Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71826

Hankkeen nimi: Yrityksen tuotannon, laatujärjestelmien ja toimintaympäristön kehityshanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2015 ja päättyy 30.9.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OT SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2401294-6

Jakeluosoite: Lumijoentie 2

Puhelinnumero: +358400901665

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.otservice.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Moilanen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hall.puheenjoht.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.moilanen(at)otservice.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400901665

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen kehitystyö. Tuotantoa kehitetään asikkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi. Nykyaikaisen tuotannon dokumentoinnin asettamat vaatimukset ja laatujärjestelmät tullaan kehittämää koko tuotantoamme vastaaviksi ja lisäksi tulemme investoimaan toimitilojen ja konekannan kehittämiseen. Konepajan tilojen ja välineistön kehittämisellä varmistamme tuotannon tehokkutta sekä turvallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 790

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 677

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 790

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 677

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lumijoentie 2

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Meidän palveluksessa on ainoastaan miehiä johtuen naistyövoiman vähäisestä tarjonnasta meidän toimialallamme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Meidän palveluksessa on ainoastaan miehiä johtuen naistyövoiman vähäisestä tarjonnasta meidän toimialallamme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikuta tässä tilanteessa laisinkaan toimintaamme.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Voimme toimintaa kehittämällä turvata perustuotannon pysyvyyttä alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Toiminnan kehittäminen asikkaiden läheisyydessä keskeisellä sijainnilla vähentää logistisia ongelmia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Toimitiloihin investoimalla voimme parantaa työssäviihtyvyyttä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa aikana auditoitiin yrityksen 9001 laatujärjestelmä sekä 1090 teräsrakenteiden valmistus oikeudet. Laatujärjestelmät varmistavat laadukkaan ja varmistetun konepajavalmistuksen. Hankkeen aikana on kehitetty yrityksen toimintatapoja vastamaan asiakkaiden vaatimuksia.