Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71832

Hankkeen nimi: Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Jakeluosoite: PL 87

Puhelinnumero: 017 214 3000

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sakky.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Dahlqvist

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.dahlqvist(at)sakky.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 4138

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0214765-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämistarpeen taustalla on biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu Keski-Suomessa Äänekoskella ja Itä-Suomessa Varkaudessa ja mahdollisesti Kuopiossa. Teollisuuden toteutuneiden ja toteutumassa olevien investointien myötä puun teollinen käyttö ja sitä kautta metsien hyödyntäminen kasvaa. Suunnitteilla olevien teollisuusinvestointien toteutuessa puuraaka-aineen tarve kasvaa edelleen. Teollisuuden kasvava puuraaka-aineen tarve tarkoittaa toimeliaisuuden lisääntymistä sekä puunkorjuussa, sen lähikuljetuksessa sekä kaukokuljetuksessa, josta merkittävin osa on kumipyöräliikennettä. On arvioitu, että pelkästään Kuopioon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan toteutuminen (Kuopion biotuotetehtaan aluetaloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi / Ramboll, 12/2015), lisää puun korjuun ja puunkuljetuksen työvoimatarvetta niin, että maakunnallinen koulutustarve aloilla pitää enemmän kuin kaksinkertaistaa nykyisiin koulutusmääriin verrattuna. Lisäksi logistiikan ohjauksen tekninen kehittyminen vaatii oppimisympäristöjä puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten nykyiselle henkilöstölle. Metsäteollisuus ry ja Koneyrittäjien liitto arvioivat, että alaa uhkaa työvoimapula. Suomessa valmistuu tällä hetkellä noin 400 metsäkoneen kuljettajaa vuodessa, tarpeen ollessa noin 600 alan ammattilaista. Puutavara-auton kuljettajaosaajista on myös pula. Kuormaimen käytön korkea osaamisvaatimus ohjaa kuljetusalan ammattilaisia tavarakuljetustehtäviin.

Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa kannustetaan kehittämään Pohjois-Savon alueen elinkeinotoimintaa tukevaa kehitys- ja innovaatiotoimintaa hyödyntämällä uusinta tietoa ja osaamista pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöissä. Toimeenpanosuunnitelmassa kehitys- ja innovointitoiminnan lähtökohtana ovat elinkeinoelämästä nousevat kehittämistarpeet. Puulogistiikka-ala on perinteikästä mies ja kone – tyyppistä yrittäjäkantaa. Tämä hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti myös oppilaitosten valmiuksia vastata ammattitaitoisen työvoiman kouluttamistarpeisiin.


Jotta koulutuksella pystytään ennakoivasti reagoimaan voimakkaasti kasvavaan työvoiman ja osaamisen tarpeeseen tulee oppimisympäristöjen infrastruktuuri ja koulutusmenetelmät kehittää sellaiseksi, että koulutus pystytään toteuttamaan tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja käytännönläheisesti. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjä niin, että koulutuksella pystytään vastaamaan elinkeinoelämän jo lisääntyneeseen ja lähitulevaisuudessa edelleen lisääntyvään työvoima- ja osaamistarpeeseen.

Hankkeen tavoitteena on turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta.
Tavoitteena on myös turvata osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkone- ja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. Koulutusta kehittämällä pyritään lisäämään alan vetovoimaisuutta ja saamaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa tehtävien kone - ja laitehankintojen avulla turvataan työelämän tarpeita vastaavien uusien oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen metsäkone- ja puunkuljetusaloille.
Uudet oppimisympäristöt parantavat käytännön opetuksen tehokkuutta ja turvallisuutta mm. lisäämällä simulaattoripedagogiikan osaamista ja simulaattoriopetusta. Tavoitteena on hankkia metsäkoneita ja metsäkone- sekä puun kuormaussimulaattoreita. Hankkeen aikana rakennetaan metsäkoneopetukseen liikuteltava oppimisympäristö, jossa on opetussimulaattoreita ja metsäkoneiden käytön videovalvontatila.

Uusissa oppimisympäristöissä on mahdollista uudistaa ja kehittää koulutusta. Simulaattoripedagogiikan osaamista kehitetään ja simulaattoriopetusta lisätään merkittävästi. Luodaan uusia oppimispolkuja nykyisten kuljettajakoulutusten rinnalle. Rakennetaan liikuteltava ja itsenäinen metsäkoneopetuksen oppimisympäristö, jota voidaan siirtää metsätyökohteittein läheisyyteen.

Hankinnoissa painotetaan vahvasti simulaattori pedagogiikan osaamisen ja simulaattoriopetuksen merkittävää lisääntymistä. Simulaattoreita hankitaan niin metsäkoneopetukseen kuin kuljetuksessa puun kuormaukseen. Hankkeella saadaan aikaan oppilaitoksiin uusia oppimisympäristöjä ja olemassa olevien oppimisympäristöjen toimintaa voidaan tehostaa ja opetusta uudistaa.

Hankkeen päätyttyä oppilaitoksilla on työelämälähtöisempi toimintamalli sekä nykyistä tiiviimpi yhteistyö puunkorjuu- ja puunkuljetus yritysten kanssa. Samalla luodaan vaihtoehtoisia ja yrittäjämäisempiä oppimispolkuja. Lopputuloksena syntyy opetus- ja opiskelumalli, jossa oppimisesta nykyistä merkittävästi suurempi osa tapahtuu yrityksissä aidoissa työolosuhteissa.

