Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71838

Hankkeen nimi: Made in Kemi -selvitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.4.2016 ja päättyy 30.7.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KEMIN DIGIPOLIS OY

Organisaatiotyyppi: Suuryritys

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: +358405558020

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haikola Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrityskehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.haikola(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358403539388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään merilappilaisten käsityöläisten sekä laajemmin alueen käsi- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen innovointiin, johon kasvava ympärivuotinen matkailu erityisesti Kemissä luo mahdollisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan käsi- ja taideteollisuusalan toimijoiden toiveita, tarpeita ja valmiuksia oman yritystoiminnan ja toimialan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen. Lisäksi laaditaan toimintamalli yhteisölliselle liiketoiminnan kehittämiselle. Hankkeen tuloksena osataan vastata Meri-Lapissa toimivien käsityöläisten sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoiden haasteisiin kehittää uusia innovaatioita ja kasvua mm. matkailuelinkeinon tarpeisiin sekä sen myötä parantaa alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 34 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali, mutta käsityöläisissä on paljon naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten ja miesten erilaiset käyttäytymistavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa. Naisyrittäjyys painottuu mikroyrityksiin, joiden kasvua hankkeella edistetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on edistää käsi- ja pienteollisuutta ja naisyrittäjyys painottuu pieniin yrityksiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Yritysten innovaatiot ja toiminnan kehittäminen kohdistuvat myös luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Paikallinen tuotanto vähentää kuljetuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Erityisesti matkailupalveluja kehitetään suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Korostetaan ympäristövastuuta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja mahdollinen toiminta Natura-alueella on säädösten mukaista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Uusilla innovaatioilla kehitetään tuotantotekniikkaa sekä tuotannon resurssitehokkuutta sekä kierrätysmateriaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Paikallista yritystoimintaa kehittämällä ja uusilla innovaatioilla edistetään energian säästöä sekä edistetään siirtymistä vähähiilisempään toimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Monipuolistetaan paikallista elinkeinorakennetta ja lisätään paikallista palvelutarjontaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Yritysten innovaatiot ja toiminnan kehittäminen luovat uusia aineettomia tuotteita ja palveluja, mikä vahvistaa paikallista osaamista ja palvelutarjontaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Paikallinen yritystoiminta vähentää ihmisten ja tavaroiden liikkumista, toisaalta elinkeinotoiminnan kasvu usein lisää sitä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Uudet yritykset, yritystoiminnan kasvu ja työllisyyden parantuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta alueen elinvoimaistamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Taide- ja käsityöalalla sekä palveluliiketoimintaan syntyy keskimääräistä enemmän naistyöpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Yhteisöllinen yrittäminen edistää hyvin maahanmuuttajien ja muiden työttömien itsensä työllistämistä, joille yksin yrittäminen tai kokoaikaisen työpaikan saanti on haastavaa.
Kulttuuriympäristö 3 6
Yhteisöllisessä yritystoiminnassa voidaan toteuttaa yhteistyössä yleishyödyllisiä hankkeita ja vaalia kulttuuriperintöä.
Ympäristöosaaminen 2 4
Yritysten innovaatiot ja toiminnan kehittäminen kohdistuvat myös ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Made in Kemi ¿selvitys kartoitti merilappilaisten käsityöläisten ja myös laajemmin alueen käsi- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen innovointiin erityisesti matkailun kehittämisen näkökulmasta. Selvityksellä muodostui käsitys käsi- ja taideteollisuusalan toimijoiden toiveista, tarpeista ja valmiuksista oman yritystoiminnan ja toimialan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen. Hankkeen avulla kehitettiin uusia tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat myös matkailun tarpeisiin. Käsityöläisten sekä käsi- ja taideteollisuusalan yritysten yhteistyötä jatketaan verkostomaisesti.