Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71790

Hankkeen nimi: Uusi sähkömekaanisen kalvon tuotantollinja

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2016 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EMFIT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0813747-4

Jakeluosoite: Konttisentie 8

Puhelinnumero: +358500678767

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite: www.emfit.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räisänen Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eero.heikki.raisanen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500678767

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja valmistetaan Emfit Oy:lle uusi tuotantolinja sähkömekaanisenkalvon valmistukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 501

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 501

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konttisentie 8

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole relevantti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole relevantti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole relevantti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole relevantti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole relevantti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole relevantti
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole relevantti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole relevantti
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole relevantti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole relevantti
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hankkeessa syntyy uusia kokoaikaisia työpaikkoja 3 kpl
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole relevantti
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole relevantti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei ole relevantti
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole relevantti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole relevantti
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole relevantti
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole relevantti

9 Loppuraportin tiivistelmä

-