Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71788

Hankkeen nimi: Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Jakeluosoite: Ilkantie 4

Puhelinnumero: +358 20 7621 390

Postinumero: 00400

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.humak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Iso-Aho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.iso-aho(at)humak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 20 7621 202

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa" -hanke edistää uusien yritysten syntyä, monialaista liiketoimintaa ja luovan alan osaamisen integroitumista uusille aloille. Luotsie+ -hanke tukee olemassa olevien pk-yritysten kasvua sekä toiminnan jatkumista Etelä-Karjalan alueella tuomalla yhteen yrittäjiä, organisaatioita, opiskelijoita ja asiakkaita. Hanketta toteutetaan kokeillen ja se etenee konkreettisten pienryhmäpilottikokeilujen avulla. Pilottikokeiluja tuotetaan 4-6 "pääpilotin" sekä useamman pienen lyhytkestoisemman kokeilun avulla. Työryhmien työskentelytavat lähtevät osallistujien toiveista käsin. Painopiste on liike-elämää ja oppilaitoksia palvelevien tulosten syntymisessä sekä tulosten jalkauttamisessa. Toteutuksessa syntyneitä ideoita tallennetaan ja tietoa niistä levitetään jatkuvasti, jotta kokeilujen tulokset ovat laajemminkin hyödynnettävissä. Kokeiluista syntyvät työkalut siirretään hankkeen päätytyttä toteuttajaorganisaatioiden toimintaan. Pilottikokeilujen pariin sitoutetaan 15-25 yrittäjää.

”Luotsie – uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa” -hanke toimi 1.9.2015–30.4.2016 Etelä-Karjalan liiton osarahoittama, Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak TKI-Etelä-Karjala) ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamana. Luotsie+ -hanke jatkaa ensimmäisen osan toimenpiteitä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Saiman ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksena. Luotsie -hanke alkoi oppilaitosten ja yritysmaailman yhteistyön edistäjänä. Toisessa vaiheessa tähtäin on eriytyisesti maakunnan kilpailukyvyn kehittämisessä, eli luovien alojen osaamisen ja yrittäjyyden integroimisessa entistä tiiviimmin osaksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämää ja julkisia organisaatioita. Päätavoitteena on monialaisten, yllättävien ja uudenlaisten yhteistyörakenteiden luomisessa luovien alojen uusiin asiakkuuksiin kannustaen. Tavoitetta toteutetaan ensimmäisen osan tuloksia hyödyntäen. Luotsie+ tuo Luotsie-hankkeelle nimensä mukaisesti plussaa, uusia konkreettisia kerroksia aiemmin luotujen alkujen päälle.

Hanke tuottaa:
- Kytköksiä oppilaitosten ja yritysten välille.
- Uusia asiakkuuksia paikallisille luovien alojen osaajille.
- Työkaluja yrityksille toimintansa kasvattamiseen.
- Alustoja uusien yritysten syntymiselle.
- Välineitä yrittäjyyspedagogiikkaan korkeakouluille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Luotsie+ -hankkeen pääkohderyhmää ovat eteläkarjalaiset korkeakouluopiskelijat sekä luovan alan osaajat sekä heidän asiakas- ja yhteistyötahoja edustavat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot. Hanke kokoaa näitä tahoja yhteisen tekemisen ympärille. Kohderyhmä kuhunkin pilottiin haarukoidaan siten, että toiminta kokeiluissa muodostuu mahdollisimman antoisaksi ja kaikkia hyödyttäväksi. Hankkeen työntekijät kontaktoivat aktiivisesti paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, organisaatioita ja opiskelijoita oikeiden ihmisten mukaan saamiseksi. Hankkeessa työskenteleviä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija-assistentteja hyödynnetään tässä työssä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti Luotsie+ -hankkeen tavoitteet edesauttavat elinkeinoelämää paikallisesti laaja-alaisemminkin, sillä jokainen toimiva liiketoimintayhdistelmä voi tuottaa hyötyä laajasti alueella. Hankkeen tuottamista tuloksista ja työkaluista levitetään tietoa laajasti myös valtakunnallisesti (toteuttajien omia verkostoja hyödynnetään tässä), jotta tuloksista voivat hyötyä myös yrittäjät, oppilaitokset ja organisaatiot muualla Suomessa. Hankkeessa luotavat työvälineet korkeakouluopiskelijoiden ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön ovat monistettavissa ja muidenkin käytettävissä. Saimaan ammattikorkeakoulu huolehtii hankkeen päätyttyäkin, että hankkeessa luodut toimintamallit ovat käytössä hankkeen päätyttyäkin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 952

