Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71762

Hankkeen nimi: Growthsetters Oy:n digitaalisen palvelukonseptin kehittäminen ja pilotointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.2.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GROWTHSETTERS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2711472-9

Jakeluosoite: Nisulankatu 78

Puhelinnumero: +358405008481

Postinumero: 40720

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.growthsetters.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Ihanainen-Rokio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: partner

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.ihanainen(at)growthsetters.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405008481

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Myynnin ja markkinoinnin digitalisoitumisen trendi luo markkinaa digitaalisille B2B palveluille, joilla kasvatetaan yritysten liikevaihtoa sekä säästetään aikaa. Growthsetters Oy:n digitaalisen palvelukonseptin kehittämishankkeessa kehitetään ja pilotoidaan näitä palveluja. Kehittämishankkeen tuloksena syntyy konsepti liiketoimintakasvua kiihdyttävästä digipalvelusta yritysten käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 996

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 996

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nisulankatu 78

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole olennainen seikka toimialalla
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole olennainen seikka toimialalla
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Digitaaliset palvelut mahdollistavat tasa-arvoisen kohtelun lähtökohtaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Digitaaliset palvelut käyttävät vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja (esim. paperi)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Digitaalisia palveluja on mahdollista käyttää aika- ja paikkariippumattomasti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Myyntiä ja markkinointia tehostavat palvelut luovat uusia työpaikkoja alueellisesti sekä Suomeen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Digitaalisten palvelut ovat monistettavissa ja edelleenjalostettavissa uudeksi liiketoiminnaksi
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Digitaaliset palvelut vähentävät tarvetta matkustaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Aika- ja paikkariippumatoman työn osuus kasvaa, työn tehokkuus paranee digipalveluilla
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-