Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71791

Hankkeen nimi: KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 020 615 2710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.raty(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 020 615 6368

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuluttajien roolin muuttuessa aktiivisemmaksi ja merkittävämmäksi monessa kiertotalouteen liittyvässä haasteessa, on yritystenkin otettava aktiivisempi rooli kuluttajien suuntaan liiketoiminnan kehittämisessä. Kuluttajalähtöisellä kehitystyöllä on potentiaalia tuottaa kasvukelpoisille yrityksille uusia sekä skaalattavia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita. ”Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, jotka ovat kuluttajille mielekkäitä heidän jokapäiväisen elämänsä kokonaisuuden kannalta (VTT 2014, SHAPE loppuraportti).”

KIERTO-hankkeen tavoitteena on vastata tähän muutoksen kuluttajien roolissa osana kiertotaloutta ja luoda kysyntä- ja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kymenlaakson yrityksille sekä mahdollistaa uusien kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa konkreettisia kiertotalouteen liittyviä kokeiluja uuden liiketoiminnan tai uusien tuotteiden/palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen tueksi.

KIERTO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluu kuluttajalähtöisten kiertotalouteen liittyvien liiketoimintaideoiden tunnistaminen, arvioiminen, kehittäminen ja kokeileminen yhdessä yritysten kanssa. Liiketoimintaideoita kerätään eri kuluttajaryhmiltä ja niitä arvioidaan toteutettavuuden, skaalattavuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Ideoista seulonnan ja jatkojalostuksen jälkeen toteutetaan muutama käytännön kokeilu, jotka tukevat yritysten innovaatiotoimintaa ja joissa yrityksillä on suuri rooli.

Osana hanketta tunnistetaan yrityksiä, jotka toimivat kuluttajarajapinnassa ja voivat toimia kokeilujen mahdollistajina sekä yrityksiä, jotka omaavat teknologiaa tai palveluita ja joilla on täten ratkaisijan rooli kiertotaloudessa. Opiskelijoilla on myös tärkeä rooli hankkeessa ideoiden jatkojalostuksessa ja käytäntöön viemisessä. Ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Startup Summer Camp -toimintaa hyödynnetään hankkeessa ideoiden työstämisessä.

KIERTO-hankkeen tuloksena on tuotettu ajantasaista tietoa kuluttajien tarpeista ja ideoista yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Eri kuluttajaryhmiltä kerätyistä kiertotalousideoista on tunnistettu potentiaalisimmat ja näitä on työstetty eteenpäin yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen tuloksena on pilotoitu kiertotalouteen liittyviä uusia tuotteita ja palveluita Kymenlaaksossa ja lisäksi yrityksille on siirretty pilotoinnin ulkopuolelle jääneitä ideoita työstettäväksi.

Hanke on lisännyt myös tietoisuutta kuluttajien roolista kiertotaloudessa sekä teemaan liittyvistä tarpeista ja liiketoiminta-mahdollisuuksista. Hankkeella on tuettu myös startup toimintaa Kymenlaaksossa ja kehitetty toimintamallia, jossa yrityskiihdyttämötoiminta voidaan sitoa ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kiertotalouteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, jotka voivat kehittää kiertotalouteen liittyviä skaalattavia palveluita ja tuotteita (mm. digitaalisia palveluita / teknologiatuotteita).

Startup-yrityksiä potentiaalisesti perustavat AMK-opiskelijatiimit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, jotka toimivat kuluttajien kanssa joko suoraan tai epäsuorasti kiertotalouteen liittyen, opiskelijat, kuluttajat (mm. asukkaat, matkailijat)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 752

