Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71807

Hankkeen nimi: BUUSTERI

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.9.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DEFIA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2193140-2

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Puhelinnumero: +358 40 192 6364

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: www.defia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehmus Tomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.lehmus(at)defia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405013638

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on lisätä tuotanto- ja testauskapasiteettia asiakkaiden tarpeita vastaavaksi sekä toteuttaa edellisiin liittyviä tomitilojen muutostöitä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 357

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 357

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
On arvioitu että hankkeen toteuttaminen mahdollistaa naistyöpaikkojen syntymisen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusia henkilöitä palkattaessa pyritään lisäämään naisten osuutta henkilöstössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Noudatetaan osakeyhtiölakia. 1luku 5 §

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Asiakkaamme kehittävät ja toimittavat energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja. Energiatehokas valaistus, Bioenergia, öljyteollisuuden laadun parantaminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Asiakkaamme kehittävät ja toimittavat energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja. Energiatehokas valaistus, Bioenergia, öljyteollisuuden laadun parantaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Asiakkaamme kehittävät ja toimittavat energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja. Energiatehokas valaistus, Bioenergia, öljyteollisuuden laadun parantaminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-