Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71776

Hankkeen nimi: Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: Viirinkankaantie 1

Puhelinnumero: 040 4844 228

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Harju-Myllyaho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.harju-myllyaho(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 (0) 40 647 7231

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 2528792-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailualalla uusien markkinoiden ja kohderyhmien kartoittaminen nojaa yrityksissä rohkeisiin valintoihin, avoimuuteen, suvaitsevaisuuteen sekä innovatiiviseen out of the box -ajatteluun. Lapissa vieraanvaraisuus on aina ollut tärkeä osa matkailua. Vieraanvaraisuuden tulisi toteutua matkailijan taustasta tai henkilökohtaisesta rajoitteesta, kulttuurista, sosiaalisesta vähemmistöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai fyysisestä tai henkisestä erityistarpeesta riippumatta. Kohderyhmänäkökulmia avartamalla voidaan yritysten innovatiivisuuden lisäämisen ohella vähentää sesonkiluonteisuuden aiheuttamia ongelmia ja näin edistää taloudellista kestävyyttä.

Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen -hankkeen tavoitteena on edistää lappilaisten matkailuyritysten kilpailukyvyn kasvua ja innovatiivisuutta sekä tulevaisuusorientoitunutta toimintatapaa, jonka keskiössä ovat uudet asiakasryhmät. Lapissa matkailuelinkeino on monin paikoin elinkaaressaan siinä vaiheessa, että mahdollisuuksia uusille avauksille voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien asiakasryhmien valossa. Ennakoiva uusien asiakasryhmien kartoittaminen on hyödyksi myös sellaisille alueille, joilla matkailun kehittämisessä ollaan vielä alkuvaiheessa.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaksi lappilaista matkailualuetta, joiden kilpailukyky ja innovatiivisuus kasvavat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat. Tarve hankkeen toteuttamiselle on noussut esille Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) aiempien kehittämishankkeiden tuloksissa ja elinkeinon kanssa käydyissä keskusteluissa. Taustalla voidaan hyödyntää MTIn ennakointiosaamista sekä MTIssa kehitettyä esteettömän vieraanvaraisuuden konseptia. Hankkeessa selvitetään yhdessä elinkeinon kanssa uusien asiakasryhmien kartoittamisen, tunnistamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena yritysten kilpailukyky kasvaa ja innovatiivisuus suhteessa uusiin asiakasryhmiin lisääntyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien alueiden yritykset, joiden kilpailukyky ja innovatiivisuus kasvavat osaamisen ja tiedon lisäämisen avulla. Yritykset voivat hyödyntää hankkeen tuloksia esimerkiksi tuotekehitystoiminnassaan ja ideoinnissaan. Ennakoiva ote lisää kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja lisää siten yritysten liiketoimintaosaamista myös yleisellä tasolla.

Hankkeen tulosten pohjalta voidaan kehittää uusia palveluinnovaatioita, jotka eivät välttämättä nojaa teknologian kehittymiseen vaan siihen, että tuttuja asioita katsotaan uusista näkökulmista. Yritykset oppivat siis kartoittamaan ja tunnistamaan uusia asiakasryhmiä, tavoittamaan heidät sekä vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin. Erilaisten asiakkaiden ymmärtäminen ja huomiointi parantaa myös matkailupalveluiden laatua.

Hankkeen pilottialueina ovat Salla (Sallan Poropuisto (Sallan osuuskunta Jotos), Sallan rinnekeskus (Kaunisharju Oy)) ja Keminmaa (Kallin Hiihtokeskus Oy, T:mi Maukkapeikko). Hankkeen teema on kuitenkin varsin hyödyllinen koko maakunnan imagon kannalta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat MTIn opiskelijat ja henkilökunta, joiden osaaminen ja asiantuntijuus lisääntyvät hankkeen aikana. Hankkeen avulla kokeileva kehittäminen mahdollistuu, mikä on yksi innovaatio-osaamisen kehittymisen kulmakivistä. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös muiden toimialojen yritykset, matkailun kehittäjät ja Lapin brändityö, jotka hyötyvät osaamisen kasvamisesta alueella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 317