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 145

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 163 932

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 494

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminta kohdistuu ensisijaisesti yrityksiin ja eri sukupuolilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hanke on syrjimätön kaikilta osin, koska siinä kehitettävät menetelmät ja niiden käyttö eivät kohdistu henkilöihin tai henkilöiden ominaisuuksiin, kansalaisuuksiin tai rotuun vaan neutraaleihin ideoihin ja asiatietoihin kiertotaloudesta ja yritysten toiminnan kehittämisestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön kaikkien kansalaisuuksien, eri sukupuolten ja sukupuolisten suuntautuneisuuksien osalta. Hankkeessa kehitetään liiketoimintaa kiertotalouden ympärille ja kehittäminen perustuu puolueettomiin tietoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää uusia kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia kuluttajalähtöisillä ideoilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen tavoitteena on edistää uusien kiertotaloustuotteiden ja -palveluiden syntyä, jotka jo lähtökohtiasesti huomioivat luonnonvarojen kestävän käytön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Uusilla kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
Kestävästä suunnitellut uudet tuotteet tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Hankkeella tuetaan kestävän tuotannon kehittämistä, joka varmistaa että pinta- ja pohjavedet pysyvät kunnossa ja prosessit suunnitellaan siten, että kasvihuonekaasuja syntyy vähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Kiertotalouden kehittyessä maantiekuljetukset voivat vähentyä, jolla voi olla vaiktusta Natura-alueisiin kauttakulkuliikenteen vähenemisen ansiosta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Osana tätä tarkastelua on materiaaien ja jätteiden hyötykäyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Kiertotalous ajattelun levittäminen edistää myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä epäsuorasti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Hanke tukee suoraan elinkeinorakenteen kehittämistä kestävällä tavalla. Hankkeessa haetaan toiminnassa oleville yrityksille mahdollisuuksia kasvuun selä myös uusille yrityksille liikeideoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeella tuetaan kiertotalouteen liittyvien palveluiden ja sovellusten kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta hankkeen tuloksena syntyvien liiketoimintaideoiden kautta voi välillisesti syntyä tuloksia/muutoksia myös näille alueille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hanke edistää liiketoiminnan kehittymistä, mikä luo hyvinvointia ympärilleen.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke ei ota kantaa tasa-arvoasioihin vaan käsittelee teemoja, jotka koskevat kaikkia eivätkä sulje mitään ryhmää pois.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke ei ota kantaa tähän teemaan vaan käsittelee teemoja, jotka koskevat kaikkia eivätkä sulje mitään ryhmää pois.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hanke ei suoraan vaikuta kulttuuriympäristöön, mutta ylläpitää ja kehittää teollisen toiminnan jatkumista ja kehittymistä Kymenlaaksossa.
Ympäristöosaaminen 8 10
Hanke toimii vahvasti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja lisää heidän tietouttaan kiertotaloudesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli löytää kiertotalousideoita, joissa kuluttajilla on rooli, ja jalostaa ideoista toimivia kokonaisuuksia sekä testata ideoiden toimintaa käytännössä. Kuluttajien rooli on tunnistettu olevan merkittävä monissa kiertotalouden osa-alueissa ja tavoitteena on löytää uusia toteutettavia ideoita yrityksille. Xamk keskittyi opiskelijaryhmissä kiertotalousideoiden keräämiseen ja työstämiseen.

Kierto-hankkeen alkuvaiheessa kerättiin ja työstettiin ideoita, joista lupaavimpia pilotoitiin hankkeessa. Pilotoitavat ideat olivat hyvin erilaisia kokonaisuuksia ja niissä nousi esille eri kulmia kiertotaloudesta.

Kinno:
-Kiertopyörät – Laina/kaupunkipyöräkonsepti, jossa käytetään kunnostettuja pyöriä
-Kiertotaloussaippua – Sivuvirroista tehtyä käsityösaippuaa perinteisellä menetelmällä
-yhteistila Showroom – Tyhjillään olevan tilan hyödyntäminen yritysten yhteiskäytössä

Cursor:
-JäteAppi-pilotti – Sovellus jätehuollon kehittämiseen
-Goodwill-verkkokauppa – Kierrätysmyymälän verkkokauppa
-Pyörällä perille –palvelu - Polkupyörien vuokraus malli
-Lainin Meripäivät-palvelu- Suurtapahtumien joukkoliikenteen malli

Xamk:n Startup Summer Camp:ssä työstettyjä ideoita:
-Roska-astiasovellus mobiililaitteille - Ilmoitukset roska-astioiden täyttymisestä, jätteenkeräysvälin optimoimiseksi.
-Jätteenpakkausjärjestelmä yksityiskoteihin, pidentämään jätteenkeräysväliä.
-Rakennusteollisuuden purku- ja ylijäämätarvikkeiden kierrätys - Kierrätetystä materiaalista rakennetaan pienrakennuksia.
-FinnCell Biosolutions - Selluloosapohjainen biokomposiitti, käytettäväksi biohajoavana muovin korvaajana.

Pilotointien kautta syntyi uusia tuotteita ja palveluita. Pilotoidut ideat jäävät yleiseen käyttöön ja yrityksien käytettäväksi hankkeen päättymisen jälkeen.