Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71775

Hankkeen nimi: Tilma - tilastoista tietopohjaa Lapin matkailun kehittämiselle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Viirinkankaantie 1

Puhelinnumero: 040 7355 300

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eila Linna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila.linna(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407355300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailua kuvaavaan tilastointiin liittyy useita haasteita, jotka haittaavat elinkeinon vaikuttavuuden ja kehityksen seurantaa. Lapin matkailustrategiaan on koottu niitä tilastointiin ja tiedontuotantoon liittyviä tarpeita, joita matkailuelinkeino ja matkailun kehittäjät pitävät tärkeinä. Majoitustoiminnassa on huomattava määrä rekisteröimätöntä kapasiteettia ja yöpymisiä, joiden arviointiin ei ole yhtenäisiä tai luotettavia menetelmiä. Tällä hetkellä rekisteröimätön majoitus ja pienet yksiköt muodostavat suuren osan matkailun kokonaisvaikuttavuudesta mutta ne eivät kuitenkaan sisälly matkailun tilastoihin, josta syystä tilastot ja niiden analyysit eivät anna kattavaa kuvaa matkailun vaikuttavuudesta. Myös matkailijoiden rahankäyttöä kuvaavissa tilastoissa on puutteita. Matkailun kehittämisen tueksi tulisi tuottaa analyyseja, jotka käsittelevät mm. tilastotiedon tulkintaa, muutoksia markkina-alueiden kysynnässä ja asiakassegmenttien kulutuskäyttäytymisessä. Ennakointitiedon tuottamisen ja tulkinnan tulisi olla vakiintunut käytäntö matkailun kehittäjien ja muiden toimijoiden piirissä. Hankkeessa työskennellään Lappiin liittyvien matkailutilastoinnin puutteiden korjaamiseksi ja tiedon käytön parantamiseksi. Matkailuyritysten tilastotietojen tarpeet kartoitetaan ja matkailun tilastointia sekä tiedonkeruuta kehitetään tältä pohjalta. Rekisteröimättömän majoituskapasiteetin seuraamiseen liittyvät menetelmät kartoitetaan ja soveltuvaa menetelmää kokeillaan käytännössä. Lapissa käyvien matkailijoiden rahankäyttöön liittyviä tietotarpeita selvitetään ja tuotetaan tietoa rahankulutuksesta. Tilastotiedon tuottaminen ja tulkinta integroidaan osaksi alan oppilaitosten toimintaa. Näin tieto tulee hyödynnettäväksi matkailun kehittämisessä. Tulosten hyödynnettävyyttä parannetaan havainnollisia esityksiä tuottamalla.

Hankkeen tuloksena Lapin matkailuelinkeinon kehittäminen perustuu aikaisempaa kattavampaan tietopohjaan, joka palvelee yritysten ja matkailutoimijoiden tiedontarpeita entistä paremmin. Paremman tietopohjan myötä matkailuelinkeinon ja sitä kautta edelleen maakunnan elinvoima lisääntyy. Matkailua kuvaavat tilastotiedot ovat aiempaa kattavampia ja helpommin hyödynnettävissä. Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten pysyvyys turvataan siten, että lappilaiset matkailualan oppilaitokset ovat omaksuneet tilastotiedon tuottamisen ja tulkinnan osaksi toimintaansa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat lappilaiset matkailualan yritykset ja matkailun kehittämisorganisaatiot. Hankkeen työ kohdistuu matkailuun, joka on maakunnan kärkitoimialoja. Matkailutoimialaa kehittämällä luodaan edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavat oppilaitokset, joiden osaaminen ja tietopohja lisääntyvät. Hankkeessa kehitettävät käytännöt tiedon tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi jatkuvat hankkeen jälkeen osana oppilaitosten toimintaa. Hankkeessa kehitetään matkailualan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toimintamalleja palvelemaan paremmin maakunnan elinkeinoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 136

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 588

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 335

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 205 124

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Inari, Keminmaa, Rovaniemi, Posio, Savukoski, Ylitornio, Sodankylä, Simo, Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Tornio, Muonio, Kolari, Enontekiö, Pello, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viirinkankaantie 1

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Hanke pohjautuu yritysten ja matkailutoimijoiden tarpeeseen kehittää tilastointia ja niihin liittyvää tiedonkeruuta ja analysointia. Tuloksena syntyy kattavampi ja luotettavampi kuva matkailun vaikuttavuudesta. Yritykset voivat käyttää tietoa oman toimintansa kehittämisessä mm. investointien yhteydessä osana päätöksentekoprosessia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeessa kehitetään matkailun tilastointia tukeva tiedonkeruu, tiedon analysointi ja tiedon jakelukanavat mm. yritysten, matkailutoimijoiden ja oppilaitosten käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hanke edistää hyvinvointia Lapissa kehittämällä matkailuelinkeinoa, joka tarjoaa työpaikkoja kasvukeskusten ulkopuolella.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hankkeessa edistetään matkailuelinkeinoa ja sitä kautta työllisyyttä. Matkailuala työllistää Lapissa runsaasti molemman sukupuolen edustajia. Hankkeen työ on yleistä kehittämistä, joten sen tulokset palvelevat laajasti maakunnan matkailuyrittäjiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Tehdään näkyväksi Lapin matkailun merkitystä. Edistetään työpaikkojen syntymistä periferia-alueella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen alussa kartoitettiin yritysten ja matkailun kehittäjien tietotarpeita. Hankeen ensimmäisiin vaiheisiin kuului myös rekisteröimätöntä majoitusta ja matkailijoiden rahankulutusta kartoittavien selvitystapojen kartoitus. Yritysten ja matkailun kehittäjien käyttöön järjestettiin tilastoaiheinen työpaja Ranualla ja Rovaniemellä, jossa tilaisuus välitettiin etänä saataville sekä tallennettiin myöhemmin katsottavaksi. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) opetus kytkeytyi hankkeeseen sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston osalta. Tilastotietojen tulkintaa tehtiin erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin amk) opintokursseilla. Kursseilla tehtiin tutuksi matkailutilastoja opiskelijoille ja opettajille sekä tuotettiin tilastotietoihin pohjautuvia katsauksia matkailualueiden kehityksestä. Lapin yliopisto (Lay) järjesti tilastoteemaan pohjautuvan kandiseminaarin, jossa lähestyttiin aihetta eri näkökulmista pohtien muun muassa numeraalisen tiedon luonnetta. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat mukana myös rekisteröimättömän majoituskapasiteetin kartoituksessa, jonka tuloksena syntyi uutta tietoa maakunnan matkailutarjonnasta. Matkailun rahankulutusta ja asiakaskäyttäytymistä koskevat tiedot hankittiin ostopalveluna. Hankkeen tuloksia esittelevän raportin kirjoittamiseen ja osallistui Lapin amk:n ja Lay:n henkilöstöä. Hanke antaa mallin toteuttaa tilastotiedon tulkintaan ja keräämiseen kuuluvaa työtä myös jatkossa alan oppilaitoksissa.