Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71846

Hankkeen nimi: Silta kaupallistamiseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 5000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PÄÄLLYSAHO SELIINA MARIA KATAR

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seliina.paallysaho(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408302199

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen yliopisto, 0155668-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EU:n uuden ohjelmakauden ja Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena on se, että korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja havaintoja, joita ei kuitenkaan saada tehokkaasti vietyä käytäntöön. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan tehokkaammin kaupallistettua uudeksi liiketoiminnaksi sekä yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi, ja sitä kautta vahvistettua myös eteläpohjalaisten yritysten kilpailukykyä.

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat yksittäisten tutkimushankkeiden tai painoalaryhmien tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumisen menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu tehostamalla innovatiivisten tutkimustulosten ja parhaimpien ideoiden tunnistamista sekä edelleen jalostamista nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla.

Hanke etenee viiden työpaketin avulla:
• Työpaketti 1: Benchmarking hyvistä kaupallistamiskäytänteistä sekä Suomesta että ulkomailta
• Työpaketti 2: Tutkimustulosten kaupallistamisen työprosessit
• Työpaketti 3: Opiskelijat ja koulutus kaupallistettavien ideoiden tuottajina
• Työpaketti 4: Pysyvien toimintamallien käyttöönotto korkeakouluissa ja niiden yritysyhteistyössä
• Työpaketti 5: Projektin hallinto

Hankkeen tuloksena tutkimushankkeissa syntyneet tulokset ja uudet ideat ovat paremmin tunnistettavissa, jatkojalostettavissa sekä kaupallistettavissa ja ne toimivat innovaatioekosysteemin polttoaineena.

Hankkeen päätyttyä mm. kaupallistamiseen liittyvä osaaminen on kasvanut, uusien innovaatioiden tuottaminen tehostunut ja kiinnostus korkeakoulujen kumppanuuteen on lisääntynyt. Hankkeen tuloksena on kyetty mallintamaan innostavasti parhaita toimintatapoja tutkimuslähtöisten tulosten ja ideoiden kaupallistamista varten sekä määrittelemään parhaimpia reittejä tiedon siirtymiseen korkeakoulujen sekä yritysten välillä. Hankkeen myötä avoimuus on lisääntynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat korkeakoulujen tutkijat, opettajat, opiskelijat ja eteläpohjalaiset pk-yritykset. Erityisen kohderyhmän muodostavat korkeakoulujen osaamisen painoalojen asiantuntijaryhmät. Niiden toimintaa vahvistetaan ja niiden toimintaa hyödynnetään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat yritystoiminnan kehittäjät ja innovaatiotoiminnan yrityspalveluorganisaatiot. Heidän kanssa tehdään yhteistyötä ja selvitetään miten he voivat paremmin tukea korkeakoululähtöisiä innovaatioita. Välillisen kohderyhmän muodostavat myös kansainväliset yhteistyökumppanit. Heidän kanssaan vaihdetaan tietoa ja kokemuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 217 836

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 311 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 311 190

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Seinäjoki, Karijoki, Soini, Kurikka, Kauhava, Lapua, Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Kauhajoki, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankesuunnittelun aikana ei ole tehty laajaa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta, mutta näkökulmaa on tarkasteltu hyödyntäen joitakin tuoreita tilastokatsauksia. Hankesuunnittelun aikana on lisäksi tiedostettu, että eri sukupuolet voivat luontaisesti hakeutua erilaisiin tehtäviin ja siksi hanke tukee molempien sukupuolten yhdenvertaisia mahdollisuuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen avulla voidaan pienentää esimerkiksi innovaatiotoimintaan ja yritysten johtamiseen liittyviä ennakkoluuloja (innovaattorit tai yritysjohtajat ovat useimmitenmiehiä). Hankkeen toiminnot kohdennetaan tasapuolisesti molempiin sukupuoliin. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisiin tehtäviin sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia tähän.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Hankkeen aikana kokeiluista on mahdollista syntyä erilaisia uusia toimintamalleja, joiden avulla yritykset voivat käyttää ja hyödyntää luonnonvaroja entistä kestävämmin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hanke voi osaltaan pienentää riskiä ilmastomuutokseen mm. ottamalla erilaisissa valmistustavoissa huomioon ekologiset tavat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hanke etsii osaltaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa mm. energia- ja materiaaliratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hanke edistää oppimista ja uusien menettelytapojen kehittymistä ja sitä kautta myös vastuullisempaa ja materiaalitehokkaampaa toimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke tukee paikallista elinkeinorakennetta mm. hyödyntämällä paikallisia palveluja ja kehittämällä alueen yrityksiä. Lisäksi hanke tarjoaa opiskelijoille työelämäkontakteja ja linkittää opiskelijat jäämään alueelle töihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hanke edesauttaa uusien tuotteiden ja palvelujen syntymistä verkottamalla eri toimijaryhmiä keskenään ja tukemalla yhteistyötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää hyvinvointia mm. tarjoamalla opiskelijoille tilaisuuden tutustua yrityselämään ja lisää sitä kautta vahvistaa opiskelumotivaatiota.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää yritysten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla myös pienille yrityksille keinon kehittää toimintaansa. Lisäksi hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa vähentämällä ammatteihin ja uralla etenemiseen liittyviä sukupuolta koskevia mielikuvia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 2
Hanke mahdollistaa verkottumisen ja yhteistyö tiivistämisen eri ryhmien välillä.
Kulttuuriympäristö 2 3
Hankkeen avulla voidaan kehittää aluetta monin eri tavoin, ja tarjota mm. tietoa, elämyksiä ja kokemuksia.
Ympäristöosaaminen 2 1
Hanke edistää uuden oppimisen kautta vastuullisempaa toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Silta kaupallistamiseen -hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaisia malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan tehokkaammin kaupallistettua uudeksi liiketoiminnaksi sekä yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi, ja sitä kautta vahvistaa myös eteläpohjalaisten yritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia toimintatapoja, jotka selvittävät yksittäisten tutkimushankkeiden tai painoalaryhmien tutkimustulosten sekä uusien ideoiden potentiaalia kaupallistumista uudeksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtui tehostamalla tutkimustulosten sekä tutkimusaineistojen ja parhaimpien ideoiden tunnistamista sekä edelleen jalostamista nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla.

Hanke eteni viiden työpaketin avulla. Työpaketeissa benchmarkattiin muiden korkeakoulujen hyviä kaupallistamiskäytänteitä (Työpaketti 1), kehitettiin tutkimustulosten kaupallistamisen työprosesseja (Työpaketti 2), osallistettiin opiskelijat ja koulutus innovaatio- ja kaupallistamistoiminnan käytäntöihin (Työpaketti 3), otettiin käyttöön pysyviä kaupallistamistoiminnan toimintamalleja korkeakouluissa ja niiden yritysyhteistyössä (Työpaketti 4) Projektin hallinto (Työpaketti 5).