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 311

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 119 901

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Pello, Simo, Posio, Inari, Kolari, Pelkosenniemi, Ylitornio, Kittilä, Savukoski, Muonio, Keminmaa, Tornio, Salla, Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö, Ranua, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelun aikana on tehty sukupuolivaikutuksten arviointi Lapin Letka -hankkeen suvauskoneen avulla. Tuloksen mukaan hankkeen pääpaino on nasiten asioiden edistämisessä. Tulos on samansuuntainen sen oletuksen kanssa, että vieraanvaraisuusalat mielletään usein naisvaltaisiksi aloiksi. ESVI-hankkeen avulla pyrimme kuitenkin edistämään naisten, miesten ja kolmannen sukupuolen tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää sukupuolineutraalisuuden huomiointia matkailualojen toiminnassa viemällä eteenpäin yleistä tasa-arvotietoisuutta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka näkökulma on huomioitu, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanke edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä välillisesti tukemalla uusien vastuullisten palveluiden kehittämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hanke edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksista matkailulle aiheiutuvien riskien vähentämistä välillisesti esimerkiksi tukemalla uusien vastuullisten palveluiden kehittämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen moniulotteisuuden kehittymistä ja muodostumista uusien innovaatioiden, liiketoimintamahdollisuuksien ja asiakasryhmien löytymistä tukemalla. Hanke tukee matkailualueen mahdollisuuksia toimia ympärivuotisena matkakohteena ja näin vahvistaa taloudellista kestävyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Matkailualat ovat jo lähtökohtaisesti aineettomia palveluita tuottavia aloja. Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke edistää erilaisuuden suvaitsemista omassa arjessa ja osana matkailutyötä sekä aitoa halua palvella asiakasta vieraanvaraisesti. Hankkeen luoma uusi käytännönläheinen tieto esteettömän vieraanvaraisuuden hyödyntämisestä lisää matkailijoiden ja paikallisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Hanke edistää erilaisuuden suvaitsemista omassa arjessa ja osana matkailutyötä. Tämä edistää tasa-arvon muodostumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Hanke edistää erilaisuuden suvaitsemista omassa arjessa ja osana matkailutyötä sekä aitoa halua palvella asiakasta vieraanvaraisesti. Hankkeen luoma uusi käytännönläheinen tieto esteettömän vieraanvaraisuuden hyödyntämisestä lisää matkailijoiden ja paikallisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Matkailualalla uusien markkinoiden ja kohderyhmien kartoittaminen nojaa yrityksissä rohkeisiin valintoihin,
avoimuuteen, suvaitsevaisuuteen sekä innovatiiviseen out of the box -ajatteluun. Lapissa vieraanvaraisuus on aina
ollut tärkeä osa matkailua. Vieraanvaraisuuden tulisi toteutua matkailijan taustasta tai henkilökohtaisesta rajoitteesta, kulttuurista, sosiaalisesta vähemmistöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai fyysisestä tai henkisestä erityistarpeesta riippumatta. Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen -hankkeen tavoitteena on ollut edistää lappilaisten matkailuyritysten kilpailukyvyn kasvua ja innovatiivisuutta sekä tulevaisuusorientoitunutta toimintatapaa, jonka keskiössä ovat uudet asiakasryhmät sekä asiakasymmärrys. Ennakoiva uusien asiakasryhmien kartoittaminen on hyödyksi myös sellaisille alueille, joilla matkailun kehittämisessä ollaan vielä alkuvaiheessa.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet kaksi lappilaista matkailualuetta, joiden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta uusiin asiakasryhmiin nähden on pyritty kasvattamaan hankkeen aikana. Tarve hankkeen toteuttamiselle nousi esille Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) aiempien kehittämishankkeiden tuloksissa ja elinkeinon kanssa käydyissä keskusteluissa, joiden pohjalta valikoituivat myös kohdealueet Salla ja Meri-Lappi.

Hankkeessa selvitettiin yhdessä elinkeinon kanssa uusien asiakasryhmien kartoittamisen, tunnistamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Molemmat kohdealueet valitsivat yhden asiakasryhmän, jonka tarpeiden näkökulmasta toimintaa lähdettiin kehittämään. Hankkeen tuloksena yritysten asiakasymmärrys on kasvanut ja innovatiivisuus suhteessa uusiin asiakasryhmiin lisääntynyt.