Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71778

Hankkeen nimi: Aivotiedon jalostamo – tutkimustiedosta asiantuntijuuteen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 35

Puhelinnumero: (014) 260 1211

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PARVIAINEN TIINA MARJUKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aivotutkimuskeskuksen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.m.parviainen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408053533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aivotiedon jalostamo–hankkeen tavoitteena on muodostaa Jyväskylän yliopiston monitieteiseen aivotutkimuskeskukseen palveluympäristö, jossa tutkimustietoa jalostetaan eri kohderyhmiä varten. Palveluympäristö rakennetaan yhteistyössä yritysten edustajien kanssa ja sillä pyritään pitkällä tähtäimellä mahdollistamaan aivo- ja ihmistieteelliseen tutkimukseen perustuva palvelu- ja tuotekehitys pk-yrityksissä. Palveluympäristön keskeisiä fokuksia ovat aivo- ja ihmistieteellisen tutkimuksen tietämyksenhallinnan (‘knowledge management’) lisääminen, tiedon asiantunteva suodattaminen eri tarpeiden näkökulmasta sekä konkreettisten tutkimusedellytysten tuominen lähemmäksi niitä potentiaalisesti hyödyntäviä yrityksiä.

Hankkeessa toteutetaan viisi työpakettia . 1. Toteutetaan erilaisia yhteisprojekteja PILOTTIASIAKKAIDEN kanssa, joko TIEDONJALOSTUS tai WORKSHOP -palvelumallia kehittäviä 2. Pilottiasiakkaiden kanssa kerätyn kokemuksen pohjalta konseptoidaan TIEDONJALOSTUS palvelumalli, jossa tietyn aihealueen tutkimustiedosta kootaan kattava kartoitus ja jalostetaan se tilaajan edellyttämään muotoon (mm. koulutuksen, tuotekehityksen, innovaation tarpeisiin). 3. Samoin konseptoidaan WORKSHOP palvelumallia, joka edistää pk–yritysten mahdollisuuksia hyödyntää aivotutkimuksen ja ihmistieteiden mittausmenetelmiä toiminnassaan. Tavoitteena on erityisesti mahdollistaa ruohonjuuritasolla tapahtuva kevyen byrokratian yhteistoiminta ja kytkeä kansainväliset huippuasiantuntijat mukaan vuorovaikutukseen. 4. VERKOSTOIDUTAAN paikallisten ja ulkomaalaisten toimijoiden kanssa 5. Toteutetaan VIESTINTÄÄ, joka tukee edellämainittujen työpakettien toteutusta. Hankkeen aikana toteutetaan kolme pilottia.

Aivotiedon jalostamo -hankkeessa monitieteisen aivotutkimuskeskuksen toimintaa kehitetään palvelemaan ja laajentamaan alueellisesti vahvoja osaamisaloja, jotka ovat aivotutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksen keskiössä. Näitä ovat oppiminen, opetus ja kehitys sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi. Hankkeen aikana muodostetaan verkosto, jossa alueellinen osaaminen yhdistyy ja joka saa näkyvyyttä ja painoarvoa kansallisella ja kansainvälisellä kentällä. Oppimisen ja kehityksen tukemiseen perehtyneen monialainen osaamisverkoston suojelijaksi on lupautunut lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, ja toiminta pyritään vakiinnuttamaan alueelle.

Kehitettävä palveluympäristö tarjoaa tehokkaan tavan tuoda tutkimustietoa yleisesti hyödynnettävään muotoon myös laajemmin kuin yritysyhteistyön puitteissa. Hankkeessa tavoitellaan pysyvää toimintatapaa, joka tehostaa aivotutkimustiedon hyödynnettävyyttä ja vahvistaa Jyväskylän yliopiston ja alueen roolia kansallisesti ja EU:ssa. Hankkeen toimintatavoissa noudatetaan tasa-arvoa ja kestävän kehityksen periaatteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat pienet ja keskisuuret yritykset ja erityisesti niiden tuotekehitysyksiköt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat liiketoimintainnovaatioiden ja tuotteiden kuluttajat ja käyttäjät, aivotutkimustiedon tietopakettien kohderyhmät (esim. koululaiset, terveydenhuollon työntekijät, yritysten työntekijät, suuri yleisö). Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös valtionhallinnon ja kunnallishallinnon ja muiden organisaatioiden päättäjät, joiden linjauksiin ja suosituksiin tarvitaan ajankohtaista, tiivistettyä tietoa mm. lapsen kehityksen ja oppimisen tutkimuksesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 233 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 284

