Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71780

Hankkeen nimi: APV-Bioaate Oy:n Heat By Nature -bioetanolitakan tuotekehitys sekä kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.2.2016 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APV-BIOAATE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2576776-9

Jakeluosoite: Oravatie 2

Puhelinnumero: +35845 110 4640

Postinumero: 19410

Postitoimipaikka: KUORTTI

WWW-osoite: www.heatbynature.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Launoila Ilpo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilpo(at)heatbynature.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35845 110 4640

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saada aikaa myyntikuntoinen Heat By Nature -bioetanolitakka ja käynnistää kansainvälinen liiketoiminta sekä vienti. Tavoitteisiin tähdätään tuotekehityksen, avainhenkilöiden rekrytointien, markkinakartoituksen sekä messuosallistumisten kautta. Tulokset ovat nähtävillä suoraan yrityksen liikevaihdon ja viennin suunnitellussa kasvussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 115 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 115 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Pertunmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Oravatie 2

Postinumero: 19410

Postitoimipaikka: KUORTTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon molempien sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Hanke ei syrji kumpaakaan sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon molempien sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Hanke ei syrji kumpaakaan sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellista hankkeen kannalta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-