Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71751

Hankkeen nimi: Maantie 950 Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Liikennevirasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1010547-1

Jakeluosoite: PL 33

Puhelinnumero: 0295 34 3000

Postinumero: 00521

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.liikennevirasto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PETÄJÄJÄRVI IRMA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tienpidon assistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irma.petajajarvi(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 726 5193

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Sallan pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Hanke edesauttaa Sallatunturia profiloitumaan ekologisen ajattelun mukaisena matkailukeskuksena ja kehittämään kestävän kehityksen mukaista matkailua. Hanke lisää mahdollisuuksia pidentää matkailusesonkia kesäaikaan. Hanke parantaa liikenteen turvallisuutta.

Hankkeessa teetetään rakennussuunnitelma ja rakennutetaan sen mukaisesti kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylä rakennutetaan maantien 950 varteen Sallan kuntakeskuksen ja Sallatunturin välille. Kevyen liikenteen väylän pituus on 6,3 km. Tieosuudelle rakennetaan myös valaistus.

Hankkeen tuloksena Sallassa on paremmat mahdollisuudet kehittää kestävän kehityksen mukaista matkailua sekä kesämatkailua. Profiloituminen ekologiseksi matkailukeskukseksi lisää matkailijamääriä ja mahdollistaa pk-yritysten investointeja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueella tällä hetkellä toimivat ja mahdollisesti uudet pk-yritykset. Hanke parantaa mm. matkailun ja kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi matkailijat ja alueen asukkaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut tienkäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 109 676

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 109 676

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 356 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 356 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Lievä välillinen vaikutus, koska vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke edistää kevyeen liikenteeseen perustuvaa kestävää matkailua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Edistää mm. ohjelmapalveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Parantaa alueen kevyen liikenteen olosuhteita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Alueen viihtyisyys ja houkuttelevuus kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa suunniteltu ja rakennettu kevyen liikenteen väylä on parantanut Sallan pk-yritysten toimintaedellytyksiä sekä yleisesti liikenneturvallisuutta. Hankeen lopputulos edesauttaa Sallatunturia profiloitumaan ekologisen ajattelun mukaisena matkailukeskuksena ja kehittämään kestävän kehityksen mukaista matkailua. Hanke parantaa mahdollisuuksia pidentää matkailusesonkia kesäaikaan.