Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71850

Hankkeen nimi: Tietoliikenneverkkojen rakentamisen ohjauksen digitalisointi ja uusien liiketoimintamallien luominen ulko- ja kotimarkkinoille

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 1.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JAKANNERI CABLES OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2774348-8

Jakeluosoite: Pajakuja 1

Puhelinnumero: 0500280966

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: www.jakanneri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lämsä Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.lamsa(at)jakanneri.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 283 4544

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena liiketoiminnan kasvattaminen, digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niihin pohjautuvien uusien liiketoimintamallien luominen koti- ja vientimarkkinoille. Mobiilin ohjausjärjestelmän kehittäminen, prosessien sujuvoittaminen, liiketoimintamallien luominen ja lanseeraaminen. Hankkeen tuloksena toimialalle on luotu uudenlainen kokonaispalvelumalli tietoliikenneverkkojen toteuttamiseen, joka sisältää suunnittelun, maarakentamisen, verkkojen teletyöt, kartoituksen ja dokumentoinnin ja käynnistetty uusia liiketoimintamalleja koti- ja vientimarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 946

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 946

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Materontie 21a

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: ÄMMÄNSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena liiketoiminnan kasvattaminen, digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen ja niihin pohjautuvien uusien liiketoimintamallien luominen. Mobiilin ohjausjärjestelmän kehittäminen, prosessien sujuvoittaminen, liiketoimintamallien luominen ja lanseeraaminen. Hankkeen tuloksena toimialalle on luotu uudenlainen kokonaispalvelumalli tietoliikenneverkkojen toteuttamiseen, joka sisältää suunnittelun, maarakentamisen, verkkojen teletyöt, kartoituksen ja dokumentoinnin ja käynnistetty uusia liiketoimintamalleja.