Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71852

Hankkeen nimi: Hammas Hohteesta Suomen arvostetuin implantti ¿ja erikoishammashoitojen osaamiskeskus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HAMMAS HOHDE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2554748-3

Jakeluosoite: Koljonniemenkatu 2

Puhelinnumero: +358 105050830

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.hammashohde.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pesonen Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.pesonen(at)hammashohde.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504352831

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa toimintamalli ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen sekä prosessi tämän toimintamallin siirtämiseen uusiin perustettaviin ja ostettaviin yksiköihin. Olennaisena osana ylivertaisen asiakaskokemuksen tuottamista on digitaalisen palveluympäristö, jonka kautta asiakaskokemuksesta saadaan laadukkaampi ja sitouttavampi. Kehittämistyöllä tavoitellaan suunhoidon alalla uudenlaista uniikkia positiota, joka luo lähtökohdat myös uusien markkinoiden haltuunotolle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 487

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 487

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koljonniemenkatu 2

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joihin työllistyvät naiset 12

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Erikoishammashoidon toimiala on sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoinen. Toimintympäristössä ei ole tekijöitä, jotka aiheuttavat epätasa-arvoista asemaa sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kautta luodaan kummallekin sukupuolelle tasa-arvoinen asetelma tavoitella menestystä erikoishammashoidon asiantuntijuudessa ja liiketoiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on luoda kansainvälisen tason liiketoimintamalli. Pääfokus ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Implantti ¿ja erikoishammashoitojen osaamiskeskus uudistaa toimialaa. Se luo ammattilaisille valtakunnallisen ja jatkuvasti kehittyvän osaamis- ja liiketoiminta- alustan alan huippuammattilaisille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Hammas Hohteelle kansainvälisen tason liiketoimintakonsepti seuraavin teemoin:1) Asiakaskokemuksen laadullistaminen ja sitä tukevan digitaalisen palveluympäristön määrittely, 2) Haltuunottoprosessi ja uuden konseptin jalkauttamisen malli ja 3) Kansainvälinen benchmarking (asiakaskokemus näkökulma) ja markkinaymmärryksen hankkiminen (kv kasvun näkökulma). Hanke auttaa Hammas Hohdetta laajentumaan alueellisesti ja tarjoamaan kilpailijoista erottuvan palvelukokonaisuuden erinomaisella asiakaskokemuksella.