Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71786

Hankkeen nimi: Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2016 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 02049600

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VESTERINEN MARJA-LIISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-liisa.vesterinen(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405438416

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on saada lähihoitajakoulutuksen uudistamiseen tarvittava oppimisympäristö. Saimaan ammattiopisto Sampo sai kesällä 2015 Opetushallitukselta rahoituksen valtakunnalliselle edelläkävijähankkeelle Älykäs terveydenhoito ja hoiva (ÄlySote). Siinä kehitetään lähihoitajakoulutuksen oppisisältöä ja –menetelmiä niin, että valmistuvat lähihoitajat osaavat työelämän uusimpien ammattitaitovaatimusten mukaisesti käyttää ja hyödyntää digitaalisia (verkko- ja mobiililaiteet)ratkaisuja, sähköisiä toiminnanohjaus- ja palvelujärjestelmiä sekä (äly)teknologiaa työtehtävissään. OPH-hankkeen rinnalle tarvitaan EAKR-hanke, joka mahdollistaa eo. uuden
osaamisen oppimisen ja käytännön ammattitaidon ja –tiedon syntymisen autenttisessa oppimisympäristössä.

Oppisisältöjen kehittämiseen saadun OPH-hankkeen rinnalle tarvitaan oppimisympäristön hankintaa varten EAKR-hanke, jotta opetus voidaan uudistaa kokonaisuudessaan.

TAVOITTEET
1. Lähihoitajien osaamisen ja siihen tarvittavan lähihoitajakoulutuksen uudistaminen kokonaisuutena
2. Uuden äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristön aikaansaaminen uudistuvan kotihoidon opiskeluun
3. Simulaatioluokan saaminen oppimisympäristöksi ensihoidon koulutukseen
4. Sote-alan uusien toimintamallien konkreettinen ymmärtäminen ja osaaminen oppimisympäristön avulla
5. Kustannustehokkaan ja asiakasaikaa lisäävien välineiden, järjestelmien ja toimintojen merkityksen ymmärtäminen ja hallinta oppimisympäristön avulla
6. Digitaalisten ja sähköisten järjestelmien oppiminen ja hallinta toimintamallina ja käyttö työvälineenä
7. Opiskelijoiden ja täydennyskoulutettavien osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen
8. Opiskelijoiden innostaminen hakeutumaan vanhustyöhön ja ensihoitoon opinnoissaan
9. Koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen

TOIMENPITEET
1. Täsmennetään asiantuntija-apua käyttäen oppimisympäristöön hankittavat äly-, digi- ja simulaatiolaitteet, ohjelmistot, järjestelmät, kalusteet ja muut työskentelyvälineet
2. Täsmennetään tiloihin tarvittavat muutostyöt
2. Kilpailutetaan ja toteutetaan hankinnat
3. Rakennetaan oppimisympäristö (muutostyöt, laitteiden ja ohjelmistojen asennukset,kalustus)
4. Koulutetaan opettajat uuden oppimisympäristön käyttöön
5. Yhteensovitetaan oppimisympäristön opetuskäyttö OPH-hankkeen kanssa, jossa uudistetaan oppisisältöä
6. Toteutetaan oppimisympäristön pilotointi
7. Vakiinnutetaan uusi koulutus uudessa oppimisympäristössä
8. Levitetaan tietoa uudesta koulutuksesta ja sen tarvitsemasta oppimisympäristöstä.

