Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71785

Hankkeen nimi: Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2016 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2177546-2

Jakeluosoite: Skinnarilankatu 36

Puhelinnumero: 0204966411

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.saimia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Lyytikäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.lyytikainen(at)saimia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 531 559

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digi-Kone- ja Digi-Infra -hankkeiden yhteisenä kehitystavoitteena on infra-alan kilpailukyvyn parantaminen Etelä-Karjalassa. Tavoite 1. on luoda kilpailukykyinen infra-alan osaamiskeskittymä ja tiivistää oppilaitosten välistä yhteistyötä Etelä-Karjalassa. Tavoite 2. on edistää alueen yritysten ja tilaajien teknologisia muutosvalmiuksia ja sitä kautta rakennus- ja infra-alan digitalisointia Etelä-Karjalassa.

Tavoitteeseen 1. liittyvät toimenpiteet: Kehitetään infra-alan oppimisympäristöjä hankkimalla tietomallinnukseen ja 3D-koneohjauseen tarvittavat koneet, laitteet ja ohjelmistot sekä kouluttamalla ja perehdyttämällä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon opetushenkilöstö laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Luodaan toimintamalli koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen yhteiskäytöstä sekä pilotoidaan toimintamalli Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon välillä. Lisäksi valmistellaan ja laaditaan yhteistyösopimus hankkeen jälkeistä toimintaa varten.

Tavoitteeseen 2. liittyvät toimenpiteet: Digi-Infra-hankkeen ja alueen infra-alan toimijoiden kanssa yhdessä luodaan Etelä-Karjalaan tietomallintamisen ja koneohjaamisen osaamisverkosto.

Tavoitteen 1. mukaisten toimenpiteiden tuloksena saadaan sekä Imatralle että Lappeenrantaan infra-alan oppimisympäristöt, joita voivat hyödyntää yritykset, tilaajat, Infra ry. sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto Sampo koko Etelä-Karjalan alueella. Lisäksi tuloksena syntyy laitteiden yhteiskäytön toimintamalli, jolla varmistetaan infra-alan osaamispalvelujen tarjonta koko maakunnan alueelle. Sampo ja Saimia vahvistavat toimintamallin yhteistyösopimuksella.

Tavoitteen 2 mukaisten toimenpiteiden tuloksena yritysten, tilaajien ja Infra ry:n ymmärrys ja tietämys infra-alan teknologian muutoksista ja digitalisaation merkityksestä lisääntyy. Varsinainen yritysten verkostoituminen, tiedottaminen ja osaamisen lisäämiseen tähtäävä koulutus tapahtuu Digi-Infra ESR-hankkeen toimesta, johon Digi-Kone hanke liittyy kiinteästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Digi-Kone -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon infra-alan opetushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat alueen infra-alan pk-yritykset ja kunnat, jotka tulevat hyötymään laitteistojen, koneiden, ohjelmien ja tukiasemien saatavuudesta ja käyttömahdollisuudesta Etelä-Karjalassa. Opetushenkilöstön, pk-yritysten ja kuntien yhteistoiminnalla saadaan luotua alueelle pysyvä tietomallintamisen ja 3D-koneohjauksen osaamisverkosto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä tulevat olemaan oppilaitosten opiskelijat, jotka hyötyvät niin opetushenkilöstön parantuneesta tietotaidosta tietomallintamisen ja 3D-koneohjauksen suhteen kuin laitteistoista, jotka ovat tietomallintamiseen ja 3D-koneohjaukseen sopivat ja ajanmukaiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 428

