Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71769

Hankkeen nimi: KATI Digi Growth

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.4.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY KATI AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0370665-8

Jakeluosoite: Sievintie 286

Puhelinnumero: +358 405318206

Postinumero: 85160

Postitoimipaikka: RAUTIO

WWW-osoite: www.oykatiab.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautakoski Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintajoht

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.rautakoski(at)oykatiab.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405318206

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä kansainvälisten markkinoiden kartoittamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tehostaa tuotantoja ja nykyaikaistaa tuotantomalleja sekä monipuolistaa ja helpottaa asiakasrajapinnan hallintaa. Hankkeen tuloksena saadaan uusia toimintaa helpottavia digitaalisia työkaluja ja mahdollistetaan yrityksen kansainvälinen kasvu, nykyisten työpaikkojen säilyminen ja uusien työpaikkojen syntyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 575

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 419

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 156 575

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 419

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sievintie 286

Postinumero: 85160

Postitoimipaikka: RAUTIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeesta on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta hakijayrityksen omana työnä. Analyysi perustuu hakijayrityksen johdon näkemykseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa parannetaan työolosuhteita ja työmenetelmiä ja luodaan uudentyyppisiä työpaikkoja joka parantaa eri sukupuolien mahdollisuuksia työskennellä hakijayrityksessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muun tyyppisiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Vähentää paperin ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kansainvälistymisen painopistealueet ovat ympäristöystävällisen ja vähähiilisen liiketoiminnan alueilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Vähentää paperin ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Työn edellyttämä liikkuminen luonnossa ja maastovahingot vähenevät. Mahdollisten vahinkojen dokumentointi paranee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Autolla ajo vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Naturakohteissa tapahtuva toiminta muuttuu vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Paperijätteen muodostus vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Markkinatutkimus kohdistuu mm. geolämpökohteisiin osallistumiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeen primääri lopputulos eli tuotannonohjausjärjestelmä on aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Autoliikenne vähenee, jopa merkittävästi asiakkaan osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Nopeampi tiedonkulku, ohjeistukset, varoitukset, toimintatavat jne tuovat lisää työturvallisuutta, työmotivaatiota ja työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hankkeen toteutuksessa parannetaan työolosuhteita ja työmenetelmiä ja luodaan uudentyyppisiä työpaikkoja joka parantaa eri sukupuolien mahdollisuuksia työskennellä hakijayrityksessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Tiedottaminen työkohteiden ympäristöarvoista ja työtekijöiden tietoisuus niistä paranee digitalisoinnin myötä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KATI Oy toteutti markkinatutkimuksen ja tuotannonohjausjärjestelmän. Hankkeen tulokset auttavat uusien markkinoiden avaamisessa, tiedonkulun parantamisessa ja tiedon digitalisoinnissa.