Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71823

Hankkeen nimi: Tekno1

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAUSTISEN ELEMENTTIVALMISTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0532413-5

Jakeluosoite: Rajatie 22

Puhelinnumero: 0400283290

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rauma Samuli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tehtaanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: samuli.rauma(at)elementtivalmiste.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400283290

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään tuotantomenetelmiä uuden teknologian avulla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 194 420

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 194 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 420

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rajatie 22

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole suurta vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Linjaston hoitoon on mahdollista täyttää naistyöpaikkalla
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite mutta mahdollistaa naistyöpaikat

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Ympäristöystävälliset tuotteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 1
Ympäristöystävällisemmät aineet maalauksessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Maalausjahe kierrätetään maalauskaapissa eikä synny ohi maalausta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Työntekijät eivät joudu enää käsittelemään liuottimia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investointi on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa on otettu käyttöön ympäristöä vähemmän kuormittavaa teknologiaa.