Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71869

Hankkeen nimi: Tuotannon monipuolistaminen ja modernisointi sekä tätä kautta tuotannon tehostaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.2.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN LASTU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2587819-4

Jakeluosoite: Evakkotie 8

Puhelinnumero: +358 400 383 067

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: laatulastu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Appelgren Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.appellgren(at)co.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 383067

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotantoa monipuolistetaan ja tehostetaan hankkimalla nykyaikaiset spiraalikutterit, tämä nostaa yhtiön höyläkoneen kapasiteettia 50 %. Energian kulutus pienenee n. 50 % ja lisäksi terien teroitusväli pitenee kovapalaterän ja spiraalin ansiosta 25 kertaiseksi, perustuen käännettävään vaihtopalaan jossa on 4 teroituspintaa. Normaali HSS 18 % joka meillä käytössä. teroitus joka 4 päivä. Teroituksen hinta 250,00 euroa. Tuote muuttuu ohuemmaksi terien ansiosta, lisäten näin kuivauksen tehokkuuta ja kapasiteettia. Tiedot perustuvat laitevalmistajalta saatuun tietoon. Katkaisu automatisoidaan trimmerimallisella katkaisuyksiköllä. Tuotanto tehostuu katkaisun osalta vähintään 6 kertaiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puusepänkatu 3

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa keskitytään tuotannon tehostamiseen, mikä luo jatkossa uusia työpaikkoja molemmille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa keskitytään tuotannon tehostamiseen, mikä luo jatkossa uusia työpaikkoja molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tuotannon tehostaminen ja sen myötä kapasiteetin ja kannattavuuden parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-