Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71874

Hankkeen nimi: Partex-invest.2

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IntoPajat ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1506327-4

Jakeluosoite: Tarkastamonkuja 3

Puhelinnumero: 0407747892

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.intopajat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Kärkäs-Vaittinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.karkas-vaittinen(at)intoatyosta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407747892

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

TyönVuoksi ry, 1464587-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PARTEX-invest 1 ja 2 hankkeet ovat hankeparina ESR-rahoitteiselle PARTEX-paja hankkeelle. Partex-invest 2 hankeen kautta tehdään suurimmat poistotekstiilipajan toimintaan liittyvät investoinnit, kuten murskaimen, vasaramyllyn ja näihin liittyvien lisälaitteiden hankinnat. EAKR-rahoitteinen PARTEX-invest 1 ja 2 hankkeet tukevat ESR-hankkeessa kehitettävien poistotekstiilien vastaanottoon, käsittelyyn ja edelleen toimittamiseen liittyvien toimintamallien laadukasta ja tarkoituksenmukaista toteutusta toimintaympäristön luomisen ja materiaalien käsittelyprosessien optimoinnin kautta. PARTEX-pajan tehtävänä on tekstiilien elinkaaren pidentäminen. Pyrkimyksenä on kierrättää tekstiiliä alkuperäisessä muodossaan kuluttajilla mahdollisimman pitkään, tämän jälkeen tekstiileistä voidaan käyttää osia uudistuotteita valmistavien yritysten tarpeisiin ja viimeisenä toimenpiteenä tekstiilit murskataan ja toimitetaan jatkojalostettavaksi esim. komposiittimateriaalien raaka-aineeksi.

PARTEX-hankkeet ovat IntoPajat ry:n ja TyönVuoksi ry:n yhteishankkeita, ne liittyvät kiinteästi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin, tutkimustyöhön sekä näiden kautta syntyneisiin yrityksiin.

Partex-invest hankkeen keskeisimpinä toimintoina ovat tarvike- ja laiteinvestoinnit, jotka tukevat pajatoiminnan käynnistymistä ja ylläpitämistä. Suurimpana investointina hankkeessa on vasaramylly, jolla voidaan jauhaa elinkaarensa lopussa olevat tekstiilit kuitumassaksi niiden käyttöön erikoistuneen teollisuuden jatkojalostettavaksi. Vasara-myllyn hankinta on ehdotonta toiminnan kannalta, se mahdollistaa osaltaan toiminnan kannattavuuden myös hankerahoituksen päätyttyä.
Hankkeessa ostetaan asiantuntijapalvelua käyttöönottoon, opastukseen ja materiaaliprosessien laskentaan liittyen sekä kumppanuuksien hallinnan tueksi.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, PARTEX-pajasta tulee osa eteläkarjalaista poistotekstiilialan innovaatioketjua. Tavoitteena on yritysten tukeminen poistotekstiilien hyödyntämisessä sekä uusien yritysten syntymisen mahdollistaminen poistotekstiilikierrätyksen ympärille. Käytännössä tämä tapahtuu tuottamalla yrityksille tarvittavaa materiaalia sekä auttamalla yrityksiä tuotekehittelyssä tarjoamalla mahdollisuutta tutustua PARTEX-pajan materiaalivirtoihin ja tekstiilijakeiden käsittelymahdollisuuksiin. Yrittäjien tukemisessa hankkeen kumppaneina ovat Saimaan ammattiopisto Sampo sekä Imatran seudun kehitysyhtiö, jotka tuottavat yrityksille ja yrittäjäksi aikoville omaa erityisosaamistaan mm. koulutusten ja konsultoinnin muodossa.
Hanke pohjautuu EU:n jätehierarkian mukaiseen tuotteiden elinkaariajatteluun sekä Etelä-Karjalan maakuntaohjelman teemoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
- IntoPajat ry ja TyönVuoksi ry

4.2 Välilliset kohderyhmät

- paikalliset oppilaitokset
- yritykset, yrittäjiksi aikovat
- kotitaloudet ja yksittäiset kuluttajat
- yhdistykset ja julkisorganisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 706

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 388

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 572

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 438

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
hankkeen myötä syntyvät palvelut kohdennetaan molemmille sukupuolille,hankkeessa otetaan kuitenkin huomioon miesten suurempi työttömyysprosentti sekä huonommat työllistymismahdollisuudet seutukunnalla. Käynnistettävän työpajan työtehtäviä kehitettäessä ja yrityskontaktoinnissa huomioidaan erityisesti miehille soveltuvat alat/tehtävät, kuten koneiden käyttö ja logistiikkaan liittyvät työt sekä poistotekstiilien prosessoiminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekstiiliala ja siihen liittyvät koulutukset työllistymismahdollisuudet ovat yleensä naisvaltaisia, hankkeen avulla pyritään ottamaan myös miehet huomioon alalle hakeutumisessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palvelut kohdennetaan molemmille sukupuolille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Poistotekstiilien kierrätystalouden edistäminen ja tekstiilien elinkaaren pidentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hiilijalanjälki pienenee vrt. EU-jätehierarkia. Tekstiilikierrätys tehostuu tarve uuteen tuotantoon vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Poistotekstiilien kierrätys säästää luontoa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Poltettavan tekstiilijätteen määrä vähentyy
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Poistotekstiilien kierrätystalouden edistäminen ja tekstiilien elinkaaren pidentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen poistotekstiilikierrätyksen ympärille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
verkostoyhteistyön luominen ja ylläpitäminen
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Poistotekstiili-hankkeen tavoitteena on materiaalin hyödyntäminen lähiseudulla, jolloin ympäristön rasitus kuljetuksista johtuen vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja valita ekologinen vaihtoehto
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Uuden yritystoiminnan mahdollistaminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 1 1
Tuetaan käsityöperinteen säilymistä materiaalipankilla ja käsityöyritysten toiminnan mahdollistamisella
Ympäristöosaaminen 4 4
Hanke lisää ympäristötietoisuutta toimijoilla, heidän yhteistyökumppaneilla ja kuntalaisilla

9 Loppuraportin tiivistelmä

-