Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71772

Hankkeen nimi: Kiuruveden Nivan yritysalueen ja liikennöinnin kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 29.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kiuruveden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0170843-0

Jakeluosoite: Harjukatu 2

Puhelinnumero: 040-641 6603

Postinumero: 74700

Postitoimipaikka: Kiuruvesi

WWW-osoite: http://www.kiuruvesi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Parkkonen-Suhonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yritysneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.parkkonen-suhonen(at)kiuruvesi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-630 3748

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nivan yritysalue (Mansikin-Hovinpellon alue) on Kiuruveden taajaman sisääntuloportti ja kunnan kautta kulkevan liikenteen ja taajaman liikenteen solmukohta. Nivan yritysalueella toimii useita sekä teollisia yrityksiä että palveluyrityksiä. Kuljetusyritykset käyttävät aluetta tankkaus- ja taukopaikkana. Alueen kautta kulkevat virkistysreitit yhdistävät Kuorevirran urheilualueen ja Palosmäen ja Hovin liikuntareitit.
Hanke on syntynyt juustola Arctic Milk Oy:n laajennustarpeesta ja sen edellyttämistä liikennejärjestelyistä. Arctic Milk oy:n juustola tuottaa juustoja, jugurtti- ja rahkatuotteita kiuruvetisistä raaka-aineista. Juustola valmistautuu laajentamaan toimitilojaan 200m2 ja laajentaminen edellyttää juustolan piha-alueen kehittämistä raskaan liikenteen tarpeita varten, mikä puolestaan edellyttää koko liikenneaseman liikennöinnin ja pysäköinnin ohjausta ja liittymäjärjestelyjä. Liikennettä juustolalle aiheuttaa n. 1 miljoonan maitolitran tuonti juustolalle, sivutuotteena syntyvän heran pois kuljettaminen ja juustolan omien tuotteiden kuljetukset asiakkaille.
Hanke palvelee myös monia kuljetusyrittäjiä, jotka käyttävät Nivan liikenneasemaa tankkaus- ja taukopaikkanaan.Puutavarakuljetukset Nivan kiertoliittymän ja liikenneaseman kautta tulevat kaksinkertaistumaan Kiuruveden raakapuuterminaalihankkeen myötä. Raakapuuterminaalihanke on saanut 1,4 milj. euroa rahoitusta terminaalin investointeja varten vuodelle 2016.
Hankkeesta hyötyvät myös Kiuruveden Iskelmäviikko Oy, ABC liikenneasema, Pakkauskierrätys Rinki oy. Hovinpellon yritysympäristöjen parantamiseen tähtäävä suunnitelma palvelee Linja-autoliike Rytkönen ky:tä, Viljo maatalousmyymälää ja Kiuruvesi -lehti oy:tä ja useita muita yrityksiä. Hanke kehittää Kiuruveden kaupungin kaupunkikuvan kannalta keskeistä liikennealuetta, parantaa alueella toimivien muiden yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa matkailun edellytyksiä Kiuruveden kaupungissa.
Nivan alue on portti Kiuruvedelle. Se on solmukohta raskaalle liikenteelle ja työmatkaliikenteelle Vieremän ja Iisalmen suuntiin. Alue palvelee matkailua monin tavoin; mm. Kiuruveden Iskelmäviikot oy:n toimisto sijaitsee liikenneaseman tiloissa. Liikenneasemalla toimiva PeeÄssän ABC-liikenneasema tarjoaa sekä vähittäiskauppa että kahvilapalveluja. Alueella toimii Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:n lajittelupiste, jonka toiminta edellyttää, että po. palvelu sijoitetaan liikennealueella kokonaisuutta palvelevalla tavalla. Liikenneasema on vilkas, ja tämä hanke toteutuessaan parantaa huomattavasti liikennöin turvallisuutta huomioiden raskas liikenne, henkilöautoliikenne, bussiliikenne ja jalankulkijoiden turvallisuus. Liikenneaseman kokonaisuutta hallinnoi kiinteistö oy Mansikki, jonka osakkaita alueen keskeiset toimijat ovat.
Hankkeella on selkeä yhteys Nivan risteykseen suunnitellun kiertoliittymän rakentamiseen, jonka suunnittelu käynnistyy 2016 ja toteutus 2017. Niinikään hankkeella on yhteys Kiuruveden raakapuuterminaalin kehittämiseen; raskaan liikenteen virrat terminaalialueelle kulkevat Nivan yritys- ja liikennealueen kautta. Hankkeella on yhteys matkailun kehittämiseen. Hankealueella on paljon kevyttä liikennettä ja alueelta on selkeä yhteys Kuorevirran liikunta- ja vapaa-aika-alueeseen ja -reitistöihin.
Osana hanketta laaditaan Yritysympäristön parantamissuunnitelma Hovin alueelle. Tämä suunnitelma tähtää ennen kaikkea Nivan yritysalueelle sijoittuvat linja-autoliike Rytkönen Ky:n varikon toimintojen uudelleen järjestämiseen; toimintoja on mahdollista laajentaa kaupungin omistamalle maa-alueelle ja näin luoda edellytykset tuvalliselle liittymäliikeenteelle varikon pihasta. Suunnitelma parantaa myös Kiuruvesi lehti oy:n ja Viljo maatalousmyymälän toimintaympäristöjä.
Kuorevirran ranta-alueille tullaan osana hanketta laatimaan ympäristösuunnitelma, johon sisältyvät alueen reitistöjen sekä uuden karavaanialueen ja uuden kevyen liikenteen sillan suunnittelu. Hovin alueelle, joka on perinteistä yritysaluetta, laaditaan ympäristön parantamissuunnitelma joka sisältää valaistuksen, varastoalueiden järjestelyt, suojaamisen, aitaukset sekä opastuksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Nivan ja Hovin alueen yritykset, yritysten asiakkaat ja matkailijat sekä liikunnan harrastajat ja reitistöjen käyttäjät ja raskaan liikenteen palvelutuottajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat mm. naapurikunnissa kuten Vieremällä ja Iisalmessa työssäkäyvien kimppakyytien pysäköintimahdollisuuksien paraneminen. Tällä tavoin hanke osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 215 353