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 858

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 052

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 205

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta Lapin Letkan suvauskoneella, joka on netissä toimiva "kone" hankkeiden sukupuolivaikutusten arviointia varten. Koneen tulosten mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen toteuttajissa ja ohjausryhmässä on tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta. Hankkeen kohderyhmänä olevat alat edustavat toisaalta hyvin naisvaltaisia aloja (useat luovat alat), mutta toisaalta kehittämistoimien kohteeksi on otettu myös perinteisiä miesvaltaisia aloja (teknologiapainotteisia yrityksiä ym.).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ensimmäisen osan aikana on huomattu, että luovien alojen kohderyhmään enimmäkseen kuuluu naisia ja hanke pyrkii näin edistämään uusien naisten vetämien yritysten syntymistä. Toisaalta hankkeen toimien piirissä on myös miesvaltaisten alojen edustajia. Hanke toimillaan edistää yhtä lailla niin naisten kuin miesten asioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää luovan alan yrittäjyyttä sekä oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Uudenlaiset innovatiiviset palvelutuotteet voivat luoda ratkaisuja vähemmän luonnonvaroja kuluttavaan liiketoimintaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toinen pääpilotti lähti liikkeelle resurssiviisaus-teemalla ja toinen nivoutui maaseutukunnan ongelmakohtiin. Näin kehittämistoimet osaltaan edistivät resurssiviisaus-yrittämisen sekä lähimatkailun mahdollisuuksia. Myös Luotsie+ -hanke kehittää vastaavanlaisia kohteita pilottikokeilujen avulla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Hanke edistää ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä kuten luonnonvarojen käytön kestävyyttä, eli välillisesti luovan talouden kehittämisen kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Hankkeella ei ole suoraan vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset voivat olla välillisiä muiden ympäristövaikutusten kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Hankkeella ei ole suoraan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Vaikutukset voivat olla välillisiä muiden ympäristövaikutusten kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura-alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Hankkeen vaikutukset materiaaleihin ja jätteisiin ovat välillisiä. Hanke pyrkii edistämään innovointiin perustuvaa palvelutaloutta, joka perustuu vähemmän aineelliseen kulutukseen. Tämä vähentää jätekuormitusta välillisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Hankkeen toimien vaikutuspiirissä olevat yritykset voivat olla sellaisia, jotka edistävät myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tätä kautta hankkeella voi olla välillisiä vaikutuksia uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hankkeen päätavoitteet tähtäävät paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Pilottikokeiluista luodaan malleja yleisesti elinkeinoelämälle käytettäväksi. Hanke parantaa paikallisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia, luovan talouden kasvun edellytyksiä paikallisesti sekä alueen korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys- ja työllisyysmahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen pilottikokeiluissa kehitetään uusia aineettomia palveluja ja tuotteita sekä luodaan väyliä muillekin tahoille hankkeessa hyväksi havaittujen käytäntöjen toistamiseen. Hanke lisää yrittäjyysvalmiuksia opiskelijoille sekä luo uusia väyliä luovien ja muiden alojen välille Etelä-Karjalan alueella. Pilottikokeiluihin osallistujat pääsevät testaamaan omia palvelutuotteitaan, jotka perustuvat enemmän palvelujen kuin materiaalien kuluttamiseen. Hanke pyrkii usein keinoin edistämään aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan. Välillisiä vaikutuksia pilottien toimesta voi syntyä. Toimijoita hankkeeseen osallistetaan ympäri maakunnan, eli osallistujat liikkuvat paikkakunnalta toiselle. Julkisten ja kimppakyytien käyttöön kannustetaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hanke edistää toimillaan hyvinvointia välittömästi Etelä-Karjalan alueella luoden työllistymismahdollisuuksia opiskelijoille, kasvupotentiaalia yrittäjille ja uusia yhteistyön sekä kasvun mahdollisuuksia organisaatioille ja yhdistyksille. Hankkeen pilottien piirissä ideoitavat palvelutuotteet voivat liittyä myös hyvinvointialaan, kuten luovan alan ja sosiaali- ja terveysalan yhdistelmiin, jotka luovat hyvinvointia alueelle. Kuntaorganisaatioon keskittyvä pilotointitoiminta luo malleja osallistaa kunnan asukkaita yhä tiiviimmäksi osaksi osana kunnan päätöksentekoa. Luovien alojen kehittäminen alueella lisää kulttuurin vetovoimaisuutta ja luo näinkin asukkaille mahdollisuuksia hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Hankkeen päätavoitteisiin ei kuulu tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimien piiriin kuuluu luovan alan työllistymisen ja yrittäjyyden lisääminen, mikä voi edistää naisvaltaisten alojen työllistymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hankkeen vaikutukset yhteiskunnaliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen ovat välillisiä. Hankkeen toimien piirissä olevat opiskelijat muodostavat monikulttuurisen joukon ja heitä osallistetaan hankkeen kautta alueen elinkeinoelämään.
Kulttuuriympäristö 7 8
Hanke vaikuttaa alueen kulttuurialan toimijoiden toimintaedyllytyksiin ja pilottikohteisiin voidaan ottaa mm. kulttuurimatkailullisia kohteita. Näin hanke voi vaikuttaa positiivisesti myös kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 6
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia ympäristöosaamiseen. Pilottikokeiluihin osallistujilla on myös ympäristöalan osaamista ja heidän verkostoja ja toimintaedellytyksiä parantamalla voidaan luoda välillisesti positiivisia vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

"Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa" -hanke edisti uusien yritysten syntyä, monialaista liiketoimintaa ja luovan alan osaamisen integroitumista uusille aloille. Luotsie+ -hanke tuki olemassa olevien pk-yritysten kasvua sekä toiminnan jatkumista Etelä-Karjalan alueella tuomalla yhteen yrittäjiä, organisaatioita, opiskelijoita ja asiakkaita. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak TKI-Etelä-Karjala) ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Luotsie+ -hankkeen aikana Humak oli varsinkin vastuussa luovan alan pienyrittäjyyttä tukevasti osiosta ja Saimaan amk Taipaalsaren kunnan sekä oppilaitoksen yhteistyöstä.

Hanketta toteutettiin erilaisten pilottikokeilujen avulla. Aihioita pilottikokeiluille oli olemassa jo hanketta edeltämään MKR-rahoitteisen Luotsie – uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa (1.9.2015-30.4.2016) pohjalta.

Hankesuunnitelman mukaisesti hanke tuotti:
- Kytköksiä oppilaitoksen ja kunnan välille.
- Uusia asiakkuuksia paikallisille luovien alojen osaajille.
- Työkaluja yrityksille toimintansa kasvattamiseen.
- Alustoja uusien yritysten syntymiselle.

Käytännön toteutuksina yllä mainittuja tavoitteita tuotettiin eri keinoin kokeilukulttuurin hengessä. Pitkin hanketta oltiin avoimia kentältä tulleille toiveille.

Konkreettisina toimina hankkeesta jäi elämään:

- Taipalsaaren kunnan yrittäjien aamukahvien uudelleen herättäminen
- Pienyrittäjien omat tuotetestaukset ja pienverkostot maakunnallisesti (hankkeen toimien parissa oli n. 20 luovan alan pienyrittäjän verkosto)
- Luovan alan yrittäjien oma some-kanava
- Aamukahvi-konseptin luominen luovan alan yrittäjien käyttöön ("Luovat aamukahvit" -tilaisuudet esitellä yhdessä isommille yrityksille tarjontaa)
- Asiakaskontaktien ja syntyneiden kauppojen kautta yritysten välille pysyvää yhteistyötä
- Taipalsaaren kunnan ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyö
- Opiskelijat saivat jalansijaa työelämään ja opinnäytetyöaiheita (Saimaan amk:n opiskelijat mukana hankkeen toimissa)
- Osta miult! ja Saaristokierros –tilaisuuksien pilotointi, mallit ovat uudelleen käytettävissä