TULOKSET
1. Lähihoitajien osaamisen uudistumiseen tarvittava lähihoitajakoulutus on uudistettu kokonaisuutena
- koti- ja ensihoidon opetussuunnitelma sisältöinen, oppimismenetelmineen ja oppimisympäristöineen on uusi, ajanmukainen kokonaisuus

2. Uusi äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö on aikaansaatu kotihoidon opiskeluun
- uusi oppimisympäristö mahdollistaa ÄlySote-hankkeessa uudistetun opetussuunnitelman ja oppisisältöjen oppimisen autenttisessa oppimisympäristössä
- oppimisympäristössä on oppimiseen tarvittavat autenttiset simulointilaitteet ja -nuket sekä simulkaation ohjauslaitteet opettajan ohjaustyötä varten, kotihoidossa käytettävät ammattilaisyhteistyön, asiakastyön ja omaisyhteistyön laitteet, järjestelmät, ohjelmistot ja muut oppimisvälineet

3. Ensihoidon koulutukseen on saatu simulaatioluokka
- simulaatioluokassa on ensihoitotyöskentelyyn tarvittavat aikuis- ja lapsinuket elintoimintoineen, simulaation ohjauslaitteisto opettajatyöskentelyä varten sekä muut tarvittavat laitteet, välineet ja ohjelmistot

4. Opiskelijat saavat konkreettisen käsityksen ja osaamisen uusista sote-alan toimintamalleista
- valmistuvilla ja täydennyskoulutettavilla opiskelijoilla ymmärtävät ja hallitsevat kotihoidon, ensihoidon ja päivystyksen yhteistyön merkityksen ja kokonaisuuden

5. Opiskelijat ymmärtävät kustannustehokkaan ja asiakasaikaa lisäämän toiminnan merkityksen
- opiskelijoille on avautunut oppimisympäristössä konkreettisesti se, miten uudet toimintamallit ja digi-, äly- ja sähköiset toimintamallit lisäävät kustannustehokkuutta ja asiakkaan saamaa aikaa
- ymmärrys motivoi uusien toimintatapojen käyttämiseen myös täydennyskoulutuksessa olleita

6. Opiskelijat osaavat käyttää digitaalisia ja sähköisiä järjestelmiä työssään
- opiskelijat ovat oppineet konkreettisen harjoittelun tuloksena, miten ja missä tilanteissa sekä keiden kanssa asioinnissa he käyttävät eri
laitteita ja järjestelmiä työssään koti- ja ensihoidossa

7. Uusi oppisisältö uudessa oppimisympäristössä aikaansaa työelämän vaatimaa osaamista ja kilpailukykyä
- koulutuksen laatu on parantunut
- opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämässä tarvittavaa uutta kotihoito- ja ensihoito-osaamista
- valmistuneiden työllistyminen paranee

8. Opiskelijat opiskelevat motivoituneina valitsemallaan koti- tai ensihoidon alalla
- vanhustyön kiinnostavuus on kasvanut ja näkyy opiskelijoiden suuntautumisvalinnoissa koti- tai ensihoitoon
- lähihoitajan työn kiinnostavuus myös miesten keskuudessa on kasvanut erityisesti uuden oppimisympäristön ansiosta

9. Koulutus, osaaminen ja työelämän tarpeet on yhteensovitettu
- sote-alan muutos koti-, ensihoito- ja päivystystyössä on integroitu toisiinsa jo koulutuksen yhteydessä
- uusi koulutus heijastuu sote-alan organisaatioiden kustannustehokkuuden ja työn tuottavuuden kasvuun
- työpaikoille siirtyy muutokseen myönteisesti asennoituvia uusia lähihoitajia
- alueellamme on saatavana hyvin koulutettuja lähihoitajia

PITKÄN TÄHTÄIMEN VAIKUTUKSET
1. On luotu valtakunnallinen sote-alan koulutuksen malli kotihoitoa ja ensihoitoa varten
2. Sote-uudistuksen vaatimuksiin vastataan kouluttamalla lähihoitajia, jotka osaavat toimia yhtenäisten ICT-järjestelmien mukaisesti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla
3. Osaavat lähihoitajat vahvistavat omalta osaltaan alueen sote-alan kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja maakunnan digi-osaamisen brändiä
4. Uusi osaaminen lisää niin sote-organisaatioiden henkilöstön kuin asiakkaiden ja heidän omaistensa hyvinvointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat
- lähihoitajaopiskelijat
- jo työelämässä olevat, täydennyskoulutettavat lähihoitajat Eksotessa ja sote-alan yrityksissä
- sote-alan opettajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat
- sote-alan työnantajat
- kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa
- muut lähihoitajakoulutusta toteuttavat ammatilliset oppilaitokset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 112 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 110 231