Hankkeen vaikutuksia ovat:
- Asiakas- ja opiskelijatyytyväisyyden paraneminen
- Koulutuksen vaikuttavuuden paraneminen - läpimenoajat lyhenevät, keskeyttäminen vähenee ja ammattitaito paranee
- Opiskelijoiden sijoittuminen työssäoppimispaikoille paranee
- Aloille syntyy uusia yrittäjiä ja yrityksiä
- Heikosti menestyvien opiskelijoiden määrä vähenee
- Otetaan käyttöön ja kehitetään uusia digitaalisia koulutusmenetelmiä mm. simulaattoriosaamisen ja -opetuksen lisää

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäkoneurakoitsijat, puuntavarakuljetusurakoitsijat sekä näiden yritysten henkilöstö.
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Puuta jalostava teollisuus Itä- ja Keski-Suomessa.
Metsäteho Oy
Metsäkone- ja puutavarakuljetusjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 503 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 503 375

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 312 884

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 312 884

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Rautavaara, Vesanto, Siilinjärvi, Rautalampi, Kaavi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Kuopio, Tervo, Keitele, Kiuruvesi, Tuusniemi, Lapinlahti, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alan pk-yritykset ovat perinteisesti olleet vahvasti miesvaltaisia, mutta yrittäjänvaihdosten myötä naisia on tullut/tulossa alalle. Metsä- ja puunkuljetusala kiinnostaa myös naisia ja uudet koulutusmahdolisuudet ohjaavat heitä myös alalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuomat mahdollisuudet kehittää osaamista sopivat molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Simulaatio-opetuksella säästetään luonnonvaroja. Polttoaineiden käyttö vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hiilijalanjälki pienenee mm polttoaineiden kulutuksen vähenemisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 6
Simulaatio-opetus säästää luontoympäristöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Tallautuminen vähenee, valumat vesistöihin vähenevät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimita Natura 2000-ohjelman alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankinnoissa otetaan huomioon kestävä kehitys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hankkeen välityksellä kehitetään yritysten osaamista ja kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeen avulla kehitetään koulutusta ja lisätään osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 7
Logistiikka kuljetuksissa tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Hankittavilla koneilla ja laitteilla tehostetaan ko alojen opetusta ja alalle hakeutuvien työllistymistä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tasa-arvo neutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 5 4
Työkulttuuri paranee.
Ympäristöosaaminen 6 5
Luontoympäristöosaaminen paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämistarpeen taustalla oli biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu Keski- ja Itä-Suomessa teollisuuden toteutuneiden ja toteutumassa olevien investointien myötä. Tästä johtuen puun teollinen käyttö ja sitä kautta metsien hyödyntäminen kasvaa.

Pelkästään Kuopioon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan toteutuminen (Kuopion biotuotetehtaan aluetaloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi/Ramboll, 12/2015), lisää puunkorjuun ja puunkuljetuksen työvoimatarvetta niin, että maakunnallinen koulutusten määrä aloilla pitää enemmän kuin kaksinkertaistaa nykyisiin koulutusmääriin verrattuna. Lisäksi logistiikan ohjauksen tekninen kehittyminen vaatii oppimisympäristöjä puunkorjuu- ja puunkuljetusyritysten nykyiselle henkilöstölle.

Hankkeella on kehitetty metsäkoneopetukseen ja puunkuljetukseen uusia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöihin on hankittu koneita ja laitteita, joilla opetusta voidaan uudistaa ja tehostaa. Hankehenkilöstö on vastannut hankintojen valmistelusta ja toimeenpanosta yhdessä oppilaitosten Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän (Ysao) hankintayksiköiden kanssa. Hankehenkilöstö on huolehtinut myös koneiden vastaanotosta ja käyttöönotosta. Suunnitellut hankinnat on toteutettu hankintalain ja toteuttajien hankintastrategioiden sekä hankintasääntöjen mukaisesti.

Hankitut koneet ja laitteet on otettu hankesuunnitelman mukaisesti Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen, EAKR-hanke sekä Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittäminen, ESR-hankeparin käyttöön.

Hankkeella on toteutettu seuraavat hankinnat:

- Ponsse Scorpion hakkuukone
- Ponsse Wisent ajokone
- Ponsse Full simulaattori
- John Deere 1270 G hakkuukone
- John Deere Full simulaattorit 2 kpl
- John Deere menetelmäsimulaattorit 3 kpl
- Liikuteltava simulaattoriympäristö (simuauto)
- Hiab Hivision puutavaranosturi
- Tenstar puutavarakuormainsimulaattorit 3 kpl
- Tenstar Simulation Ab puunkuormauksen yhdistelmäsimulaattori 3 kpl (Ysao).
- Lisäksi oppimisympäristöihin lisävarusteet: kamerat, videovalvontalaitteistot, simuauton varustus, VR-laseja, telaketjut ja hankehenkilöiden välineistöä muun muassa digitaalisten opetusmateriaalien tuottamiseen ja siirtämiseen sekä laitteistojen valvontaan.

Hanke eteni pääsääntöisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Tavaran- ja kalustontoimittajista johtuvista syistä osa toimituksista venyi huomattavasti sovituista aikatauluista, minkä vuoksi hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.3.2018 saakka. Viimeisimpänä saatiin hankittua liikuteltava oppimisympäristö (simuauto). Sen kalustaminen ja sisustaminen siirtyi osittain vuoden 2018 alkuun.