Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71757

Hankkeen nimi: TekShops - Protopajat innovaatioalustoina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: PL 214

Puhelinnumero: 02 828 18

Postinumero: 15101

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LISKI MINNA KAARINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.liski(at)lamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 1758

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta

Kokeilukulttuurilla on alati kasvava rooli alueiden menestymisessä muuttuvissa olosuhteissa, joissa edellytetään kykyä oppia uutta, kykyä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kykyyn luoda uusia innovaatioita yhteistoiminnan kautta. Lahden ammattikorkeakoululla on monipuolisia työpajatiloja (esimerkiksi puu-, metalli-, muovi- ja tekstiilimateriaali- sekä graafisen suunnittelun ja media-alan laboratorioita) eri kampuksilla. Työpajoissa on merkittävä määrä laitteistoja ja koneita, joilla voidaan valmistaa ja testata uusia tuotteita. Työpajojen kapasiteetti on tällä hetkellä vajaakäytöllä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Monipuoliset ja laadukkaat työpajat voivat toimia alueen elinkeinoelämän innovaatioalustoina huomattavasti tehokkaammin opiskelijoiden, alkavien yrittäjillä ja alueen pk-yritysten käytössä.


Tavoitteet

TekShops -hankkeen tavoitteena on pilotoida Lahden ammattikorkeakoulun nykyisissä työpajoissa uusia pajatoimintaan pohjautuvia toimintatapoja, jotka edistävät sidosryhmien start-up -toimintaa ja toisaalta myös tukevat olemassa olevien yritysten innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on, että jatkossa työpajoissa voisi esimerkiksi testata, kehittää ja valmistaa erilaisia protoja ennen varsinaisen uuden liiketoiminnan aloittamista. Tavoitteena on kehittää työpajoista monipuolisia innovaatioalustoja, joita voidaan myöhemmin esimerkiksi vuokrata ja hyödyntää maksullisessa palvelutoiminnassa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Muotoilusäätiö ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy. Hankkeen kesto on yksi vuosi.


Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa työpajoissa järjestetään tilojen vajaakäyttöaikoina ohjattua pajatoimintaa loppuvaiheen opiskelijoille, jo valmistuneille opiskelijoille, ammattikorkeakoulun opettajille sekä yrittäjille. Toisessa työpaketissa kehitetään työpajojen materiaalihankintaa ja materiaalivarastoja yhteistyössä yritysten kanssa. Kolmannessa työpaketissa pajatoimintaa kehitetään edelleen uudenlaiseksi innovaatioalustalähtöiseksi palvelutoiminnaksi, joka jatkaa toimintaa hankkeen päätyttyä aluksi Muotoiluinstituutin tiloissa ja myöhemmin Lahden ammattikorkeakoulun uuden Niemen kampuksen protopajoissa.

Tulokset

TekShops-hankkeen tuloksena testataan nykyisten protopajojen toimivuutta sidosryhmäyhteistyössä. Pilotoinnissa selvitetään opiskelijoiden, alueen start-up yritysten ja pk-yritysten tarpeet ja odotukset työpajatilojen käyttöön ja protojen valmistukseen liittyen eli kartoitetaan millaista koulutusta, tiloja ja laitteita käyttävät sidosryhmät tarvitsevat. Tuloksena syntyy innovaatioalustoja nykyisiin työpajatiloihin.


Hankkeen tuloksia hyödynnetään Niemen kampuksen protopajakokonaisuuden ja innovaatioalustojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Tuloksia hyödynnetään myös Lahti Design Centre -hankkeessa ja Lahden kasvumallin muotoilun osaamiskeskittymän yritysyhteistyön ja toimintamallien kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömät kohderyhmät ovat toimijoita, joilla on osaamista ja kokemusta käyttää työpajojen tiloja ja laitteita. Näitä ovat mm. loppuvaiheen opiskelijat ja jo valmistuneet opiskelijat sekä yrittäjät, joilla ei ole resursseja investoida monipuoliseen laitekapasiteettiin tai jotka tarvitsevat mallinnus- ja protonvalmistuspalveluita. Kohderyhmänä ovat osaajat, jotka suunnittelevat mm. mahdollisuutta käynnistää start-up yritystoimintaa, mutta tarvitsevat sitä ennen tuotteiden kehitystä varten sopivaa ympäristöä ja laitteistoa.