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on huomioitu infra-alan miesvaltaisuus. Tieto miesvaltaisuudesta perustuu empiiriseen tietoon, joka on kerätty alan asiantuntijoilta ja infra-alan toimijoilta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Digitalisoitumisen ja sen tuoman visuaalisuuden avulla pyritään houkuttelemaan naisia infra-alalle ja tuomaan uusia näkökantoja alalle. Rakentamisen ala on perinteistä johtuen miesvaltainen ja se on mielletty raskaiden työsuoritusten ja vaikeiden työolosuhteiden kautta paremmin miehille sopivaksi. Digitaalisuuden, 3D-koneohjauksen ja tietomallintamisen avulla alan työtehtäväkenttä laajenee niin, että nämä perinteiset näkemykset saadaan haastettua ja tehtäväkenttään tulee sekä naisille että miehille tasavertaisesti soveltuvia tehtäviä. Tätä asiaa edistetään hankkeen toimenpiteissä, viestinnässä ja koulutuksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen avulla pyritään edistämään myös sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Digitalisoinnin, 3D-koneohjauksen ja tietomallien avulla luontoalueet saadaan paremmin hyödynnettyä aluesuunnittelussa ja elinkaariajattelussa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hiilipäästöjen vähenemistä tapahtuu, kun tietomallien ja 3D-koneohjauksen avulla virheet vähenevät suunnittelussa, logistiikassa (toimitukset oikeaan aikaan oikeaan paikkaan) ja rakentamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa huomioon paremmin tietomallien avulla laadituissa suunnitelmissa ja 3D-koneohjauksella toteutetussa rakentamisessa sekä näin välttää luonnon ylimääräinen kuormittuminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Pinta- ja pohjavedet sekä maaperä voidaan ottaa huomioon paremmin tietomallien avulla laadituissa suunnitelmissa ja 3D-koneohjatussa rakentamisessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 4
Tietomalleilla tehtyihin suunnitelmiin on mahdollista huomioida luonnonsuojelulliset näkökulmat, jolloin myöskään rakentamista ei tapahdu luonnonsuojelualueilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Tietomallien avulla laadituissa suunnitelmissa ja 3D-koneohjatussa rakentamisessa materiaalien määrät ovat tarkempia ja hykkaa syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Suunnitelmallisella logistiikan käytöllä saadaan ylimääräinen ja turha rakentamisen aikainen liikenne vähenemään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Uudenlaisten työskentelymenetelmien ja toimintatapojen omaksumisella alueen yritykset saavat paremman kilpailukyvyn ja pystyvät kehittämään omaa osaamistaan ja luomaan uutta liiketoimintaa. Paikalliset yritykset saavat myös paremmat mahdollisuudet pärjätä tarjouskilpailuissa, joissa suuret infra-alan yritykset vaativat tietomallintamista ja 3D-koneohjauksen käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Tietomalleja käyttämällä painopiste siirtyy rakentamisesta suunnitteluun, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen perinteisen rakentamisen rinnalla.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Tietomallintamista ja 3D-koneohjausta hyödyntämällä pystytään tehostamaan alueen liikkumista ja logistiikkaa sekä tekemään parempaa aluekehitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Tietomallipohjaisia suunnitelmia ja tietoja voidaan hyödyntää laaja-alaisesti viranomaistoiminnassa, alue- ja kaupunkisuunnittelussa sekä liiketoimintaympäristöjen kehittämisessä, jolloin voidaan vaikuttaa hyvinvointiin, esteettömyyteen ja tiedon saatavuuteen ennakolta. Digitalisoitumisen avulla suunnitelmat saadaan helpommin asukkaisen näkyviin, jolloin asukkaat voivat vaikuttaa suunnitelmavaiheessa oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sitä kautta omaan hyvinvointiinsa. 3D-koneohjauksen avulla vaikutetaan myös koneohjaajien työhyvinvointia edistävästi.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Digitalisoimisella pyritään vaikuttamaan perinteisten sukupuolikäsitysten purkamiseen niin infra-alan koulutuksessa kuin työelämässä. Digitaalisuuden tuoman visuaalisuuden avulla pyritään lisäämään infra-alan houkuttelevuutta myös naisten keskuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Digitaalisuutta hyödyntämällä pystytään tarjoamaan jokaiselle samanlaiset tiedot rakennetusta ympäristöstä sukupuolesta, yhteiskuntaryhmästä ja kulttuuritaustata huolimatta.
Kulttuuriympäristö 5 7
Suurin vaikutus hankkeella on maisemaan, virkistysalueisiin, kaupunkirakenteisiin ja rakennuskantaan, jotka kuuluvat infra-alan toimintakenttään. Varsinkin, kun hyödynnetään digitaalisuuden tuomat edut tiedon välittymisestä toimijalta toiselle ja tiedon tallentumisesta sähköisessä muodossa.
Ympäristöosaaminen 8 9
Ympäristöosaaminen ja -tietoisuus vahvistuvat, kun pystytään hyödyntämään infra-alan digitaalisuutta elinkaarinäkökulma huomioiden.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digi-Kone-hanke liittyi kiinteästi Digi-Infra-hankkeeseen ja ne yhdessä muodostivat kiinteän kokonaisuuden. Digi-Kone- ja Digi-Infra -hankkeiden yhteisenä kehitystavoitteena oli infra-alan kilpailukyvyn parantaminen Etelä-Karjalassa.

Tavoitteena oli luoda kilpailukykyinen infra-alan osaamiskeskittymä ja tiivistää oppilaitosten välistä yhteistyötä Etelä-Karjalassa. Tämä tavoite saavutettiin kehittämällä infra-alan oppimisympäristöjä ja hankkimalla tietomallinnukseen ja 3Dkoneohjauseen tarvittavat koneet, laitteet ja ohjelmistot sekä kouluttamalla ja perehdyttämällä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon opetushenkilöstö laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin toimintamallia koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen yhteiskäytöstä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon välillä. Hankkeen jälkeistä toimintaa ja laitteiden yhteiskäyttöä varten valmistellaan pelisääntöjä. Toimenpiteiden tuloksena saatiin Lappeenrantaan infra-alan oppimisympäristöt, joita voivat hyödyntää yritykset, tilaajat, Infra ry. sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto Sampo koko Etelä-Karjalan alueella.

Toisena tavoitteena oli edistää alueen yritysten ja tilaajien teknologisia muutosvalmiuksia ja sitä kautta rakennus- ja infra-alan digitalisointia Etelä-Karjalassa Tavoitteeseen päästiin luomalla Digi-Infra-hankkeen ja alueen infra-alan toimijoiden kanssa yhdessä Etelä-Karjalaan tietomallintamisen ja 3D-koneohjauksen osaamisverkosto. Toimenpiteiden tuloksena yritysten, tilaajien ja Infra ry:n ymmärrys ja tietämys infra-alan teknologista muutoksista ja digitalisaation merkityksestä on lisääntynyt. Varsinainen yritysten verkostoituminen, tiedottaminen ja osaamisen lisäämiseen tähtäävä koulutus tapahtui Digi-Infra ESR-hankkeen kautta, johon Digi-Kone-hanke liittyi kiinteästi.