Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71756

Hankkeen nimi: REISKAtex - Tekstiililajitin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JÄRVINEN TIINA LIISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.jarvinen(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1039

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tekstiilinkierrätys on noussut tärkeäksi kehittämiskohteeksi Suomessa ja koko Euroopassa. Vuoden 2016 alusta astui voimaan orgaanisten jätteiden kaatopaikkakielto ja tekstiilejä ei enää saa viedä kaatopaikalle. Käyttämätön tekstiilijäte ohjautuu pääasiassa polttoon, mikä ei ole jätelain hierarkian mukaista. Suomessa on meneillään useita tekstiilinkierrätyshankkeita ja niissä myös hyödynnetään jo päättyneiden hankkeiden tuloksia. Tekstiilien tunnistus ja lajittelu tapahtuu kaikissa näissä hankkeissa silmämääräisesti ja manuaalisesti. Tämä ei ole tarpeeksi laadukas tunnistusmenetelmä tekstiilien teolliselle kierrätykselle ja uusiokäytölle (esim. liuotus ja uudelleen kehräys), sillä eri tekstiililaatuja ei tunnisteta tarpeeksi luotettavasti. Selvitysten mukaan markkinoilla on yksi kaupallinen sovellus tekstiilien tunnistukseen ja lajitteluun teollisuusmittakaavassa. Tämä kokonaislaiteratkaisu on kuitenkin kallis eikä sovellu pk-yritysmittakaavan kierrätyskeskuksille. Tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehityskäyttöön puoliautomaattinen kustannustehokas tunnistus- ja lajittelulaitteisto, jonka IR-analytiikka mahdollistaa eri tekstiililaatujen luotettavan tunnistuksen. Tässä hankkeessa rakennetaan pilotmittakaavainen tekstiilien tunnistus- ja lajittelulaitteisto, joka tuo tarvittavan laiteratkaisun pk-yritysten käyttöön. Hankkeessa investoidaan tekstiilien tunnistamiseen soveltuva IR-analysaattori ja siihen tarvittava sähkö, automaatio ja mekaniikka. Tuloksena valmistuva laitteisto on skaalattavissa pk-yritysmittakaavan kierrätyskeskuksiin, ja se edistää tekstiilien poisto- ja sivuvirtojen kierrätystä ja uusiokäyttöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ylijäämä-, poisto- ja sivuvirtatekstiilejä käsittelevät ja jalostavat toimijat, tunnistetuista tekstiileistä uusiomateriaaleja valmistavat toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat pk-yritysten asiakkaat ja alihankkijat, tapahtumien asiakkaat, LAMKin opiskelijat ja
henkilökunta, muiden alueen korkeakoulujen toimijat, LAMKin omistajakunnat ja muut sidosryhmät sekä viranomaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 411

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 817

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 016

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 881

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ståhlberginkatu 10

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 9
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 5
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 9
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.
Ympäristöosaaminen 10 10
Kts. REISKA-hankkeen hankesuunnitelma.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-