Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71774

Hankkeen nimi: Antinkadun yrityskiinteistöjen liikenneyhteyksien parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iisalmen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9086071-6

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: 017 272 31

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.iisalmi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Savolainen Terho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terho.savolainen(at)iisalmi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 630 5328

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Parkatintien ja Antinkadun alueella sijaitsevan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa uuden yritystoiminnan käynnistymisen alueella. Rakentamalla uusi ajoyhteys Parkatintieltä Antinkadun suuntaan parannetaan merkittävällä tavalla myös alueen liikenneturvallisuutta.
Hankkeen tuloksena alueelle sijoittuu uutta yritystoimintaa ja nykyisten yritysten toimintaedellytykset paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueella jo toimivat teolliset yritykset sekä alueelle sijoittuvat uudet yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Antinkadun varrella asuvat omakoti- ja kerrostaloalueen asukkaat, joiden osalta liikenneturvallisuus paranee, kun raskaan teollisen liikenteen kulkeminen asuntoalueen halki poistuu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 392

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 274

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 184

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Liikenneyhteyksien parantaminen kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke mahdollistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten paranemisen tasapuolisesti molempien sukupuolten näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
sujuvampi liikennöinti vähentää päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 0
sujuvampi liikennöinti vähentää päästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
parantaa alueella sijaitsevan kierrätysliiketoiminnan toimintaedellytyksiä (Kuusakoski Oy, PKM-Purku Oy)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
pitkään tyhjänä ollut teollisuuskiinteistö saadaan uudestaan yritystoiminnan käyttöön
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutuksia
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
sujuvoittaa alueen liikennöintiä, parantaa merkittävällä tavalla asuinalueen liikenneturvallisuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin Antikadun yrityskiinteistöille raskasta liikennettä palveleva liikenneyhteys olemassa olevalta Parkatintien kokoojakadulta.