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 157 473

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ala. Uudella äly-,digi-, ensihoito- ja simulaatio- oppimisympäristöllä pyritään tekemään sosiaali- ja terveysalasta vetovoimainen ja saamaan miespuoleiset opiskelijat kiinnostumaan vanhus- ja ensihoitotyöstä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti siten, että nuorilla naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia uusilla ja nykyaikaisilla oppimismenetelmillä ja välineillä. Hankkeen tavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Hankkeessa käytetään luonnonvaroja säästäviä oppimisympäristöjä- ja välineitä sekä sähköisiä toimintamalleja, joilla on myös asenteellisia hoitotyöhön liittyviä vaikutuksia. Hankkeessa opiskelijat voivat harjoitella uudes-sa äly-, digi- ja simulaatioluokassa, jolloin kulkeminen ja paperitulosteet harjoittelussa vähenevät.Välillisesti vaikutus tulee näkymään sote-alan työpaikoilla, koska virtuaalisuus korvaa kotihoidon henkilöstön kulkemista oman työpisteensä ja asiakkaiden kotien välillä. Myöskään paperitulosteita ei jatkossa tarvita, vaan tieto kulkee digitaalisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 9
Hankkeen aikana ja sen jälkeen turha liiken-nöinti ja paperin käyttö vähenevät, joten hanke vähentää työntekoon liittyvää liikennöintiä ja paperin teolliseen ja kaupalliseen liikennöintiin liittyvää kuljettamista. Hankkeella on myös hoitotyöhön asenteellisia kuluttamiseen ja liittyviä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Hankkeessa ei aiheuteta haittaa kasvillisuudel-le, eliöille ja luonnon monimuotoisuudelle, koska energiankulutus, liikennöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkeen tavoitteisiin ja hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luonnonvaroja ja ympäristöä säästävään ajatteluun.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 9
Hankkeeseen liittyvä energiankulutus, liiken-nöinti ja erilaisten luontoperäisten materiaalien käyttö tulee olemaan minimaalista. Hanke vähentää sekä opiskelijoiden, opettajien että tulevien kotihoidon ja ensihoidon työntekijöiden liikennöintiä, koska digitaalisuus ja virtuaalisuus korvaavat työhön liittyvää kulkemista. Näin ollen hanke vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Hankkeella vaikuttaa on myönteisesti asenteisiin ja kuluttamiseen kiinnittämällä huomiota ekologisempaan,luonnonvarojaja ympäristöä säästävään ajatteluun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000-ohjelman kohteet eivät välittömästi eivätkä välillisesti liity hankkee-seen. Hankkeella on lähinnä asenteellisia kuluttamiseen liittyviä vaikutuksia ekologisempaan luonnonvaroja ja ympäristöä säästävään ajatteluun.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 9
Hankkeessa hyödynnettävät uudet oppimisympä-ristöt ja sähköiset sovellukset lisäävät ns. paperitonta hoitotyön tekemistä sekä oppimista ja vähentävät materiaalien kulutusta ja jätteiden syntymistä. Välillisesti ne edistävät myös materiaaleja säästävää taloudellista ajattelua. Hankkeen vaikutus näkyy myöhemmin em. asioissa myös työpaikoilla,joille koulutettavat sijoittuvat. Sampon johtoryhmä on hyväksynyt oppilaitokselle kestävän kehityksen toimintaohjelman,joka ohjaa kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi tehtävää toimintaa Sampossa. Yhtenä kehittämisteemana on jätteiden synnyn ehkäisy ja kierrätys sekä vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tavoitteiden kannalta uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole relevantti teema.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Sote-alan julkinen ja yksityinen sektori saa kestävän kehityksen näkökulmaa omaavia, digitaa-lisia ja virtuaalisia toimintamalleja osaavia ja uusiin toimintatapoihin ja -välineisiin myönteisesti asennoituvia opiskelijoita työssä oppimaan ja tulevaisuudessa työskentelemään ko. yrityksissä ja organisaatioissa. Hanke vaikuttaa suoraan Etelä-Karjalan kehittymiseen digimaakuntana. Hankkeessa pyritään hyödyntämään paikallisia yrityksiä äly- ja digilaitteiden sekä sähköis-ten sovellusten hankinnassa ja oppimisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
