Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71763

Hankkeen nimi: Eläimet ja vastuullinen matkailu: eläinten hyvinvointi liiketoiminnan kilpailutekijäksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero:

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Garcia-Rosell, Jose-Carlos

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jose-carlos.garcia-rosell(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358404844190

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Eläinten käyttö matkailussa ja siihen liittyvät eettiset näkökulmat ovat nousseet voimakkaasti keskusteluun kansainvälisen matkailun kentällä viime aikoina. Matkailijat haluavat matkailutuotteiden ilmentävän omia arvojaan ja varmistua, etteivät ostaessaan palveluita tue näiden vastaista toimintaa. Tähän saakka Suomessa eläimiin liittyneissä matkailuhankkeissa on keskitytty lähinnä turvallisuuteen ja muihin tapoihin, joilla eläimiä käytetään matkailupalveluiden tuottamisessa. Kun huomioidaan eläinten määrä ja sisällöllinen merkitys erilaisten matkailun elämysten tuottamisessa, olisi syytä tarkastella niiden merkitystä matkailupalveluissa myös laajemmin. Käsillä oleva hanke paikkaa tätä aukkoa ja tuottaa uudenlaista ymmärrystä eläinten roolista ja merkityksestä matkailussa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää matkailuyritysten tietoisuutta matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnin merkityksestä sekä yritysten sisäisessä toiminnassa että viestinnässä kuluttajille. Tavoitteena on vahvistaa matkailualan yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus- ja kehittämistoiminta toteutetaan osallistavan yhteiskehittämisen menetelmin tutkimusryhmän ja yritystoimijoiden kesken, jolloin voidaan sekä tuottaa paremmin ymmärrystä alan toimintaympäristöstä että luoda uusia liiketoimintakäytäntöjä. Projektissa tehtävän tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen tuloksena pohjois-suomalaisille matkailutoimijoille, mukaan lukien tutkimus-ja kehittämisorganisaatiot, yritykset ja eri sidosryhmät, luodaan mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa liittyvää vastuullisuutta. Tunnistamalla eläinten hyvinvoinnin merkityksen ja liittämällä sen osaksi vastuullista liiketoimintaa, lappilainen matkailuelinkeino voi toimia edelläkävijänä matkailun muuttuvalla kentällä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 004

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 004

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
"Hankeessa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo kohdistamalla toimenpiteet ja tulokset koskemaan kaikkia alueen yrittäjiä ja työntekijöitä yhdenvertaisesti. Projektihenkilöstöön kuuluu yhtä monta miestä ja naista."
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin tavoitteena on kehittää yritysten liiketoimintaa eläinten matkailullisen roolin näkökulmasta sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hanke edistää eläinten hyvinvointia ja vastuullista matkailua
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Sekä yrittäjien että matkailijoiden tietoisuus eläinten roolista kasvaa, mikä edistää ekologista ajattelua ja toimintatapoja. Eläinten hyvinvointi lisääntyy.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
"Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä, sillä hankkeen tavoitteena on paikallisten yritysten toiminnan kehittäminen. Toiminnan myötä sekä paikalliset yritykset että matkailijat hyödyntävät paikallisia palveluja yhä laajemmin ja monipuolisemmin."
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeessa keskitytään palvelun laadun kehittämiseen lisäämällä yritysten tietoutta eläinten roolista matkailussa. Toiminta keskityy useisiin yrityksiin, joten välillisenä vaikutuksena koko kehittäminen ulottuu koko matkailualueen tasolle
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Hankkeessa edistetään eri matkailutoimijoiden sosio-kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia tuomalla vieraanvaraisuus osaksi yritysten ja matkailualueiden toimintaa.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Alueen yrittäjille luodaan tasavertainen mahdollisuus osallistua osaamista lisäävään toimintaan ja hyödyntää hankkeen tuloksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Projekti edistää sekä yksittäisen yrityksen että koko matkailualueen identiteetin tunnistamista, säilyttämistä ja kehittämistä
Kulttuuriympäristö 0 3
Projektilla on vaikutuksia paikallista ympäristöä vaalivan paikalliskulttuurin ja elämäntavan säilymisen ja edistämisen kannalta
Ympäristöosaaminen 0 3
Sekä yrittäjien että matkailijoiden tietoisuus eläinten roolista kasvaa, mikä edistää ekologista ajattelua ja toimintatapoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Eläinten käyttö matkailussa ja siihen liittyvät eettiset näkökulmat ovat nousseet voimakkaasti keskusteluun kansainvälisen matkailun kentällä viime aikoina. Matkailijat haluavat matkailutuotteiden ilmentävän omia arvojaan ja varmistua, etteivät ostaessaan palveluita tue näiden vastaista toimintaa. Tähän saakka Suomessa eläimiin liittyneissä matkailuhankkeissa on keskitytty lähinnä turvallisuuteen ja muihin tapoihin, joilla eläimiä käytetään matkailupalveluiden tuottamisessa. Kun huomioidaan eläinten määrä ja sisällöllinen merkitys erilaisten matkailun elämysten tuottamisessa, olisi syytä tarkastella niiden merkitystä matkailupalveluissa myös laajemmin. Käsillä oleva hanke paikkaa tätä aukkoa ja tuottaa uudenlaista ymmärrystä eläinten roolista ja merkityksestä matkailussa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää matkailuyritysten tietoisuutta matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnin merkityksestä sekä yritysten sisäisessä toiminnassa että viestinnässä kuluttajille. Tavoitteena on vahvistaa matkailualan yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus- ja kehittämistoiminta toteutetaan osallistavan yhteiskehittämisen menetelmin tutkimusryhmän ja yritystoimijoiden kesken, jolloin voidaan sekä tuottaa paremmin ymmärrystä alan toimintaympäristöstä että luoda uusia liiketoimintakäytäntöjä. Projektissa tehtävän tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen tuloksena pohjois-suomalaisille matkailutoimijoille, mukaan lukien tutkimus-ja kehittämisorganisaatiot, yritykset ja eri sidosryhmät, luodaan mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa liittyvää vastuullisuutta. Tunnistamalla eläinten hyvinvoinnin merkityksen ja liittämällä sen osaksi vastuullista liiketoimintaa, lappilainen matkailuelinkeino voi toimia edelläkävijänä matkailun muuttuvalla kentällä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi