Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71841

Hankkeen nimi: Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 30.11.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Pohjolankatu 14

Puhelinnumero: +358400815284

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Reinikainen, Leena Kuokkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö, maksatuksen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.reinikainen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405931403, +358407168388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappeenrannan kaupunki on liittynyt hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU) 2014 ollen siten maakunnan 4. HINKU-kunta. Lappeenranta on lisäksi hyväksynyt Sitran kohti resurssiviisautta tiekartan 7.12.2015 kaupunginvaltuustossa. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä - 80 % vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali v. 2050. Lappeenrannan kaupunki tekee jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, joka on Suomen johtava energia-alan yliopisto. Seutukuntien välillä tehdään niin ikään tiivistä yhteistyötä kuten Green Lappeenranta-Imatra ohjausryhmän kautta pyrkimällä näin levittämään hiilineutraalisuus koko maakuntaan.

Hankkeella viedään eteenpäin toimenpiteitä, jotka tuovat alueellisesti työpaikkoja, lisäävät energiatehokkuutta tai saavat aikaan säästöjä joko energiakuluissa tai alenemista kasvihuonekaasupäästöissä. Tavoitteena on parantaa hiilineutraalisuuteen tähtäävän seudun toimintaa yritysten kehitysalustana sekä edistää näiden yritysten kansainvälistymistä.

Wirma ylläpitää Green Energy Showroomin (GES) yritysverkostoa. Verkosto on aktiivinen vaikuttaja ja toimijataho Etelä-Karjalan muuntumisessa energia-, bio, ja ympäristöalan keskittymäksi. Verkosto on nostanut esille useita tämän hankkeen avulla toteutukseen vietäviä aloitteita. Hankkeen avulla alueen yritykset saavat referenssejä, joissa toimenpiteiden vaikutuksista on faktatietoa ja joita voidaan viestiä kansallisesti FISU verkostossa ja GES verkoston kautta.

Aurinkopienvoimaloissa pientalojen omistajat ovat vasta olleet liikkeellä ja aktiivisia. Etelä-Karjalasta puuttuu pienvoimaloita vielä suuremmista asuinrakennuksia kuten kerrostaloista kokonaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vihdoin avata tämä pää ja aikaansaada muutos asiaan. Asuinkiinteistöjen taloyhtiöt ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita kaupunkien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Yksittäinen taloyhtiö voi säästää omilla toimenpiteillään huomattavasti energiaa, ja kaupunkitasolla vaikutukset nousevat merkittäviksi. Erityinen potentiaali piilee asuinkerrostaloissa.

Lappeenrannan asuinkerrostaloista lähes 40 % on rakennettu 1960–70-luvuilla. Imatralla vastaava luku on lähes 50 %. Valtaosa näistä rakennuksista on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Korjausten ja uudistusten kustannukset sekä tarvittavan tiedon puute saattavat johtaa korjausten lykkäämiseen taloyhtiöissä. Samalla myös tarvittavat energiaremontit siirtyvät. Tällainen peruskorjaus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä uusiutuvien energioiden, esimerkiksi aurinkoenergian, käyttöä asuinkerrostaloissa.

Lappeenrannan koko kaupunkikonsernin ajoneuvojen ja koneiden hiilineutraalius selvitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma ajoneuvokannasta siirtymisestä hiilineutraaliksi. Toimenpidesuunnitelma sisältää myös selvityksen ajoneuvojen käyttövoiman jakeluverkostosta sekä taloudellisuusnäkökulmat.

Hankkeessa tehdään kattojen lämpövuodoista kuvaus ja sen tulokset saatetaan julkisiksi. Tulokset voidaan yhdistää syksyllä julkaistavaan energiatietopalvelu.fi -palveluun täydentämään sen monipuolisuutta. Tulokset ovat niin yritysten kuin yksityistenkin kiinteistöjen omistajien käytettävissä.

Hankkeessa laaditaan uusiutuvan energian investointiopas. Oppaan laadinnassa huomioidaan viranomaisyhteistyö. Investointioppaan kautta saadaan julkisen viranomaisen toiminta kytketyksi ja esiintuodoksi oppaassa ja sitä kautta myös yritysten investointipäätösten tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yleisesti ottaen kohderyhmiä ovat:
Kiinteistön omistajat, kiinteistöyhtiöt ja maa-alueiden omistajat.
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian parissa toimivat yritykset.
Rakennuttajat
Talonrakennusalan yritykset
Green Energy Showroom -verkoston yritykset
Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä Karjalan kuntien tekniset toimialat
Asuinkerrostaloyhtiöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Aurinkosähkö asuinkerrostaloon:
Rakentamiseen liittyvät viranomaiset (ELY, kuntien rakennusvalvonta)

PK yritykset:
Yritysten asiakkaat

Kattojen lämpökuvaus:
Kiinteistöjen omistajat ja asukkaat
Kuvauksen suorittava yritys/taho

Uusiutuvan energian investointiopas yrityksille:
Ympäristö- ja rakentamista ohjaavat viranomaiset

Uusiutuvan energian ajoneuvot:
Autoliiketoimintaan liittyvät yritykset (kauppa, huolto, mahdollisesti myös leasing-toiminta)
Polttoaineen ja energian jakeluun liittyvät yritykset tai viranomaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 199 884

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 035

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 285 548

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 906

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hakija katsoo, että hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hakija katsoo, että hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet kiinnostavat molempia sukupuolia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hanke vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hanke vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mutta ei lisää sopeutumista varsinaisesti ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin muutoksiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei juurikaan ole vaikutusta kumpaakaan suuntaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikuta Natura 2000 alueen kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei juurikaan vaikutusta materiaalien käyttöön
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 10
Hanke edistää voimakkaasti uusiutuvan energian ratkaisuja. Hanke aiheuttaa myös hankkeen jälkeen saman suuntaisia vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Monipuolistaa ja vahvistaa alueen energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Lisää mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden sovellusten käyttöön energia- ja ympäristöalaalla
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Lisää uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia liikenteessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Parantaa alueen elinvoimaisuutta ja vähentää terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavia päästöjä (mm. liikenne, energiantuotanto)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvoon ei vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 7
Lisää ja vahvistaa alueen osaamista ympäristö- ja energiatekniikan alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa
Lappeenranta on tehnyt pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutoksen estämiseksi. Kaupungissa on saatu monia myönteisiä asioita etenmään, mutta samalla ymmärretty että toimenpiteitä tarvitaan paljon enemmän ja paljon laajemmalti. Lappeenrannan kaupunkin on omalta osaltaan yrittänyt edistää HINKU-maakunta-ajatuksen etenemistä SYKE:n kautta ja maakunnassa on selkeä tahtotila että Etelä-Karjalasta tulisi HINKU-maakunta. Tämän projektin päämäärä oli edistää uusituvan energian käyttöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kuuden toimenpiteen muodossa maakunnassa.

Aurinkosähkövoimaloiden määrän kasvun lisäämiseksi tehtiin yhdeksälle kerrostalolle alkukartoitus talojen soveltuvuudesta aurinkosähkön tuotantoon. Kartoitusten tuloksia hyödynnettiin tuottamalla alueellinen opas kerrostaloille sekä julkaisemalla se: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Kohti-hiilineutraalia-Etela-Karjalaa

Lappeenrannan kaupunkikonsernin ajoneuvokannalle laadittiin hiilineutraalisuussuunnitelma koskien ajoneuvokannan uudistamista asteittain vähäpäästöisiksi / päätöttömiksi. Jo hankeaikana n. 20 fossiilista polttoainetta käyttävää ajoneuvoa korvattiin kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla. Lisäksi otettiin käyttöön kaksi jakamistalouden alustaa: Shareit Bloks sekä Hertz Car Sharing. Noin kuukausi hankkeen päättymisen jälkeen Lappeenrannan kaupunkiliikenteessä otettiin käyttöön kaksi kaasubussia.

Hankkeessa tuotettiin kahdelle julkiselle alustalle lämpövuotokartat rakennusten katoista. Kartat löytyvät Lappeenrannan karttapalvelusta sekä Energiavalinta.fi -sivustolta.

Hankkeessa laadittiin uusiutuvan energian investointiopas, joka on suunnattu uusiutuvan energian käyttöönotosta kiinnostuneille yrityksille ja alueelle uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville sijoittajille. Opas on suunnattu myös Lappeenrannan kaupungin viranhaltijoille helpottamaan päätöksentekoa ja ohjaamaan investointisuunnitelmissa kaupungin ja maakunnan tavoitteita noudattaen. Opas löytyy https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Kohti-hiilineutraalia-Etela-Karjalaa

PK-sektorin toiminnan tukemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota toteuttamalla useissa yrityksissä energiatehokkuuskatselmuksia ja joiden seurauksena jo joitakin energiansäästötoimenpiteitä hankeaikana. Edelleen tuotettiin kaksi videota, joista toinen Green Energy Finlandille sekä toinen Greenreality Network (ent. Green Energy Showroom)