Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71871

Hankkeen nimi: Turvallisuuspalveluiden kansainvälistymismahdollisuuksien selvittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.4.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAFETOR OY LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2209775-5

Jakeluosoite: Loppusuora 18

Puhelinnumero: +358 456339666

Postinumero: 62200

Postitoimipaikka: KAUHAVA

WWW-osoite: www.safetor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkipernaa Hannes

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannes(at)safetor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 456339666

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet kansanvälisen liiketoiminnan luomiseen yksityisella turvallisuusalalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 239

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 239

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Kauhava

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Loppusuora 18

Postinumero: 62200

Postitoimipaikka: KAUHAVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 18, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suunniteltujen toiminta-alueiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia sukupuolelle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suunniteltujen toiminta-alueiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia sukupuolelle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on ensisijaisesti työpaikkoja. Välillisesti toimintojen laajentaminen tarjonnee työmahdollisuuksia kotimaantoimintoihin (naistyöpaikkojen mahdollisuus)

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Asiantuntija palveluiden, tilitoimistojen ja lakimiesten jatkuva tarve
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Mahdollisuus kehittää uusia koulutus- ja turvallisuuspalveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 4
Ulkomaantöiden mahdollistaminen laajentaa ammattitaitoa ja lisää osaamista myös kotimaassa
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Länsimaisen kulttuurin tunnetuksi tekemistä uusissa kohdemaissa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Länsimaisen kulttuurin tunnetuksi tekemistä uusissa kohdemaissa. Uusien kulttuuriympäristöjen tunnetuksi tekeminen suomessa.
Kulttuuriympäristö 10 10
Länsimaisen kulttuurin tunnetuksi tekemistä uusissa kohdemaissa. Uusien kulttuuriympäristöjen tunnetuksi tekeminen suomessa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Safetor Oy Ltd toteutti onnistuneesti 12kk mittaisen kansainvälistymistutkimuksen liittyen turvallisuuspalveluiden tuottamiseen kansainvälisille markkinoille. Kansainväliset turvallisuusalankoulutukset ja turvallisuusalanpalvelut tullaan hankkeen ansiosta tuomaan osaksi Suomalaista turvallisuusalan markkinaa.