Kohderyhminä ovat myös pk-yritykset, joilla on tarvetta joko itse päästä testaamaan ja valmistamaan protoja tai jotka haluavat yhteistyössä opiskelijoiden kanssa toteuttaa uusiin tuoteinnovaatioihin liittyviä kokeiluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat Lahden ammattikorkeakoulun opettajat, jotka voivat kehittää omaa ammattitaitoaan osallistumalla työpajamestareiden vetämiin perehdytyskoulutuksiin tai jotka haluavat laajentaa osaamistaan uusiin materiaaleihin tai laitteisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 644

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 601

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Asikkala, Hollola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön suhteen on mm. kartoitettu naisten määrää alueen muotoilijayrittäjissä liittyen työpajojen käyttäjien sukupuolijakaumaan ja täten mahdollisiin erilaisiin käyttötarpeisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työpajatoimintaan osallistuu sekä mies- että naisopiskelijoita ja kumpaakin sukupuolta edustavia muotoilijoita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää LAMK:n nykyisistä työpajatiloista monipuolisia ja kaikkille avoimia innovaatioalustoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 7
Hankkeella etsitään keinoja hyödyntää tehokkaammin olemassa olevia ja käyttöön tulevia tiloja ja laitteita, mikä on kestävää luonnonvarojen käyttöä. Hankkeen työpajoissa käytettävien hukkamateriaalien hyödyntäminen kokeilutoiminnassa vähentää uusien materiaalien tarvetta tuotekehityksessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Tilojen ja laitteiden vajaakäytön tehostaminen sekä hukkamateriaalien hyödyntäminen ovat resurssien tehokkaampaa käyttöä ja keskeinen osa ilmastonmuutoksen hillintää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Luonnonvarojen käytön tehostaminen voi välillisesti vaikuttaa monimuotoisuuteen esim. yritykset säästyvät laitehankinnoilta koska voivat tehdä tuotekehitystä LAMK:n työpajoissa. Laitteissa käytettävien raaka-aineiden tarve on pienempi, esim. metallien louhinta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Kestävällä luonnonvarojen käytöllä on keventävä vaikutus vesien ja maaperän saastumiseen sekä ehkäisevä vaikutus kasvihuonekaasujen muodostumiselle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ja toimintaympäristö eivät liity Natura-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Hanke edistää alueen yritysten hukkamateriaalien hyödyntämistä ja jätteen syntymisen ennaltaehkäisyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toiminta ei liity uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Alueen yritysten välinen yhteistyö tehostuu ja materiaalikäyttö jalostuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 1
Hankkeessa kehitetään protopajapalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeessa valmistellaan protopajojen keskittämistä yhteen paikkaan, jolloin opiskelijoiden, yrittäjien ja yhteistyökumppanien on mahdollista saada tuotekehitys- ja mallinnuspalveluita saman katon alta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Protopajoissa ja kokeiluissa voi syntyä myös uusia hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeessa esiintyvät uudet tuotekehityksen toimintatavat voivat edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Pajatoiminnan kehittämisessä otetaan yhdenvertaisesti vastaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti eri taustaiset toimijat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Toiminta ei vaikuta kulttuuriympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 7 7
Luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hukkamateriaalien hyödyntämiseen perustuva tuotekehitystä tukeva palvelutoiminta vahvistaa kohderyhmän ja projektihenkilöstön ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lahden ammattikorkeakoululla (LAMK Oy) on monipuolisia työpajatiloja eri kampuksilla. Työpajoissa on merkittävä määrä laitteistoja ja koneita, joilla voidaan valmistaa ja testata uusia tuotteita. Työpajojen kapasiteetti on vajaakäytöllä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Monipuoliset ja laadukkaat työpajat voivat toimia huomattavasti tehokkaammin alueen elinkeinoelämän innovaatioalustoina opiskelijoiden, alkavien yrittäjien ja alueen pk-yritysten käytössä.
TekShops-hankkeen tavoitteena oli pilotoida Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin nykyisissä työpajoissa uusia pajatoimintaan pohjautuvia toimintatapoja, jotka edistävät sidosryhmien Start-Up toimintaa ja tukevat olemassa olevien yritysten innovaatiotoimintaa. Tavoitteena oli, että jatkossa LAMK:n työpajoissa voisi esimerkiksi testata, kehittää ja valmistaa erilaisia protoja ennen varsinaisen uuden liiketoiminnan aloittamista. Tavoitteena oli kehittää työpajoista monipuolisia innovaatioalustoja, joita voidaan myöhemmin esimerkiksi vuokrata ja hyödyntää maksullisessa palvelutoiminnassa.
Hankkeen kohderyhmänä olivat opiskelijat, jo valmistuneet opiskelijat, ammattikorkeakoulun opettajat sekä yrittäjät. Hankkeen yhteistyökumppani oli Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy. Hankkeen kesto oli puolitoista vuotta.
TekShops-hankkeen tuloksina testattiin nykyisten protopajojen toimivuutta sidosryhmäyhteistyössä. Viidessä erilaisessa pilotoinnissa selvitettiin mm. sidosryhmien tarpeita ja odotuksia liittyen työpajatilojen käyttöön ja protojen valmistukseen eli hankkeessa kartoitettiin millaista koulutusta, tiloja ja laitteita sidosryhmät tarvitsevat. Tuloksena syntyi uusia toimintamalleja nykyisiin työpajatiloihin.
Hankkeen tuloksia hyödynnetään LAMK:n Niemen kampuksen protopajakokonaisuuden ja innovaatioalustojen jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa. Tuloksia hyödynnetään myös Lahti Design Centre -hankkeessa ja Lahden kasvumallin muotoilun osaamiskeskittymän yritysyhteistyön ja toimintamallien kehittämisessä.