Postinumero: 43500

Postitoimipaikka: KARSTULA

WWW-osoite: www.tekpin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuusisto Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.kuusisto(at)tekpin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400545354

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointihankkeen tarkoituksena parantaa palvelukonseptia vastaamalla asiakkaan edellyttämiin off-shore ja ydinvoimateollisuuden vientituotteille asetettuihin laatuvaatimuksiin. Palvelukonseptia parannetaan asentamalla pitkien ja ohutseinäisten putkimateriaalien käsittelyyn soveltuva CTX ¿tyyppinen taajuusmuuntajaohjatulla pehmeäkäynnistyksellä varustettu nostin. Nostin varustetaan tuotevaatimusten mukaisesti ferriittisen kontaminaation estämiseen tarkoitetuilla haponkestävillä osilla sekä nykytekniikan mukaisella erityispaksulla maalikalvolla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 931

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 931

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jämsän

Kunnat: Kuhmoinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vinniläntie 10

Postinumero: 17800

Postitoimipaikka: KUHMOINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tarvetta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä investointihanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Kuljetustarpeen väheneminen, koska tuotteita ei tarvitse toimittaa ulkomaille peitattavaksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-