Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71814

Hankkeen nimi: Betonituoteyhteenliittymäselvityshankkeen avulla Norjan markkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BETROC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0222411-2

Jakeluosoite: Valimontie 1

Puhelinnumero: +358 207579080

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

WWW-osoite: www.betroc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pentti Ahopelto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pentti.ahopelto(at)betroc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400398484

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on perustaa ja käynnistää betonialan toimijoiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kartoittaa betonituotteiden markkinointimahdollisuudet Norjassa. FinPro ry:n tietojen mukaan Norjassa rakennetaan nyt ja pitkälle tulvaisuudessa moninkertaisesti verrattuna kotimaahan ja tulevat investoinnit ovat merkittävät. Norjassa rakentaminen on lisäksi ympärivuotista johtuen leudosta ilmastosta myös talviaikaan ja siten edellä mainittu tasoittaisi tuotantoa. -30.4.2018 Kehityshankkeen tuloksena yhteenliittymän yritykset pystyvät etabloitumaan hallitusti ja riskejä jakaen Norjan markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 269

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 269

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valimontie 1

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
hankkeen toimiala on miesvaltainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
hankkeen toimiala on miesvaltainen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei kohdistu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Betonituotteiden valmistuksessa sekoitetaan kotimaisia luonnonmateriaaleja - kiviainesta, vettä ja sementtiä - keskenään, eikä siitä aiheudu päästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Betonituotteiden valmistuksessa sekoitetaan kotimaisia luonnonmateriaaleja - kiviainesta, vettä ja sementtiä - keskenään, eikä siitä aiheudu päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Betonituotteiden valmistuksessa sekoitetaan kotimaisia luonnonmateriaaleja - kiviainesta, vettä ja sementtiä - keskenään, eikä siitä aiheudu päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta, toimiva jätehuoltosuunnitelma, sekä käytössä mm. ISO 14001 järjestelmä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hanke tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa ei kehitetä aineettomia tuotteita tai palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankekonsortion yhteistyö mahdollistaa esim. yhteistyön kuljetuksissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöbetonituotteiden, betoniharkkojen, valmisbetonin ja elementtien ulkopuolisena laadunvalvonnantarkastajana toimii Inspecta Sertifiointi Oy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Betonituoteyhteenliittymän selvitys Norjan markkinoista.