Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71809

Hankkeen nimi: Kasvu länsiviennin edistämisellä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2016 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MACRING OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1649603-9

Jakeluosoite: Ansiotie 14

Puhelinnumero: +358 500727355

Postinumero: 21500

Postitoimipaikka: PIIKKIÖ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kärpijoki Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.karpijoki(at)macring.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500727355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiön myyntipainopisteen muuttaminen idästä länteen Uusien maiden kartoitus ja avaaminen Transformaatio palveluliiketoiminnan suuntaan Länsimaiden osuus viennistä 75%

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 121

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ansiotie 14

Postinumero: 21500

Postitoimipaikka: PIIKKIÖ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei validi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei validi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Yhtiö pyrkii tasa-arvoiseen edistämiseen, esim rekrytoinnissa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Sadevesien hyödyntäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Energiatalous
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
Vesi kanavoidaan hallitusti
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Vesi kanavoidaan hallitusti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Sadeveden hyödyntäminen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Käyttöaste maksimoidaan ja hävikki minimoidaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Ei fossiilisia polttoaineita
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Paikalliset liiketoimintamahdollisuudet
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Know-hown kasvattaminen ja paikalliset liiketoimintamahdollisuudet
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Keskitetty valmistus ja logistiikan optimointi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Infran ja rakentamisen parantaminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 2
Tehokas valmistus, sadeveden hyödyntäminen, hukan minimointi

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kts. liite