Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71760

Hankkeen nimi: Laitteiston nykypäiväistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.1.2016 ja päättyy 1.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GRAFITATU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2076852-7

Jakeluosoite: c/o Grafitatu Oy Alasinkatu 1-3

Puhelinnumero: 0103282880

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.grafitatu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuosmanen Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.kuosmanen(at)grafitatu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405296526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen perustavoittena on taata laadukas ja tehokas painopalvelutuotanto nyt ja tulevina vuosina. Grafitatu tulee hankkimaan uusia toimintaansa paremmin sopivia ja tehokkuutta lisääviä tuotantolaitteita tuotantonsa tueksi. Käytännössä investointi kohdistuu digitaaliseen painolaitteistoon. Investointi on pakko tehdä, sillä nykyisen laitteiston huoltosopimusta ei ole mahdollista jatkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että liiketoiminnan jatkoedellytyksiä ei ole, mikäli laiteinvestointia ei toteuteta. Onnistuneen investoinnin tuloksena Grafitatu pystyy jatkamaan ja kehittämään toimintaansa, sekä tulevaisuudessa rekrytoimaan uutta henkilöstöä tuontannon ja kehittymisen tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 140

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 140

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 140

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alasinkatu 1-3

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei olla nähty investoinnin kannalta tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Grafitatu pyrkii aina tasapuoliseen rekrytointipolitiikkaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on saada laiteinvestointi toteutettua

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-