Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71800

Hankkeen nimi: JYKEVÄ -tuotteiden kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.3.2016 ja päättyy 30.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLIPAJA HEIKKI ALAKORTES KY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0584896-7

Jakeluosoite: Pajatie 10

Puhelinnumero: +358 207299377

Postinumero: 64900

Postitoimipaikka: ISOJOKI

WWW-osoite: www.jykevat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alakortes Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.alakortes(at)rautakortes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400721527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vientimarkkinoiden kartoitus JYKEVÄ -tuotteiden viennin aloittamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 177

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 177

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan

Kunnat: Isojoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pajatie 10

Postinumero: 64900

Postitoimipaikka: ISOJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tälle hankkeelle ei ole määriteltävissä sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Syntyviin työpaikkoihin voidaan palkata sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tälle hankkeelle ei ole määriteltävissä sukupuolinäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

JYKEVÄ-tuotteiden viennin aloittamiseksi kartoitettiin Ruotsin markkinoita messukäynneillä sekä vierailuilla alan jälleen myyjien, urakoitsijoiden ja maanviljelijöiden luona. Kerätyn tiedon pohjalta kehitetään tuotteita Ruotsin markkinoita vastaaviksi. Luotujen kontaktien avulla tullaan aloittamaan markkinointi ruotsiin.