Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71872

Hankkeen nimi: Digikehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELCOLINE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1807816-4

Jakeluosoite: Leijukuja 6

Puhelinnumero: +358 20 155 6300

Postinumero: 78210

Postitoimipaikka: VARKAUS

WWW-osoite: www.elcoline.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räisänen Jere

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jere.raisanen(at)elcoline.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445599144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tulevaisuusvision mukaisesti, digitaalisuus tulee mullistamaan toimialaa kokonaisuudessaan ja pitkällä aikavälillä menestyvien yritysten on kuljettava tässä kehityksen etulinjassa. Digitaalisuus luo täysin uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan seuraamiseen ja mittaamiseen ja tämä asia on omalta osaltaan myös Elcoline tulevaisuuden vision keskiössä. Sitä saat mitä mittaat ja mitä et voi mitata, et voi johtaa. Lisäksi digitaalisuus antaa suuret mahdollisuudet uudenlaiseen kustannustehokkaaseen monikanavamarkkinointiin, brändin rakentamiseen sekä tuotteiden myyntiin globaalisti. Elcolinen tulevaisuus vision mukaisesti, tämän ilmiön hyödyntäminen on kasvuhaluisen ja kansainvälisen yrityksen yksi tärkeimmistä missioista. Elcoline on lähdössä rohkeasti digitalisaatioon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 205 763

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 224 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 205 763

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leijukuja 6

Postinumero: 78210

Postitoimipaikka: VARKAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 18, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osana Elcoline Oy:n laatujarjestelmaa on sukupuolitasa-arvon toteutuminen tyopaikalla. Laatujarjestelman mukaisesti Elcoline Oy:n laatupaallikko on arvioinut taman hankkeen sukupuolitasa-arvon toteutumisen huomioiden toimialaympariston.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen on kartoitettu henkilostoresursseiksi sekä miehiä, että naisia. Osana Elcoline Oy:n laatujarjestelmaa on sukupuolitasa-arvon toteutuminen tyopaikalla. Laatujarjestelman mukaisesti Elcoline Oy:n laatupaallikko on arvioinut taman hankkeen sukupuolitasa-arvon toteutumisen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite hankkeelle

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elcolinelle toteutettiin digitaalisten johtamis- ja palvelutyökalujen kehittämishanke vuosina 2016 - 2017. Hankkeella yritys otti merkittävän digiloikan tukemaan yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen aikana yritys on kehittänyt mm oman osaamiseen pohjautuvan resurssien varaus- ja etsimisjärjestelmän Reflown sekä ottanut käyttöön muita erilaisia johtamis- ja palvelutyökaluja.