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 318 065

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jämsän, Keuruun, Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Äänekosken

Kunnat: Keuruu, Petäjävesi, Pihtipudas, Kannonkoski, Kyyjärvi, Jyväskylä, Hankasalmi, Äänekoski, Kinnula, Saarijärvi, Joutsa, Karstula, Viitasaari, Kuhmoinen, Konnevesi, Kivijärvi, Jämsä, Luhanka, Laukaa, Multia, Muurame

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Valmistelun aikana on arvioitu sukupuolen mahdollista vaikutusta hankkeen toteutuksessa ja toimintaympäristössä. Sukupuolella ei näyttäisi olevan vaikutusta hankkeen toimenpiteisiin, vaan ne ovat luonteeltaan sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja, palautetta kerätään niin, että pystytään huomioimaan toimenpiteiden vaikutus erikseen naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin. Näin saadaan tietoa mahdollisista eroista sukupuolten kesken.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, joten hankkeessa ei toteuteta erityisiä toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Jyväskylän osaamiskeskittymän vahvistaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Uuteen tietoon ja osaamiseen perustuvan palveluliiketoiminnan kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Sekä välittömiä että välillisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin lisääntyvän aivotutkimustiedon myötä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke tuottaa ja välittää tietoa oppimiseen ja vuorovaikutukseen vaikuttavista, aivojen toimintaan perustuvista tekijöistä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei välitöntä tai välillistä vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja testata palvelumalli, jolla aivotutkimustietoa ja osaamista tuotetaan siitä hyötyvien yritysten saataville. Tätä tarkoitusta varten toteutettiin ja pilotoitiin kahdenlaista ’tiedonsiirtomallia’, tiedonjalostuspakettia ja yritys-workshopia. Tiedonjalostuspaketti toteutettiin kahden yrityksen kanssa: Hippo Terapiaklinikka Oy:n kanssa tuotettiin lapsen aivojen ja tunnesäätelyn kehityksestä kertova tietopaketti, keskittyen yrityksen kohderyhmän, kehityksellisistä haasteista kärsivien lasten ja heidän perheidensä kannalta keskeisiin tietosisältöihin. Tietopaketti on saanut laajan kiinnostuksen, ja Hippoterapia Oy:n lisäksi 30-sivuista tietopakettia on tilattu lukuisiin yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkoihin. Tietopaketti löytyy myös Jalostamon verkkosivuilta. Humap Oy:n kanssa tuotettiin yrityksen toimialueeseen liittyvät videopaketit, jotka valottavat työelämässä tapahtuvien muutosten vaikutuksia ihmisen aivoihin ja aivojen ja autonomisen hermoston reunaehtoja uuden oppimiselle työelämässä. Nämä tietopaketit tullaan lataamaan myös verkkosivuille. Lisäksi Polar Oy:n kanssa käynnissä oleva yhteistyöhanke laajennettiin kattamaan liikunnan aivovaikutuksia käsittelevä tietopaketti. Yritysten workshop toimintamallia testattiin Humap Oy:n ja Learning Hubin kanssa kahdessa eri pilottiprojektissa keskittyen vuorovaikutuksen mittaukseen erilaisilla fysiologisilla, kokemuksellisilla ja neurofysiologisilla mittareilla. Mittausten tuloksien konkretisoimiseksi järjestettiin yhdessä Learning Hubin kanssa seminaaritilaisuus, jossa käytiin läpi mittausten tuloksia, ja raportti aivotutkimusmenetelmien mahdollisuudesta osoittaa vuorovaikutukseen liittyviä fyisologisia ja neurofysiologisia tekijöitä. Näiden fokusoitujen pilottien lisäksi hankkeen aikana toteutettiin yhteistyötä ja yhteiskehittelyä usean yrityksen kanssa, eri tasoilla, joista osa on jatkunut hankkeen jälkeen seuraavaan vaiheeseen (ks. Tuotosindikaattorit). Hankkeen tuloksena aivotutkimuskeskukselle on muodostunut toimiva malli, jonka pohjalta uutta yritysyhteistyötä voidaan käynnistää. Lisäksi hanke on tuottanut aivotutkimuskeskuksen ja alueellisten yritysten välille aktiivisen toimintakentän, jonka puitteissa on poikinut jatkohankkeita kohdennetuille yhteistyöalueilla.