Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71768

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisen valmistelu - Aasian vienti 2015 - 2016

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.5.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KUUSAMO HIRSITALOT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0839312-8

Jakeluosoite: Sossonniementie 22

Puhelinnumero: +358 8 8689900

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: KUUSAMO

WWW-osoite: www.kuusamohirsitalot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Orjasniemi Arto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.orjasniemi(at)kuusamohirsitalot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7789 292

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on saavuttaa viennin määrätietoinen kasvu pitkäjänteisellä työllä kasvavilla Aasian markkinoilla. Hankkeessa käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua. Hankkeen yhteydessä kehitetään myös tuotteita, tuotantotekniikkaa ja logistiikkaa kohdealueen tarpeisiin. Hankkeen tuloksessa yrityksen vienti kaksinkertaistuu viiden vuoden kuluessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 108 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sossonniementie 22

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: KUUSAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
x
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
x
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
x

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

KHT toteutti vuosina 2015 ja 2016 yhdessä konsulttiyhtiö Pareco Oy:n kanssa Kiinan markkina-alueen markkinaselvityksen. Selvitettiin soveliaat tuotteet paikallisten vaatimusten ja kustannusrakenteen mukaisesti. Tavattiin erilaisia puualan ammattilaisia kuten arkkitehtejä. Markkina- ja kilpailutilanteesta saatiin hyvä käsitys. Samoin soveliaita ja järkeviä kohdealueita, koska Kiina on iso maa pitää alueet valita järkevästi. Alustavia yhteistyökuvioita on maahantuojayhteistyöhön neuvoteltu. Hankkeessa kehitettiin "painumaton hirsi"-rakenne, joka on pilottivaiheen testauksessa. Osaaminen puukerrostalorakentamisessa ja suurten julkisten rakennusten toteuttamisessa lisääntyi ja vastaa nyt markkinoiden vaatimusta. Kaupallinen hyödyntäminen ei toteutunut vielä, koska markkinat ovat vasta syntymisvaiheessa.