Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71784

Hankkeen nimi: Sisustus- ja saunapaneelien markkinaselvitys USAn markkinoille.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: P.ROTOLA-PUKKILA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0198102-3

Jakeluosoite: Lustilantie 27

Puhelinnumero: +358 62301000

Postinumero: 61800

Postitoimipaikka: KAUHAJOKI

WWW-osoite: www.timantti.com www.laatupaneeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rotola-Pukkila Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko(at)timantti.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400568096

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on selvittää sisustus- ja saunapaneelien soveltuvuus USAn markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 17 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 838

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 838

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lustilantie 27

Postinumero: 61800

Postitoimipaikka: KAUHAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellinen hankkeelle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen onnistuessa yritykseen syntyy naistyöpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
x

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
viilutetut tuotteet vähentävät jalopuunkäyttöä tuotannossa. viilutetut sisustuspaneelit korvaa muiden materiaalien käyttöä sisustuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Sisustuspaneelia valmistettaessa ei tule varsinaista jätettä sillä syntyvä jäte käytetään energiantuotannossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hanke tuo onnistuessaan uusia työpaikkoja alueelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Työpaikat säilyvät ja lisääntyvät jos hanke onnistuu. Kaunis sisustus luo hyvinvointia ja on terveellinen koska ei sisälllä mitään haitallisia kemikaaleja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-