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 509 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 430 706

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Nivan yritysalueen ja liikenteen kehittäminen hanke palvelee tasapuolisesti molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke parantaa palvelu- ja teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä tasapuolisesti molempien sukupuolien näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Rinki oy:n lajittelu/keräyspiste sijoitetaan ja rakennetaan hankealueella niin että se on yleisön hyvin saavutettavissa ja käytettävissä.Hanke palvelee näin välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 6
Hankkeessa rakennetaan pysäköintipaikkoja naapurikunnissa kimppakyydeillä työssäkävijöille. Hanke palvelee vähähiilisyyden periaatetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Hanke on luonnon monimuotoisuuden kannalta neutraali. Toteutuksessa otetaan huomioon alueen luonnonympäristö ja pyritään tuomaan luonnon (koskiluonto, linnusto, kasvusto)arvot nykyistä paremmin asiakkaiden tavoitettavaksi ja havainnoitavaksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hanke vähentää kasvihuonepäästöjä luomalla edellytykset naapurikunnissa työssäkäyvien kimppakyytien käyttöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Hankealueella ei ole Natura kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeessa syntyvä pintamaa-aines käytetään kaupungin muissa maanrakennuskohteissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeessa ei oteta käyttöön uusia uusiutuvan energian lähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke mahdollistaa teollisen investoinnin joka hyödyntää paikallisia raaka-ainevaroja (maitoa).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hanke edistää tuntuvasti palvelujen kehittämistä. Puuterminaalin raskasliikenne kasvaa ja se mahdollistaa palveluliiketoiminnan kehittämisen alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hanke parantaa Kiuruveden tärkeimmän sisääntuloväylän, liikenneaseman ja Nivan alueeseen liittyvän liikennöinnin sujuvuutta ja turvallisuutta huomioiden myös jalankulkijat ja vapaa-ajan liikkuminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Liikuntapaikkarakentaminen edistää välillisesti ihmisten hyvinvointia. Puheena olevan Nivan yrityalueen läpi kulkee ulkoilu/pyöräilyreitti, jonka käytön lisäämistä hanke edistää osaltaan.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hanke palvelee osaltaan tasa-arvon edistämisen tavoiteta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mm. parantamalla seudullisen työssäkäynnin edellytyksiä.
Kulttuuriympäristö 6 7
Kuorevirran ja Nivan ympäristö on Kiuruvedelle perinteistä luonnonympäristöä, jonka yleisön saavutettavuus paranee hankkeen myötä.
Ympäristöosaaminen 4 0
Hankkeessa sovelletaan viimeisintä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen pohjana on Kiuruveden Nivan yritysalueen ja liikennöinnin kehittämisen hankesuunnitelma. Nivan yritysalue on (Mansikin-Hovinpellon alue) on Kiuruveden taajaman sisääntuloportti ja kunnan kautta kulkevan liikenteen ja taajaman liikenteen solmukohta, josta on toteutettu vain välittömästi Nivan yritysalueeseen hankepäätöksen mukaiset työt. Työt käsittivät Kiuruveden Nivan yritysalueen pihan perusparannuksen, laajennuksen ja liikenteen uudelleen järjestelyt. Alueen parkkipaikat uudelleen järjestettiin ja mitoitettiin nykyvaatimusten mukaisesti. Vanhojen liikenne- ja parkkialueiden routavauriot korjattiin ja uudet liikennekäyttöön tulevat alueet pohjattiin. Lisäksi alueen sadevesijärjestelmät korjattiin ja uusille alueille lisättiin sadevesikaivot. Piha-alueen olemassa olevat kiveykset kunnostettiin ja alueella tehtiin uusia kiveyksiä. Samalla alueelle tehtiin uudet istutusalueet ja leikkipaikka kunnostettiin sekä joenrannan läheisyyteen tehtiin piknik -paikka, jonne asennettiin asianmukainen kalustus.

Juustolan piha-aluetta on laajennettu ja tehty paremmin soveltuvaksi tavaraliikenteelle. Hanke mahdollistaa Juustolan tilojen ja toiminnan laajennuksen. Juustolalle tuleva tavaraliikenne, alueelle ohjautuva muu raskasliikenne sekä linja-autoliikenne on erotettu pihan henkilöautoliikenteestä. Raskaalle liikenteelle on osoitettu kuusi välipysäköintipaikkaa ja linja-autoliikenteelle kaksi paikkaa.
Rinki Oy:n ekopaikka on siirretty uuteen paikkaan Mansikin kiinteistön eteläpuolelle. Kiinteistön etelä-puolelle on osoitettu 20 kimppakyytipaikkaa muualla töissä käyville autoilijoille. Alueelle on rakennettu uusi kevyenliikenteen yhteys Valtakadulta, josta on suora yhteys Kuorevirran ulkoilureitistöön. Samassa yhteydessä on piha-alueen kiveytystä uusittu ja kunnostettu. Kiveyksillä on jäsennetty liikennöintiä turvallisemmaksi. Lisääntyvä rekkaliikenne on huomioitu niin, että kiinteistön ajoliittymää on avarrettu.