Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71754

Hankkeen nimi: Yrityksen tuotannon laadun ja kustannustehokkaan massatuotannon kehittäminen sekä sisustustuotteiden saattaminen kansainvälisille kuluttajamarkkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLARMOSS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0596738-4

Jakeluosoite: Viinikantie 48

Puhelinnumero: +358 400 456 336

Postinumero: 90480

Postitoimipaikka: HAILUOTO

WWW-osoite: www.polarmoss.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ollikainen Anna Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annaleena.ollikainen(at)polarmoss.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 509 0218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Polarmoss Oy:n perinteiset markkinat Euroopan hautausmaafloristiikan alalla supistuvat jatkuvasti. Yritys on panostanut merkittävästi tuotannon, tuotantomenetelmien ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Värjätty jäkälä ja siitä valmistettavat sisustustuotteet ovat kasvava trendituote, joita kohtaan on suurta kiinnostusta ympäri maailman. Yrityksen tuotannon ja muun toiminnan valmiuksia on edelleen kehitettävä siten, että kysyntään pystytään vastaamaan ja toimintaa voidaan laajentaa ladukkaasti. Hankkeella tavoitellaan tuotantoa, josta saadaan tasaisesti korkealaatuisia tuotteita kustannustehokkaasti, yrityksen sisäisten prosessien kehittämistä siten että toiminta ohjautuu suunnitellusti ja järjestelmällisesti sekä viedään yrityksen uudet tuotteet kansainvälisille kuluttajamarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 53 512

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 512

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Hailuoto

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viinikantie 48

Postinumero: 90480

Postitoimipaikka: HAILUOTO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 5

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Vähennetään polttoaineen käyttöä (mm. vähemmän kuljettamista varastojen välillä, tehostetaan kuivausprosessia), tehostetaan jätehuoltoa, vähennetään jätteisiin joutuvaa hävikkiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Vähennetään polttoaineen käyttöä (mm. vähemmän kuljettamista varastojen välillä, tehostetaan kuivausprosessia), tehostetaan jätehuoltoa, vähennetään jätteisiin joutuvaa hävikkiä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Kiinnitetään tuotannon järjestelyillä huomioita työhyvinvointiin ja työn fyysisen kuormituksen keventämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 0
Uudelleenjärjestelyt varastoinnissa sekä jätehuollossa siistivät yrityksen toimitilojen ympäristöä
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Polarmoss Oy on panostanut merkittävästi värjätyn jäkälän tuotannon ja siitä valmistettavien tuotteiden kehittämiseen. Kyseessä on trendituote, joka kiinnostaa ympäri maailman. Kasvavaan kysyntään ei ole pystytty vastaamaan riittävän laadukkaasti. Hankkeen avulla yrityksen sisäisiä prosesseja järkeistettiin ja nykyaikaistettiin siten, että ne tukevat yrityksen kasvua ja valmiuksia toimia globaaleilla markkinoilla. Värjäysprosessin luotettavuutta parannettiin ja tuotannon uudelleen resurssointi toi merkittävää lisäystä kustannustehokkuuteen ja tuotantomääriin. Hankkeen aikana yritys siirtyi tietojärjestelmien avulla ohjautuvaan tuotantoon ja varastonhallintaan. Uudet tuotteet saatettiin globaaleille markkinoille ja niiden valmistamiseen perustettiin oma tuotantoyksikön, johon rekrytoitiin useita henkilöitä.