Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71867

Hankkeen nimi: Tuotantotilan laajennus , listoituskoneen ja tilauskäsittelyn automatisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN KALUSTERUNKOTEHDAS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0852240-1

Jakeluosoite: Ajajantie 7

Puhelinnumero: +358443687500

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: novanta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ryynänen Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.ryynanen(at)novanta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443687500

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksen tuotantokapasiteettia sekä tehostaa tilausten käsittelyä ja materiaalien ja varastonkiertoa. Hankkeen aikana automatisoidaan yrityksen käytössä oleva listoituskone sekä laajennetaan tuotantotiloja siten, että yritys saa 150 neliötä lisää tilaa tuotantoon ja 50 nelilön suuruiset toimistotilat. Lisäksi hankkeessa automatisoidaan yrityksen tilaustenkäsittelyjärjestelmä. Hankkeen tuloksena yrityksen tuotantokapasiteetti kasvaa sekä tilausten käsittely nopeutuu huomattavasti. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kautta yrityksen kilpailukyky paranee, koska tehostuneen tuotannon ansiosta yritys voi kilpailla ulkomaista maahantuontia vastaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ajajntie 7

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
meillä kaikki työpaikat samanarvoisia sukupuoleen katsomatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
meillä kaikki työpaikat samanarvoisia sukupuoleen katsomatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
meillä kaikki työpaikat samanarvoisia sukupuoleen katsomatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-