Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71849

Hankkeen nimi: Polar Metalli Oy:n liiketoiminnan kansainvälistyminen ja laajentuminen asiakaslähtöisen tuotekehityksen, viestinnän ja verkkokaupan kehittämisen avulla.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLAR METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0679330-4

Jakeluosoite: Teollisuuskylänraitti 5

Puhelinnumero: +358 400284400

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite: www.polarmetalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Åman Lea

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimistopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.aman(at)polarmetalli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400284401

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla ja laajentaa yrityksen henkilöstön osaamista kansainvälisessä kaupankäynnissä. Digitalisaation myötä, myös yrityksen on pystyttävä vastaamaan muuttuvaan maailmaan ja yrityksen tavoitteena onkin panostaa vahvasti kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, digitalisaatioon ja markkinointiviestintään, jotta yritys saataisiin kasvamaan. Markkinatiedon avulla kehitetään uusia tuotteita ja parannetaan olemassa olevia tuotteita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita sekä etsitään kanavia uuden tuotteen viemiseen uusille ja olemassa oleville markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 035

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 035

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 222

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuuskylänraitti 5

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoli näkökulmaa ei ole arvioitu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuoli näkökulmaa ei ole arvioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli näkökulmaa ei ole arvioitu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeen aikana selvitettiin MyPizza-uunin ja Polar Grillin vientimahdollisuuksia laajemmalle alueelle, sekä keskityttiin markkinoinnin automatisointiin digitalisaation avulla. MyPizza, Polar Grilli ja Polar Metalli brändisivustot rakennettiin mobiili responsiivisiksi ja Active Campaignin avulla sivustokävijöistä on mahdollista kerätä tarkempaa tietoa sekä lähettää uutiskirjeitä. Uusi verkkokauppa avattiin 2017 ja kansainvälinen verkkokauppa avautuu 2018.