Hankkeessa luodaan oppimisympäristöä ja osaamista, joka mahdol-listaa aineettomien koti-ja ensihoidon palvelujen kehittämisen sekä aineet-tominen työhön liitty-vien toimintamallien oppimisen. Välillisesti pitemmällä aikavälillä syntyy vakiintuneita toimintamalleja, jotka lisäävät paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä sote-markkinoilla.
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Hankkeessa opiskelijat oppivat etäyhteyksien käyttämistä hoitotyössä (mm. päivystys olohuoneessa menetelmä). Toiminnanohjausjärjesteliemien oppimisen tuloksena opiskelijat osaavat kulkea kulkemaan päivän aikana asiakkalta asiakkeelle optimoidulla logistisella reitillä. Kotihoidon, ensihoidon ja päivystyksen yhteis-työmallin ja etämonitoroinnin avulla opitaan kriittistä arviointia asiakkaan turhasta kuljettamisesta, jos hoito voidaankin antaa hänen kotonaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Lähihoitajaopiskelijoidenhyvinvointi kasvaa osal-lisuuden ja digi- ja simulaatio-oppiminen myötä. Hankkeen tavoitteena myös, että lähihoitajien osaaminen on nykyaikais-ta koti- ja ensihoitoa vastaavaa. Toiminnaohjausjärjestelmien käytön osaaminen helpottaa työpainetta kotihoidossa ja vaikuttaa jo opiskeluaikana tämän vuoksi opiskelijoiden motivaatioon ja myönteiseen asennoitumiseen tulevia työtehtäviään kohtaan. Välillisesti sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden hyvinvointia edistetään osaavien lähihoitajien myötä. Opettajien työhyvinvointi paranee, kun heillä on käytössään moderni oppimisympäristö ja voivat aidosti uudistaa koulutusta vastaamaan työelämän nykyisä ja lähitulevaisuuden osaamistarpeita.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke pyrkii purkamaan perinteisiä sukupuolikäsityksiä lähihoitajakoulutuksessa. Olennainen osa opetusta on sukupuolisensitiivisyys eettisenä ja menetelmällisenä lähtökohtana siten, että ohjaukselle puretaan auki koulutuksen ja työelämän streotypioita ja vahvistetaan molempien sukupuolten tietoisuutta hoitotyön mahdollisuuksista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hanke edistää opiskelij-oiden ja täydennyskou-lutettavien syrjäyty-misriskiä, koska kaikil-le, riippumatta heidän taustastaan ja aiemmista digi-yms. valmiuksis-taan, annetaan tuki ja ohjaus turvallisessa harjoitella ja oppia oppimisympäristössä erilaisten laitteiden ja järjestelmien käyttöä.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeella on neutraali vaikutus kultturiympä-ristöön. Hanke mahdol-listaa eri kulttureista tulevien opiskelijoiden tasavertaiset oppimis-mahdollisuudet tasaten kultturien välisiä alku-eroja opiskelun ja työllistymisen kannalta.
Ympäristöosaaminen 5 9
Toisen asteen koulutuk-sen opetussuunnitelmissa on erikseen arvioitavin elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin sisältyy myös kestävän kehityksen osa-alueita: opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammat-tinsa kestävän kehityk-sen ekologisten, talou-dellisten ja sosiaalis- ten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaises-ti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia sekä koulu- että työssäoppimis-ympäristöissä. Sampossa näitä taitoja koroste-taan ja kestävän kehityk-sen tietopohjaa vahviste-taan myös kaikille opis-kelijoille pidettävissä yhteisessä kestävän kehityksen opintopa-ketissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli saada lähihoitajakoulutuksen uudistamiseen tarvittava oppimisympäristö. Saimaan ammattiopisto Sampo sai kesällä 2015 Opetushallitukselta rahoituksen valtakunnalliselle edelläkävijähankkeelle Älykäs terveydenhoito ja hoiva (ÄlySote). Siinä kehitettiin lähihoitajakoulutuksen oppisisältöä ja –menetelmiä niin, että valmistuvat lähihoitajat osaavat työelämän uusimpien ammattitaitovaatimusten mukaisesti käyttää ja hyödyntää digitaalisia (verkko- ja mobiililaiteet)ratkaisuja, sähköisiä toiminnanohjaus- ja palvelujärjestelmiä sekä (äly)teknologiaa
työtehtävissään. OPH-hankkeen rinnalle tarvittiin EAKR-hanke, joka mahdollistaa eo. uuden osaamisen oppimisen ja käytännön ammattitaidon ja –tiedon syntymisen autenttisessa oppimisympäristössä.
Oppisisältöjen kehittämiseen saadun OPH-hankkeen rinnalle tarvittiin oppimisympäristön hankintaa varten EAKR-hanke, jotta opetus voidaan uudistaa kokonaisuudessaan.

