Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71819

Hankkeen nimi: Brändi- ja mainostoimiston tiedonkulun, työkalujen ja digitalisoitumisen kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.5.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ID PARTNERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2227441-6

Jakeluosoite: Kauppakatu 5 B

Puhelinnumero: +358 440106889

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: www.nitroid.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Utriainen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.utriainen(at)nitroid.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440106889

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehityshanke jaetaan kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: 1. Tiedonkulku ja saavutettavuus sekä laajentumisselvitys (Tiedonkulku-projekti): - tehostamme nykyisen Severa crm:n käyttöä / otamme käyttöön uusia työnohjaukseen ja tiedonkulun tehostamisessa tarvittavia digityökaluja / kehitämme toimintamalleja tiedonsiirron tarpeisiin / selvitämme uusien toimipisteitä 2. Brändistrategisten työkalujen tuotteistus (Työkalut-projekti): - analysoimme nykytilan ja määrittelemme jatkokehityksen / tuotteistamme palvelusta uuden digitaalisen version 3. Digitaalisten markkinointiprosessien kehitys ¿ osaprojektissa (digiprosessit): - analysoimme digimarkkinoinnin asiantuntijaprosessejamme / kehitämme nykyisiä digimarkkinoinnin prosessejamme / otamme käyttöön uusia / palkkaamme uusia digimarkkinoijia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 553

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 113

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 553

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 113

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 5

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhtiö ja toimiala on naisvaltainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa rekrytoidaan ja koulutetaan tasa-arvoisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työyhteisö on tasa-arvoinen - hankkeessa keskitytään sen laadulliseen kehittämiseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Työkaluja ja työmenetelmien kautta pystytään kommunikoimaan ja tekemään työtä paremmin yhteisistä aiheista ilman liikkumista paikkakuntien toimipisteiltä toisille
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Työkaluja ja työmenetelmien kautta pystytään kommunikoimaan ja tekemään työtä paremmin yhteisistä aiheista ilman liikkumista paikkakuntien toimipisteiltä toisille
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Kyetään tuottamaan sekä yhteisöjä että yrityksiä kehittäviä asiantuntijapalveluita siellä missä asiakkaat ovat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Kyetään kehittämään brändistrategisten asioiden analysointiin ja päätelmien luomiseen laadullisia työkalua
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Työkaluja ja työmenetelmien kautta pystytään kommunikoimaan ja tekemään työtä paremmin yhteisistä aiheista ilman liikkumista paikkakuntien toimipisteiltä toisille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Työkaluja ja työmenetelmien kautta pystytään kommunikoimaan ja tekemään työtä paremmin yhteisistä aiheista ilman liikkumista paikkakuntien toimipisteiltä toisille
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Mahdollisetaan parempi kommunikointi
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Brändi- ja mainostoimiston tiedonkulun, työkalujen ja digitalisoitumisen kehityshanke, joka jaettiin kolmeen osa-alueeseen: 1. Tiedonkulun ja saavutettavuuden sekä laajentumisselvitys > Tehostimme nykyisen Severa crm:n käyttöä, otimme käyttöön uusia työnohjauksen ja tiedonkulun tehostamisessa tarvittavia digityökaluja, kehitimme toimintamalleja tiedonsiirron tarpeisiin ja selvitimme uusia toimipisteitä. 2. Brändistrategisten työkalujen tuotteistusta > analysoimme nykytilan ja määrittelimme jatkokehityksen sekä tuotteistimme palvelusta uuden digitaalisen version front end -tasolla. 3. Digitaalisten markkinointiprosessien kehitys > analysoimme digitaalisen markkinoinnin nykyprosessejamme, kehitimme nykyisiä prosesseja ja otamme käyttöön uusia sekä palkkasimme uusia digimarkkinoijia.