Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71827

Hankkeen nimi: Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.2.2016 ja päättyy 31.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: QTEAM SYSTEMS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1941371-0

Jakeluosoite: Taimistokuja 1

Puhelinnumero: +358400586147

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.qteam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.korhonen(at)qteam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400586147

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen yritysverkoston johtamiseen sekä asiakkaiden palvelemiseen. Kehitetään työkalua ja menetelmiä monista eri tietolähteistä tulevan tiedon analysointiin ja raportointiin. Kehitetään logistiikan ohjausjärjestelmiä, joissa hallinnoidaan ja suunnitellaan asiakkaiden toimeksiannot toteutettavaksi yritysverkoston resursseilla. Tavoitteena ja tuloksena yrityksen ja yritysverkoston työn tuottavuus, informaation läpinäkyvyys ja energiatehokkuus paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 126 790

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 311

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 790

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 109 311

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on tasa-arvoinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaympäristö on tasa-arvoinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimintaympäristö on tasa-arvoinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeen tuloksen etenkin päästöt ilmaan vähentyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hankkeen tuloksen etenkin päästöt ilmaan vähentyy.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin extranet-palvelu, jolla voidaan tiedottaa ja jakaa dokumentteja sisäisesti tai kumppaniyrityksille. Palvelun avulla voidaan luoda myös valmiita ohje- ja dokumenttipohjia kumppaneiden käyttöön, joka helpottaa heidän laatu- ja ympäristöjärjestelmän rakentamista ja päivittämistä. Hankkeessa toteutettiin myös logistiikan ohjaukseen soveltuvia työkaluja, joilla tehostetaan suurten toimitusten hallinnointia yritysverkostossa. Järjestelmien avulla saavutetaan läpinäkyvyyttä ja sitä kautta kehitetään kuljetusten kustannustehokkuutta. Samalla liikenteen ympäristöpäästöt pienentyvät.