TAVOITTEET
1. Lähihoitajien osaamisen ja siihen tarvittavan lähihoitajakoulutuksen uudistaminen kokonaisuutena
2. Uuden äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristön aikaansaaminen uudistuvan kotihoidon opiskeluun
3. Simulaatioluokan saaminen oppimisympäristöksi ensihoidon koulutukseen
4. Sote-alan uusien toimintamallien konkreettinen ymmärtäminen ja osaaminen oppimisympäristön avulla
5. Kustannustehokkaan ja asiakasaikaa lisäävien välineiden, järjestelmien ja toimintojen merkityksen ymmärtäminen ja hallinta oppimisympäristön avulla
6. Digitaalisten ja sähköisten järjestelmien oppiminen ja hallinta toimintamallina ja käyttö työvälineenä
7. Opiskelijoiden ja täydennyskoulutettavien osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen
8. Opiskelijoiden innostaminen hakeutumaan vanhustyöhön ja ensihoitoon opinnoissaan
9. Koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen

TOIMENPITEET
1. Täsmennettiin asiantuntija-apua käyttäen oppimisympäristöön hankittavat äly-, digi- ja simulaatiolaitteet, ohjelmistot, järjestelmät, kalusteet ja muut työskentelyvälineet
2. Täsmennettiin tiloihin tarvittavat muutostyöt
2. Kilpailutettiin ja toteutettiin hankinnat
3. Rakennutettiin oppimisympäristö (muutostyöt, laitteiden ja ohjelmistojen asennukset, kalustus)
4. Koulutettiin opettajat uuden oppimisympäristön käyttöön
5. Yhteensovitettiin oppimisympäristön opetuskäyttö OPH-hankkeen kanssa, jossa uudistetaan oppisisältöä
6. Toteutettiin oppimisympäristön pilotointi
7. Vakiinnutettiin uusi koulutus uudessa oppimisympäristössä
8. Levitettiin tietoa uudesta koulutuksesta ja sen tarvitsemasta oppimisympäristöstä.

