Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71759

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisen valmistelu - Laajentuminen Ruotsin markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.4.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KONE JA METALLI HAVUKAINEN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1052399-9

Jakeluosoite: Hitsaajantie 10

Puhelinnumero: +358 400 211 090

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: KITEE

WWW-osoite: http://www.konemet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Havukainen Eki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)konemet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 211 095

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kone ja Metalli Havukainen Oy haluaa kartoittaa mahdollisuudet Ruotsin markkinoilla, yritys voi kansainvälistymisen kautta lisätä omia kasvumahdollisuuksiaan ja vähentää liiketoimintansa heilahteluun liittyvää riskiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 078

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 140

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 078

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hitsaajantie 10

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: KITEE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen toinen omistaja Anelma Havukainen seuraa hankkeessa tämän kohdan toteutumista erityisen tarkasti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi nykyisin resurssein, tämä ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Kierrätystuotteemme markkinoiden laajentuminen tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -10 -10
Tuotteemme edesauttaa kierrätyksen tehostamista ja vähentää avolouhoksia. Tuotteen markkinoiden laajentuminen auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Kansainvälilisiin alihankintaketjuihin etsiytyminen edistää myös muiden paikallisten yritysten pääsyä samoihin verkostoihin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Palvelu ja osaaminen tuotteistuvat, jolloin niitä voidaan suoraan monistaa muihin maihin, joissa on vastaavia alihankintarakenteita (esim. Saksa, Ranska, Brasilia)
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Markkinatestaus sisältää vähäisen riskin suhteessa perinteiseen myyntimies-malliin, jonka kustannus on vähintään 75.000e vuodessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Tuotantolaitteiden käyttöasteen nostaminen mahdollistaa monipuolisemat työskentelyajankohdat (työn vuorottelu). Lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne mahdollistaa keskeisistä työntekijöistä kiinni pitämisen ja uusien palkkauksen
Tasa-arvon edistäminen 8 -2
Katso yllä olevat tiedot
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 -2
Hanke tuo kansainvälisen ajattelun yritykseen. Yritys pääsee samalle tasolle muiden kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa
Kulttuuriympäristö -2 8
Pystymme edistämään alueellista kansainvälistymiskulttuuria Kiteellä ja voimme tukea alueen muita kansainvälistyviä yrityksiä
Ympäristöosaaminen -2 8
Toiminnan laajentaminen mahdollistaa ympäristöystävällisten valintojen tekemisen investoinneissa ja tuotannossa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-