Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71858

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen: Visegrad ja Baltian maat

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.3.2016 ja päättyy 31.5.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOLID WATER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2427029-1

Jakeluosoite: Varikontie 1

Puhelinnumero: +358505973525

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: ILMAJOKI

WWW-osoite: www.solidwater.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurminen Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tapani.nurminen(at)solidwater.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 045 632 0172

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen: Visegrad ja Baltian maat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Ilmajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Varikontie 3

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: ILMAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty analyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusia työpaikkoja voi tulla miehille ja naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita. Tuotannon energiatehokkuus paranee suhteessa tuotettuun yksikköön kun tuotantomäärät kasvaa ja kiinteät kulut jakaantuvat useammalle tuotetulle yksikölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Yritys työllistää useita ihmisiä ja käyttää runsaasti muiden yritysten palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Yritys työllista useita ihmisiä ja käyttää runsaasti muiden yritysten palveluita.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Yritys valmistaa korkealaatuisia ja energiatehokkaita ympäristö-teknologian laitteita joita pyritään nyt tarjoamaan laajemman asiakaskunnan hyödyksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen: Visegrad ja Baltian maat sekä lähialueet.