TULOKSET
1. Lähihoitajien osaamisen uudistumiseen tarvittava lähihoitajakoulutus on uudistettu kokonaisuutena
- koti- ja ensihoidon opetussuunnitelma sisältöinen, oppimismenetelmineen ja oppimisympäristöineen on uusi,ajanmukainen kokonaisuus
2. Uusi äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö on aikaansaatu kotihoidon opiskeluun
- uusi oppimisympäristö mahdollistaa ÄlySote-hankkeessa uudistetun opetussuunnitelman ja oppisisältöjen oppimisen autenttisessa oppimisympäristössä
- oppimisympäristössä on oppimiseen tarvittavat autenttiset simulointilaitteet ja -nuket sekä simulkaation ohjauslaitteet opettajan ohjaustyötä varten, kotihoidossa käytettävät ammattilaisyhteistyön, asiakastyön ja omaisyhteistyön laitteet, järjestelmät, ohjelmistot ja muut oppimisvälineet
3. Ensihoidon koulutukseen on saatu simulaatioluokka
- simulaatioluokassa on ensihoitotyöskentelyyn tarvittavat aikuis- ja lapsinuket elintoimintoineen, simulaation ohjauslaitteisto opettajatyöskentelyä varten sekä muut tarvittavat laitteet, välineet ja ohjelmistot
4. Opiskelijat ovat saaneet konkreettisen käsityksen ja osaamisen uusista sote-alan toimintamalleista
- valmistuvilla ja täydennyskoulutettavilla opiskelijoilla ymmärtävät ja hallitsevat kotihoidon, ensihoidon ja päivystyksen yhteistyön merkityksen ja kokonaisuuden
5. Opiskelijat ymmärtävät kustannustehokkaan ja asiakasaikaa lisäämän toiminnan merkityksen
- opiskelijoille on avautunut oppimisympäristössä konkreettisesti se, miten uudet toimintamallit ja digi-, äly- ja sähköiset toimintamallit lisäävät kustannustehokkuutta ja asiakkaan saamaa aikaa
- ymmärrys motivoi uusien toimintatapojen käyttämiseen myös täydennyskoulutuksessa olleita
6. Opiskelijat osaavat käyttää digitaalisia ja sähköisiä järjestelmiä työssään
- opiskelijat ovat oppineet konkreettisen harjoittelun tuloksena, miten ja missä tilanteissa sekä keiden kanssa asioinnissa he käyttävät eri laitteita ja järjestelmiä työssään koti- ja ensihoidossa
7. Uusi oppisisältö uudessa oppimisympäristössä aikaansaa työelämän vaatimaa osaamista ja kilpailukykyä
- koulutuksen laatu on parantunut
- opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämässä tarvittavaa uutta kotihoito- ja ensihoito-osaamista
- valmistuneiden työllistyminen paranee
8. Opiskelijat opiskelevat motivoituneina valitsemallaan koti- tai ensihoidon alalla
- vanhustyön kiinnostavuus on kasvanut ja näkyy opiskelijoiden suuntautumisvalinnoissa koti- tai ensihoitoon
- lähihoitajan työn kiinnostavuus myös miesten keskuudessa on kasvanut erityisesti uuden oppimisympäristön
ansiosta
9. Koulutus, osaaminen ja työelämän tarpeet on yhteensovitettu
- sote-alan muutos koti-, ensihoito- ja päivystystyössä on integroitu toisiinsa jo koulutuksen yhteydessä
- uusi koulutus heijastuu sote-alan organisaatioiden kustannustehokkuuden ja työn tuottavuuden kasvuun
- työpaikoille siirtyy muutokseen myönteisesti asennoituvia uusia lähihoitajia
- alueellamme on saatavana hyvin koulutettuja lähihoitajia

PITKÄN TÄHTÄIMEN VAIKUTUKSET
1. On luotu valtakunnallinen sote-alan koulutuksen malli kotihoitoa ja ensihoitoa varten
2. Sote-uudistuksen vaatimuksiin vastataan kouluttamalla lähihoitajia, jotka osaavat toimia yhtenäisten ICT-järjestelmien mukaisesti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla
3. Osaavat lähihoitajat vahvistavat omalta osaltaan alueen sote-alan kilpailukykyä, kustannustehokkuutta ja maakunnan digi-osaamisen brändiä
4. Uusi osaaminen lisää niin sote-organisaatioiden henkilöstön kuin asiakkaiden ja heidän omaistensa hyvinvointia.